Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

200. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)

MINISTRSTVA

201. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
202. Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov
204. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav
205. Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike
206. Navodilo o določitvi fiksiranih pozicij in velikosti posameznih polj ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku
207. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
208. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 75, o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2004
209. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 76, o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2004

SODNI SVET

210. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
211. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
212. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
213. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
214. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
215. Sklep o imenovanju članov volilne komisije
216. Poročilo o izidu volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

217. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka HARIJEVA ODKRITJA, FILOZOFIJA ZA OTROKE, samostojni delovni zvezek za izbirni predmet kritično mišljenje za 7. razred osnovne šole
218. Sklep o potrditvi atlasa VELIKI ŠOLSKI ATLAS, atlas za zemljepis v 7.-8. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja in za geografijo v 6.-9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in 1.-4. letniku gimnazijskega in srednjega poklicnega izobraževanja
219. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka GLASBENA MAVRICA 1, učbenik z elementi delovnega zvezka za 1. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
220. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, samostojni delovni zvezek s fonogramom za glasbeno vzgojo v 2. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
221. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POGLED V KEMIJO 8, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
222. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka CSÖN, CSÖN, GYŰRŰ, samostojni delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
223. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka KEREK PEREC, samostojni delovni zvezek za madžarščino kot drugi jezik v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
224. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka REGÉL
225. Sklep o potrditvi učbenika INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di ALGEBRA, učbenik za matematiko v 6. do 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
226. Sklep o potrditvi učbenika INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di ARITMETICA A, učbenik za matematiko v 6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
227. Sklep o potrditvi učbenika: INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di GEOMETRIJA A, učbenik za matematiko v 6. in 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
228. Sklep o potrditvi učbenika: INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di ARITMETICA B, učbenik za matematiko v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
229. Sklep o potrditvi učbenika INVITO ALLA MATEMATICA, Moduli di GEOMETRIJA B, učbenik za matematiko v 8. in 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja z italijanskim učnim jezikom
230. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WEGWEISER 3, delovni zvezek za nemščino - izbirni predmet za 9. razred devetletne osnovne šole
231. Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka: SVET IZ BESED 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino - književnost za 4. razred osemletnega in 5. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
232. Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za slovenščino - književnost za 7. razred osemletnega in 8. razred devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
233. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBIŠČIMO STARI IN SREDNJI VEK, delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletne osnovne šole
234. Sklep o potrditvi učbenika KORAKI V ČASU - NOVI VEK, učbenik za zgodovino v 8. razredu devetletne osnovne šole
235. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka POJOČI PRVOŠOLČKI, učbenik z elementi delovnega zvezka za šestletne učence glasbene pripravnice
236. Sklep o potrditvi učbenika Matematika-potence in kvadratna funkcija
237. Sklep o potrditvi učbenika Matematika-geometrija v ravnini
238. Sklep o potrditvi učbenika Matematika-liki in telesa
239. Sklep o potrditvi učbenika Matematika-funkcije
240. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2004
241. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada

OBČINE

Bloke

242. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Brežice

243. Pravila o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša
244. Sklep o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcih Občine Brežice

Cerknica

245. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2004
246. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica
247. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2004
248. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca "Martin Krpan" Cerknica

Črenšovci

249. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2004

Dolenjske Toplice

250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2003
251. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2004
252. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
253. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Dolenjske Toplice

Gornji Petrovci

254. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja PINDŽA, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.

Hrpelje-Kozina

255. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje-Kozina

Ivančna Gorica

256. Odlok o ureditvi zimske službe

Jesenice

257. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
258. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
259. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za podjetniške in razvojne projekte mladih na območju Občine Jesenice

Kidričevo

260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo
261. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja

Lenart

262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
263. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart

Litija

265. Odredba o postopku vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Litija
266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija
267. Sklep o imenovanju podžupanov

Ljubljana

268. Sklep o izločitvi enote iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped in organiziranju enote v samostojen zavod

Miren-Kostanjevica

269. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine ­Miren-Kostanjevica
270. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 2004

Oplotnica

271. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
272. Odlok o predkupni pravici Občine Oplotnica
273. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
274. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

Postojna

275. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta "Ob Pivki p19/s15"

Prebold

276. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2004

Puconci

277. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Puconci

Radeče

278. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
280. Odlok o spremembi odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče
281. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih enote Vrtca v sestavi Javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Ravne na Koroškem

282. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
283. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005

Rogatec

284. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec

Škocjan

285. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Škocjan

Škofja Loka

286. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka

Tržič

287. Odlok o spremembah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital

Turnišče

289. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2004

Žalec

290. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP)

Vlada Republike Slovenije

9. Uredba o ratifikaciji Zapisnika X. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
10. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XI. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti