Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

256. Odlok o ureditvi zimske službe, stran 547.

Na podlagi drugega odstavka 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), tretjega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 in 110/02) in 7. in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 9. seji dne 22. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija in izvajanje zimske službe, ki omogoča prevoznost občinskih cest z motornimi vozili, ki so opremljena z zimsko opremo in organiziranost zimske službe na javnih površinah ter pločnikih na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah; na lokalnih cestah, lokalnih zbirnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih, trgih, nadhodih, podhodih, javnih parkirnih površinah in drugih podobnih objektih, ki jo izvaja izvajalec in zavezanci.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov in zagotavljanje snežnih kolov,
2. posipanje s snovmi, ki preprečujejo poledico,
3. pluženje, odstranjevanje in po potrebi odvoz snega z javnih prometnih površin,
4. čiščenje mrež in odtokov uličnih požiralnikov in ostalih elementov za odvodnjavanje,
5. pluženje snega in posipavanje proti poledici na drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem in lokalnemu prometu in javnih poteh ter pločnikih,
6. odstranjevanje snega in ledenih sveč s streh in strešnih žlebov in odtočnih cevi, kjer obstaja nevarnost odpadanja,
7. namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s katerih se lahko usuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
8. čiščenje zasneženih prometnih znakov,
9. obveščanje javnosti o stanju cest,
10. čiščenje snega na istonivojskih križanjih ceste in železnice,
11. druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Občina opravlja zimsko službo na lokalnih cestah.
Krajevne skupnosti izvajajo zimsko službo na javnih površinah, na kategoriziranih javnih poteh in drugih površinah ter objektih, ki jih določi občina.
Občina izbere izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter občine se uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra pripraviti načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba, vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in posipnega materiala, način uporabe teh sredstev, organizacijo posipavanja, pluženje in odstranjevanje snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja in pluženja cest, čiščenje odtokov in uličnih požiralnikov, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor cest, organizacijo stalne dežurne službe in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
Načrt zimske službe se vsako leto pred zimsko sezono predloži občini v potrditev.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati načrt zimske službe in ga predložiti v potrditev,
2. redno vzdrževati vozni in strojni park, ter druge naprave in opremo za zimsko službo,
3. skrbeti za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli za obdobje enega meseca,
4. uvajati ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
5. izvajati zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in načrt prilagajati s sprotnimi meteorološkimi napovedmi državne hidrometeorološke službe,
6. posipati ceste,
7. praviloma začeti z odstranjevanjem novozapadlega snega, ko ga zapade:
– na cestah 15 cm,
– na pločniku 15 cm,
8. organizirati 24-urno stalno dežurno službo,
9. preko javnih medijev obveščati občane o stanju cest in aktivnostih zimske službe,
10. izdelati poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje, ter jo predložiti občini do 30. 4. tekočega leta.
Izvajalci zimske službe so dolžni pričeti z odstranjevanjem snega, ko zapade 15 cm snega na cestišču in 15 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojna služba občine.
V izjemnih primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojna služba občine, je možno začeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
7. člen
Pri opravljanju zimske službe na lokalnih cestah, lokalnih zbirnih cestah in javnih poteh mora izvajalec upoštevati naslednje tri prioritete:
I. Prioriteta
V ta prioritetni razred spadajo naslednje lokalne ceste:
------------------------------------------------------------------------------
Zap. Št. ceste  Potek                         Zimska
št.        lokalne ceste                     služba
 
                                  Prioriteta
                                   pluženja
------------------------------------------------------------------------------
1   065 010   Predstruge – Zdenska vas – Hočevje
         – Krka                           I
2   111 060   Cikava – Polica – Višnja Gora               I
3   138 010   Cesta na Polževo (v Višnji Gori)              I
4   138 020   Višnja Gora – V. Trebeljevo                I
5   138 030   Velika Loka – Peščenik – Zavrtače
         – Malo Hudo                        I
6   138 040   Muljava – Zavrtače                     I
7   138 050   Podsmreka – Velika Dobrava – Sela
         – Leskovec                         I
8   138 070   Ivančna Gorica – Stična – Mekinje nad Stično
         – Obolno – Gozd Reka                    I
9   138 090   Mekinje – Dobrava pri Stični                I
10  138 110   Stična – Vir pri Stični – Griže              I
11  138 130   Šentvid pri Stični – Praproče pri Temenici         I
12  138 150   Šentvid pri Stični – Sv. Rok                I
13  138 160   Omotce – Šentvid pri Stični                I
14  138 170   Sv. Rok – Dob pri Šentvidu – Boga vas           I
15  138 180   Temenica – Breg pri Temenici                I
16  138 210   Gorenja vas – Lučarjev Kal – Dob
         pri Šentvidu                        I
17  138 250   Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce            I
18  138 270   Krka – Mali Korinj – Ravne                 I
19  138 320   Ambrus – Višnje – Brezovi dol               I
20  289 030   Smuka – Lopata – Visejec – Ambrus             I
21  289 070   Šmihel – Drašča vas – Dečja vas
         pri Zagradcu                        I
22  426 100   Velike Dole – Valična vas – Zagradec            I
23  426 210   Krtina – V. Gaber – Pluska                 I
24  139 010   Ulica Cankarjeve brigade                  I
25  139 020   Ulica 6. junija – Livarska ulica              I
26  139 030   Pot v Boršt – Na klancu – Studenec             I
27  139 040   Sokolska ulica (v Ivančni Gorici)             I
------------------------------------------------------------------------------
II. Prioriteta
V ta prioritetni razred spadajo naslednje ceste:
a) Lokalne ceste
------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Št. ceste Potek                         Zimska
št.        lokalne ceste                     služba
 
                                  Prioriteta
                                   pluženja
------------------------------------------------------------------------------
1   138 120  Šentvid pri Stični – V. Pece – Rdeči Kal         II
2   138 200  Dob pri Šentvidu – Sela pri Dobu
         – Podboršt – Sad – Rdeči Kal               II
3   138 220  Muljava – Velike Kompolje                 II
4   138 230  Krka – Znojile pri Krki                  II
5   138 240  Krka – Gradiček                      II
6   138 450  Ravni dol – V. Ilova Gora                 II
7   208 220  Krznar – Simončič – Šuštar – Ljubše
         – Debeče- Mala Goričica                  II
8   208 230  Leskovica – Javorje – Debeče               II
9   208 150  Cesta R3-645 – Volčja jama – Jastrebnik
         – Obolno                         II
10   289 090  Vrhovo – Križi – Valična vas               II
------------------------------------------------------------------------------
b) Javne poti
------------------------------------------------------------------------------
         Ceste, ki se vzdržujejo kot lokalne ceste
         za 4-letno obdobje do 17. 7. 2008
11   JP 638171 Dobrava pri Stični – Pristava               II
12   JP 638231 Temenica – Bukovica                    II
13   JP 638591 Stična – Mala Dobrava                   II
14   JP 639441 Krka – Trebnja Gorica                   II
15   JP 639661 Fužina – Gabrovka – Kitni vrh               II
16   JP 639321 Mrzlo polje – Mleščevo – Črnelo              II
17   JP 638131 Šentvid pri Stični – Petrušnja vas            II
18   JP 638191 Šentvid pri Stični – Češnjice               II
19   JP 638071 Temenica – Debeli hrib                  II
20   JP 638504 Stari trg – Podsmreka pri Višnji Gori           II
21   JP 639951 Pot v Kosco                        II
------------------------------------------------------------------------------
III. Prioriteta
To so ceste, ki se v zimskem času ne morejo redno vzdrževati in se lahko z zapadlim snegom zaprejo za promet.
V to prioriteto spadajo naslednje ceste:
------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Št. ceste Potek                         Zimska
št.        lokalne ceste                     služba
 
                                  Prioriteta
                                   pluženja
------------------------------------------------------------------------------
1   065 060  Četež – Tisovec – Mali Korinj              III
2   138 390  Mali Korinj – Zagorica – Videm              III
------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je prehod, kjer dopuščajo razmere min. širok 0,6 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere min. širok 2,5 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik.
Sneg mora biti praviloma odstranjen do 7. ure, oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma tako kakor je navedeno v 6. in 7. členu tega odloka.
9. člen
Posipavanje se začne izvajati takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice.
Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipavanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica.
Izvajalec je dolžan uskladiti operativno izvajanje zimske službe z izvajalcem vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest z vsemi objekti in napravami na območju občine.
Izvajalec je prav tako dolžan uskladiti način izvajanja zimske službe na istonivojskih cestno-železniških prehodih s Slovenskimi železnicami.
IV. OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER
10. člen
Lastniki zgradb in objektov s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne snegolove, ki morajo biti redno vzdrževani. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah morajo biti ustrezno vzdrževani, da opravljajo svojo funkcijo. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Po potrebi je potrebno tudi primerno, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovati cesto in urediti promet v času odstranjevanja snega s strehe in ledenih sveč.
11. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob rob vozišča ter ga po končanih čiščenjih odstraniti tako, da odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin, pločnikov in drugih površin, ki so navedene v 2. členu tega odloka.
Hidranti, ki so po načrtu požarne varnosti občine pomembni za gašenje požarov, morajo biti dostopni ves čas.
12. člen
Lastniki vozil morajo v času odstranjevanja snega s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti vozila tako, da omogočijo izvajalcu čiščenje skladno po načrtu zimske službe, oziroma kakor je dogovorjeno. V nasprotnem primeru sme vozilo odstraniti ali prestaviti na mesto, ki ga sam izbere izvajalec zimske službe na stroške lastnika.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
13. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug, župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prevzame Občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba občine, oziroma komunalni redar.
Pristojna služba občine opravlja nadzor nad izvajanjem izvajalčevih del po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor opravljenih del;
2. vodi akcije, ko so potrebne za spremembo načrta zimske službe;
3. in daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom, če ne izvaja nalog iz 6., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo.
16. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom, če ne izvaja nalog iz 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo.
VIII. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati VI., VII., VIII. in IX poglavje odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih in zimske službe na območju Občine Grosuplje in ostale določbe, ki se nanašajo na zimsko službo (Uradni list SRS, št. 32/80).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 34406-0017/2003
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost