Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

259. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za podjetniške in razvojne projekte mladih na območju Občine Jesenice, stran 558.

Na podlagi 10. in 104. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 02/01) je Občinski svet občine Jesenice na 12. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za podjetniške in razvojne projekte mladih na območju Občine Jesenice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za podjetniške in razvojne projekte mladih na območju Občine Jesenice.
2. člen
Sredstva so namenjena za dodeljevanje nepovratnih sredstev in se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
3. člen
Nepovratna sredstva se lahko dodeljuje za naslednje namene:
– projekte, ki omogočajo odpiranje novih delovnih mest za ciljne skupine mladih,
– inovativne podjetniške in razvojne projekte za mlade,
– za promocijo mladih inovatorjev in podjetnikov ter izboljšanje konkurenčne sposobnosti,
– za strokovna izobraževanja mladih na področju podjetništva in razvoja,
– informacijsko podporo podjetništvu mladih podjetnikov,
– raziskovalnih podjetniških projektov za mlade,
– strokovne podjetniške in razvojne študije za mlade,
– za projekte prepoznavanja, preverjanja in uresničevanja podjetniških idej mladih,
– projekte spodbujanja povezovanja mladih podjetnikov v regiji, med regijami in prek meje,
– izdelavo študij izvedljivosti in projektnih dokumentacij mladih podjetnikov,
– projekte na področju sodelovanja izobraževalnih institucij in podjetništva mladih,
– projekte, ki spodbujajo raziskovanje in razvoj v podjetništvu mladih,
– projekte povezovanj mladih s podjetji pri raziskovanju in v razvoju,
– podjetniških prireditev za mlade in
– za udeležbo na tekmovanjih mladih s področja podjetništva.
4. člen
Sredstva za opredeljene namene se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način (oglasna deska Občine Jesenice, spletne strani Občine Jesenice, občinsko glasilo).
Javni razpis se objavi praviloma vsako proračunsko leto posebej. Javni razpis vsebuje podatke o:
– določbi tega pravilnika, na podlagi katerega je razpis pripravljen,
– skupni višini sredstev,
– namenih, za katere se dodeljujejo sredstva,
– subjektih, ki se lahko prijavijo na razpisih,
– pogojih, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– prednostnih kriterijih za dodelitev sredstev,
– obliki, roku in načinu oddaje prijav,
– kraju, času in osebi, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datumu odpiranja prijav,
– roku, v katerem bo predlagatelj obveščen o izbiri in financiranju.
V času razpisa se s sklepom župana imenuje komisija za vodenje postopka izvedbe javnega razpisa, katere naloge so:
– odpiranje prispelih vlog,
– ocenjevanje popolnih vlog in
– izdelava predloga dodelitve sredstev.
Vrednost sofinanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Jesenice. Pristojna komisija najkasneje v 14 dneh po poteku razpisa pregleda prejete vloge.
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, komisija za vodenje postopka o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da ga v roku 8 dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo. Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.
Komisija za vodenje postopka pripravi predlog za dodelitev sredstev, ki ga obravnava Odbor za gospodarstvo pri Občinskem svetu občine Jesenice. Sredstva se dodelijo na podlagi sklepov Odbora za gospodarstvo. Sklepi morajo biti prijaviteljem posredovani v roku 8 dni po sprejemu odločitve na Odboru za gospodarstvo.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu Občine Jesenice v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
5. člen
Sredstva na podlagi tega pravilnika lahko pridobivajo:
– gospodarske družbe, ki se po 52. členu zakona o gospodarskih družbah štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika ali obrtnika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj, razen za ustanovne vloge ali, če ne gre za pridobivanje ustanovnega kapitala,
– fizične osebe,
– javni zavodi in društva.
6. člen
Splošni pogoji za pridobitev sredstev za podjetniške in razvojne projekte mladih so:
– prijavitelj mora vlogi predložiti kopijo osebnega dokumenta ali izpis iz registra sodišča za pravne osebe, zavode in društva,
– prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Jesenice.
Za vloge mladoletnih fizičnih oseb odgovarjajo polnoletni mentorji ali organizacije, ki so nosilke projekta.
Izjemoma se lahko prijavijo na razpis tudi izvajalci, ki imajo sedež ali stalno prebivališče izven občine, v primeru, da se projekt, program, prireditev ali aktivnost izvaja na območju Občine Jesenice in vključuje večino udeležencev iz Občine Jesenice.
7. člen
Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev s prilogami vložijo vlagatelji na Občini Jesenice.
8. člen
Na podlagi sklepov se sklene pogodba med prejemnikom sredstev in Občino Jesenice.
9. člen
Namensko porabo in dodeljevanje sredstev občinskega proračuna, namenjenih za podjetniške in razvojne projekte mladih v Občini Jesenice, preverja Nadzorni odbor občine Jesenice.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva prejema sredstev do dneva vračila sredstev.
10. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna opravlja Oddelek za gospodarstvo občine Jesenice.
11. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 021-37/2003
Jesenice, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost