Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

10. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XI. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, stran 157.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA XI. ZASEDANJA STALNE MEŠANE KOMISIJE PO SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Zapisnik XI. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, podpisan 27. novembra 2003 v Mašunu (občina Ilirska Bistrica).
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Zapisnik
XI. zasedanja Stalne mešane komisije,
ki je bilo v Mašunu (občina Ilirska Bistrica),
dne 27. novembra 2003
I.
Na XI. zasedanju Stalne mešane komisije, ki je bilo v Mašunu, dne 27. novembra 2003, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav gospoda Antona Šenkinca, župana Ilirske Bistrice, in seznanjanje s stanjem na tem obmejnem območju – predstavitev županov obmejnih občin
2. Poročila s sestankov podkomisij
3. Potrjevanje sklepov:
3.1. Podkomisija za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet
3.2. Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
3.3. Podkomisija za turizem
3.4. Podkomisija za ribištvo
3.5. Podkomisija za lov
3.6. Podkomisija za izvajanje carinskih postopkov
4. Razno
V skladu s sprejetim dnevnim redom je Stalna mešana komisija sprejela naslednje sklepe:
II.
AD) 1
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in pobudami lokalnih skupnosti na tem območju, ki so jih predstavili, s slovenska strani, g. Anton Šenkinc, župan Ilirske Bistrice in g. Ivan Šnajdar, predsednik občinskega sveta občine Klana ter g. Radivoj Marmili
AD) 2
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet ga. Ljube Brank in dr. Darka Mlinarića, Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov g. Rajka Komata in g. Filipa Dragovića, Podkomisije za turizem ga. Valentine Lavrenčič in ga. Blanke Beloševič, Podkomisije za ribištvo dr. Franca Potočnika in mr. Josipa Markovića, Podkomisije za lov g. Janeza Kastelica ter Podkomisije za izvajanje carinskih postopkov g. Rajka Komata (v imenu predsednika) in g. Željka Bolta.
AD) 3
3.1.
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, sprejela naslednje sklepe:
 
3.1.1
V izogib nesporazumom glede aktivnosti v obmejnem pasu sta oba investitorja dolžna o pričetku gradnje mejnega prehoda za obmejni promet obvestiti drugega investitorja in Stalno mešano komisijo SOPS.
 
3.1.2
V zvezi s čistopisom tabele prehodnih mest se, na predlog Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet določi, da se zato, ker gre za izključno problematiko upravičencev in ne problematiko prehodnih mest, ki so že določena, postopek potrditve prenese na Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov, ki pripravi predlog čistopisa tabele za Stalno mešano komisijo.
 
3.1.3
Odobri se vpis prehodnega mesta naslednjim upravičencem:
1. PM Strojiči: Poje Jože, Padovo pri Osilnici št. 5;
2. PM Vrt prehod s čolnom: Verderber Anton, Stari trg ob Kolpi;
3. PM Podplanina 19: prebivalcem vasi Podplanina št. 3, 5, 8, 9, 10, 11 in 14.
Kot upravičenca do prehodne točke Prušnja vas-Osunje se določi:
Vidovič Marija, Gradnje 5 in Vladimir Marinkovič, Jablance 4 za dostop do nepremičnine zaradi velike oddaljenosti od prehodnega mesta oziroma mejnega prehoda.
Popravek napake: na PM Robadje-Gomila, šolanje, mora pisati Sv Urban hišna številka 14.
Odobri se novo prehodno mesto Gruškovje/Gornji Macelj – Cafuti za lastnike nepremičnin na slovenski strani, ki ležijo med državno mejo in novim mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje-Macelj, kot tudi za dvolastnike, ki gravitirajo k temu prehodnemu mestu.
Že odobreni neškodljivi prehod za zaselek Cafuti se razširi za v prejšnjem odstavku navedene upravičence.
 
3.1.4
Stalna mešana komisija predlaga vladama obeh držav, da zadolži pristojne cestne uprave obeh držav, da pripravijo predlog splošnega in posebnih sporazumov za financiranje, graditev, vzdrževanje in gospodarjenje ter prenos med osnovna sredstva za mejne mostove ne glede na kategorijo ceste.
 
3.1.5
Stalna mešana komisija zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da predlaga način medsebojnega obveščanja o posegih v prostor, v skladu s 42. členom SOPS, ter določi o katerih posegih v prostor se je potrebno obveščati.
 
3.2.
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se sklep 3.2.1 sprejet na X. zasedanju Stalne mešane komisije po SOPS, 23. 10. 2003 v Vivodini, ne uporablja. Zadolži se Podkomisijo za mejni režim in izdajo dokumentov, da do naslednjega zasedanja Stalne mešane komisije pripravi ustrezen predlog sklepa.
 
3.3
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za turizem sprejela naslednje sklepe:
 
3.3.1
Glede na dejstvo, da do sedaj dostavljeni elaborati projektov turističnih con »Po Kolpi in Gorjancih«, »Sotla – dolina izvirov in zdravja« (Podčetrtek-Zagorska Sela) in »Istra-Kras-Morje« niso celoviti, Stalna mešana komisija predlaga, da se dopolnijo in dostavijo Podkomisiji za turizem v ponovno obravnavo.
 
3.3.2
Zadolži se predstavnike Podkomisije za turizem in Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov, da obravnavajo problematiko gibanja v turističnih conah ter rešitve predlagajo Stalni mešani komisiji.
 
3.4. Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za ribištvo sprejela naslednji sklep:
 
3.4.1
Stalna mešana komisija, na podlagi predloga Podkomisije za ribištvo, predlaga vladama obeh držav da se do 31. 3. 2004 podaljša veljavnost Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po Dogovoru o začasnem režimu implementacije določb SOPS od 47. do 52. člena.
AD) 4
4.1
Hrvaška stran je slovensko obvestila, da je na mesto dosedanjega namestnika predsednice hrvaške delegacije v Stalni mešani komisiji po SOPS g. Filipa Vučaka imenovana ga. Davorka Sarić.
 
4.2
Glede izgradnje nove cestne komunikacije v dolini reke Kolpe na hrvaški strani Stalna mešana komisija priporoča investitorju, da pri proučevanju umestitve ceste v prostor v kanjonu preveri ekološko-krajinski vpliv in ekonomsko upravičenost tudi glede na možnost določitve novih dveh mednarodnih mejnih prehodov na tem območju.
 
4.3
Stalna mešana komisija zadolži s slovenske strani g. Leona Devjaka, g. Rajka Komata, g. Jožeta Ajdiška in ga. Ljubo Brank ter ga. Blanko Belošević, ga. Davorko Sarić, g. Filipa Dragoviča ter g. Branka Bolančo s hrvaške strani, da v Zagrebu 10. 12. 2003 obravnavajo elaborat za razglasitev turistične cone »Sotla- dolina izvirov in zdravja«, kot tudi režim prehajanja meje v območju turističnih con.
 
4.4
Na predlog slovenske delegacije Stalna mešana komisija soglaša, da se sklepi XI. zasedanja Stalne mešane komisije začnejo izvajati z dnem podpisa tega zapisnika.
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisije bo v Republiki Hrvaški predvidoma konec meseca januarja.
Vojko Kuzma l. r.
predsednik
slovenske delegacije
 
Olga Kresovil. r.
predsednica
hrvaške delegacije
3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 068-19/2001-21
Ljubljana, dne 15. januarja 2004
EVA 2003-1811-0179
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
* Besedilo zapisnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost