Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

284. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec, stran 590.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 8. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna Občine Rogatec za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
Programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu, se določi z letnim programom na področju kulture v Občini Rogatec.
II. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rogatec,
– so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena tega pravilnika dodelijo na podlagi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Rogaška Slatina,
– predstavnik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Rogatec,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Na podlagi poročila komisije, župan določi vrednost točk za posamezne namene programov kulturnih društev.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino proračunskih sredstev za izvajanje vsebin ljubiteljske kulturne dejavnosti.
9. člen
Z izbranimi izvajalci se na podlagi pridobljenih točk sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
Občinski svet občine Rogatec se seznani s končno razdelitvijo sredstev sofinanciranja.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajalci so dolžni posredovati mesečna poročila o izvedbi programov do 5. v mesecu za pretekli mesec Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Rogaška Slatina. V primeru, da se na podlagi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na podlagi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
11. člen
Sredstva se nakazujejo za namene, navedene v 13. členu tega pravilnika pod točkami a), b) in c) praviloma mesečno po dvanajstinah predvidenega letnega zneska, za namen d) pa na podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.
III. MERILA
12. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
a) program (vsebina) redne dejavnosti društva (do 100% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
b) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (do 10% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev),
c) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi...) – do 20% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev,
d) strokovno izpopolnjevanje (do 5% vsote, ki je določena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev).
Sredstva za investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.
14. člen
a) Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in skupin se upoštevajo naslednja vsebinska merila:
Merilo                         Število točk
a) velikost društva in število delujočih skupin      do 10 točk
b) javni nastopi in udeležba na srečanjih         do 10 točk
c) obiskanost prireditev                 do 10 točk
č) dosežki na tekmovanjih ljubiteljske kulture      do 10 točk
d) strokovna usposobljenost vodij programov        do 10 točk
e) vključevanje v izobraževalne programe         do 10 točk
f) finančna konstrukcija                 do 10 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj je 70.
a) Velikost društva in število delujočih skupin bodo ocenjeni na naslednji način:
                 število aktivnih članov predlagatelja X 8 točk
ocena za velikost društva =  ----------------------------------------------------
                   število aktivnih članov predlagatelja
                      z največ aktivnimi člani
– predlagatelj z največjim številom aktivnih članov bo dobil 8 točk ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj (glede na izračun po navedeni formuli);
– predlagatelji, ki imajo organizirane različne sekcije oziroma delujoče skupine, bodo dobili dodatni 2 točki.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
b) Javni nastopi in udeležba na srečanjih bodo ocenjeni na naslednji način:
– 10 nastopov in udeležb na tekmovanjih in več        10 točk
– 9 nastopov in udeležb na tekmovanjih            9 točk
– 8 nastopov in udeležb na tekmovanjih            8 točk
– 7 nastopov in udeležb na tekmovanjih            7 točk
– 6 nastopov in udeležb na tekmovanjih            6 točk
– 5 nastopov in udeležb na tekmovanjih            5 točk
– 4 nastopi in udeležbe na tekmovanjih            4 točke
– 3 nastopi in udeležbe na tekmovanjih            3 točke
– 2 nastopa in udeležbi na tekmovanjih            2 točki
– 1 nastop ali udeležba na tekmovanjih            1 točka
– ni nastopov ali udeležb na tekmovanjih           0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
c) Obiskanost prireditev bo ocenjena na naslednji način:
– nad 1000 obiskovalcev v preteklem letu           10 točk
– od 600 do 1000 obiskovalcev v preteklem letu        6 točk
– od 200 do 600 obiskovalcev v preteklem letu        3 točke
– pod 200 obiskovalcev v preteklem letu           1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
č) Dosežke na tekmovanjih ljubiteljske kulture bo ocenila strokovna komisija na podlagi podatkov, ki jih bo predlagatelj navedel v predlogu. Ob tem bo upoštevala rang tekmovanja in dosežen rezultat. Ocenjeni bodo dosežki v letih 2001, 2002 in 2003.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
d) Strokovna usposobljenost vodij programov bo ocenjena na naslednji način:
Strokovna komisija bo po pregledu predlogov le-te razvrstila v:
– visoko strokovno raven                   10 točk
– primerno strokovno raven                  5 točk
– sprejemljivo strokovno raven                1 točka
– nizko strokovno raven                    0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
e) Vključevanje v izobraževalne programe bo ocenjeno na naslednji način:
Vključevanje vodij programov v različne oblike izobraževanja v letih 2001, 2002 in 2003 bo ocenjeno na podlagi potrdil o udeležbi ali drugih dokazil o sodelovanju v izobraževalnem programu:
– več kot 6 udeležb                     10 točk
– od 4 do 6 udeležb                      6 točk
– od 2 do 4 udeležbe                     3 točke
– ena udeležba                        1 točka
Program, katerega vodja se ne vključuje v izobraževalne programe po tem kriteriju, ne dobi točk. Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, je 10.
f) Finančna konstrukcija bo ocenjena na naslednji način:
-------------------------------------------------------------
Delež pričakovanega sofinanciranja        Število točk
od               do
-------------------------------------------------------------
               10%             10
11%              25%              6
26%              50%              3
več kot 50%                         0
-------------------------------------------------------------
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju je 10.
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj predložil lažne podatke ali netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli realne finančne konstrukcije ali bodo že v izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.
15. člen
Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini (nastop, razstava):
– na prireditvi v Občini Rogatec (občinski praznik, državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno) – maks. 1 točka,
– na medobmočni ravni – maks. 2 točki,
– na republiški ravni – maks. 4 točke,
– v tujini – maks. 6 točk,
– samostojni nastop, razstava, – maks. 10 točk,
– gledališka predstava – maks. 20 točk,
– lutkovna predstava – maks. 10 točk.
16. člen
Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede do višine 50% vrednosti vloge posameznega društva, oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti.
17. člen
Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja strokovnih vodij in članov društev ter skupin, in sicer stroški kotizacij. Sofinancirajo se lahko tudi stroški dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški prenočišča se lahko krijejo največ do višine treh dnevnic.
18. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z zamudnimi obresti oziroma mora sredstva vrniti v skladu z določili odloka o proračunu Občine Rogatec.
IV. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-120/2003
Rogatec, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost