Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2580. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina, stran 7270.

Na podlagi določb Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01), na podlagi določil Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 103/03 – UPB-1), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 28. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji, merila in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Rogaška Slatina, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Rogaška Slatina.
2. člen
Obseg ukrepov, višino in razdelitev sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva predlaga župan na predlog Oddelka za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, višino sredstev potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Rogaška Slatina se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja kmečke populacije (tečaji, predavanja, ocenjevanja,...),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu in so locirane na območju Občine Rogaška Slatina.
Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju kmetijstva v Občini Rogaška Slatina.
Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
5. člen
Finančna sredstva v kmetijstvu se dodeljujejo kot finančne intervencije za namene, ki so opredeljeni v tem pravilniku in v višini, katera je določena v vsakoletnem proračunu Občine Rogaška Slatina.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na podlagi izkazanih računov ustreznih služb ter na podlagi in pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Rogaška Slatina, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
– višino sredstev, ki jih po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
– navedbo dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti k prijavi na razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave razpisa,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
7. člen
Javni razpis izvede Oddelek za gospodarstvo, ki pripravi razpisno dokumentacijo, župan objavi javni razpis na krajevno običajen način. Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan Občine Rogaška Slatina. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prosilci v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Popolne vloge komisija pregleda, jih oceni na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije. Sklep o dodelitvi sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije.
Sredstva za posamezne ukrepe pa se bodo dodeljevala tudi na osnovi predloženih računov, ob izpolnjevanju razpisnih pogojev, do porabe namenskih sredstev.
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev mora biti prosilcem vročen. Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja Oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina in Kmetijsko svetovalna služba Šmarje pri Jelšah.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva vračila sredstev.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se obveznost vrnitve nenamenske porabe sredstev zavaruje s pogodbo.
10. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.
II. FINANČNE INTERVENCIJE
11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina, in sicer za:
– rastlinsko proizvodnjo,
– živinorejo,
– podporo razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– razvoj podeželja,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
1. Rastlinska proizvodnja
1.1. Regresiranje analize krme in zemlje
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za doseganje višjih standardov pridelave in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– kmečko gospodarstvo predloži račun pooblaščene organizacije za opravljeno storitev,
– regresiranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 50% od vrednosti predloženega računa.
1.2. Sofinanciranje dosejevanja trave
Namen: izboljšanje travne ruše.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– parcela s travno rušo locirana na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– kmečko gospodarstvo predloži račun pooblaščene organizacije (strojni krožek) za opravljeno storitev,
– velikost parcele najmanj 0,2 ha,
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 50% od vrednosti predloženega računa.
2. Živinoreja
2.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– lokacija kmečkega gospodarstva na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstev za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– kmečko gospodarstvo predloži račun pooblaščene organizacije za opravljeno storitev,
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
– do 40% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
2.2. Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija kmečkega gospodarstva na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– kmečko gospodarstvo predloži zavarovalno polico pooblaščene organizacije za opravljeno storitev,
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 40% sofinanciranje na žival, ki je zavarovana.
2.3. Sofinanciranje ureditve gnojišč in gnojnih jam
Namen: urejena okolja kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– lokacija kmečkega gospodarstva na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o plačani projektni dokumentaciji,
– račun o stroških izgradnje gnojne jame (gradbeni material, gradbena dela),
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 50% sofinanciranje zneska računa za izdelavo projektne dokumentacije,
– do 40% sofinanciranje stroškov izgradnje gnojne jame.
3. Spodbujanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja
3.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen: okolju prijaznejša tehnologija pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišč na območju Občine Rogaška Slatina,
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– prosilci morajo predložiti dokazila o izvedeni ekološki kontroli oziroma račun o opravljeni storitvi.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 50% upravičenih stroškov za izdelavo gnojilnih načrtov na enoto površine.
4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– lokacija kmetijskih zemljišč udeležencev na območju Občine Rogaška Slatina,
– predhodna pisna odobritev izobraževanja s strani oddelka za gospodarstvo (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja…),
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– predložen račun o opravljenem izobraževanju s strani kmeta (udeleženca izobraževanja),
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 50%.
4.2 Sofinanciranje izobraževanja iz varstva pri delu ter izdelave izjave z oceno tveganja za posamezno kmečko gospodarstvo
Namen: izobraževanje kmetov na področju varstva pri delu in posledično izdelava izjave z oceno tveganja za posamezno kmečko gospodarstvo za izpolnitev osnovnih zakonskih zahtev na področju varstva pri delu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– lokacija kmetijskih zemljišč udeležencev na območju Občine Rogaška Slatina,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja),
– kopija izjave z oceno tveganja in račun za kmečka gospodarstvo, ki je skupaj z pooblaščenim izvajalcem izdelalo oceno tveganja,
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 50%,
– kmetom se krijejo upravičeni stroški izdelave izjave z oceno tveganja za kmečko gospodarstvo do višine 50%.
4.3 Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij, druge dejavnosti za razširjanje znanja, stroški svetovanja, izobraževanja in usposabljanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo),
– na razpis se lahko prijavijo registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva (prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Rogaška Slatina),
– društvo mora imeti vsaj 5 članov iz Občine Rogaška Slatina,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije...),
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– sofinanciranje do 50% aktivnosti predloženega programa za tekoče leto oziroma predloženega računa.
5. Varstvo kmetijskih zemljišč
5.1. Melioracije in dostopi do obdelovalnih površin
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdelovalnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstvih za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– lokacija zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina,
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonomske upravičenosti investicije, ki jih na podlagi ogleda potrdi kmetijsko svetovalne služba,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo melioracije,
– zemljiško knjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba,
– dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v prostor,
– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem stanju vsaj še 10 let,
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 30% sofinanciranje investicije, na podlagi plačanih računov in pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne službe.
12. člen
Kriterije oziroma delež sofinanciranja za finančne intervencije iz tega poglavja pravilnika za vsako proračunsko leto predlaga Oddelek za gospodarstvo in so objavljeni v javnem razpisu, v skladu z višino razpoložljivih sredstev za posamezne namene. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezni namen.
13. člen
S proračunom potrjena sredstva za finančne intervencije se za posamezne namene iz II. poglavja tega pravilnika lahko prerazporejajo glede na prispele prijave.
14. člen
V primeru elementarnih nesreč se lahko določena sredstva prerazporedijo za te namene v skladu s sklepom občinskega sveta.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-003-005/2004
Rogaška Slatina, dne 28. aprila 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.