Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

278. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče, stran 583.

Na podlagi 58., 61. in 62. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84; 33/89; Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US in 44/97) in 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uporabniki stavbnih zemljišč na območju Občine Radeče, plačujejo nadomestilo za uporabo gradbenih parcel – stavbnih zemljišč (dalje: nadomestilo), ki ga opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
2. člen
Nadomestilo se plačuje za zemljišča, ki so:
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče opredeljena kot območja stavbnih zemljišč,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče po svoji namembnosti opredeljena kot kmetijska območja I. in II. kategorije, ki so pozidana, opremljena z električno in vodovodno infrastrukturo in se uporabljajo za stanovanjske, počitniške ali poslovne namene,
– v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Radeče po svoji namembnosti opredeljena kot območja, urejena s prostorsko izvedbenimi akti.
3. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Med gradbene inženirske objekte, ki niso objekti gospodarske infrastrukture štejemo objekte, ki so namenjeni zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb in interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah in jih ne moremo šteti med objekte gospodarske javne infrastrukture.
Objekti gospodarske javne infrastrukture so tisti gradbeni inženirski objekti, ki tvorijo omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvorijo omrežje, ki je javna korist.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma poslovna površina ter zemljišče na katerem objekt stoji, s pripadajočim zemljiščem znotraj gradbene parcele.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile usklajena s korekcijskim faktorjem 0,5.
Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, igrišča, delavnice na prostem in podobno.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in, da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje občinska uprava.
Zavezanci so dolžni na poziv Občinske uprave občine Radeče, v roku 30 dni, posredovati vse potrebne in resnične podatke za izračun nadomestila.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki o površinah pozidanih gradbenih parcel in zazidljivih gradbenih parcel iz strokovnih podlag, ki se izdelajo iz grafičnega dela zemljiškega katastra, katastra stavb in digitalnih podlag veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana ter druge uradne evidence.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nadomestila. Če zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke, lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.
Če Občina Radeče ugotovi za obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prijela prijave ali pa so prijavljene površine nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne evidence. Uporabniku odmeri nadomestilo davčni organ na podlagi zakona in po kriterijih tega odloka.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
5. člen
Zavezanec mora prijaviti Občini Radeče zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je bila sprememba sporočena.
Določbe prvega odstavka tega člena je mogoče izvajati v primerih:
– pred izvedeno odmero NUSZ za določeno stavbno zemljišče,
– v postopku pritožb (pritožbe, vložene v roku 15 dni od vročitve odločbe),
– v primeru, da je določeno stavbno zemljišče naknadno vneseno v bazo stavbnih zemljišč.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
6. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko začasno oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialne pomoči;
– v primeru elementarne nesreče na objektu največ 2 leti od nastanka elementarne nesreče (na vlogo občana);
– v primeru novogradnje, nadzidave ali dozidave stanovanjske hiše oziroma nakupa stanovanja za dobo 5 let od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo (na vlogo občana).
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in gradbene parcele v lasti Občine Radeče, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občine in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občine Radeče in tudi ne za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za (ne)zazidana stavbna zemljišča fizičnih oseb ter za (ne)zazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa, davčni organ.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila vloži zavezanec pri davčni izpostavi, le-ta pa posreduje občini zaprosilo za dodatno prehodno mnenje občine k posamezni vlogi.
Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se uporabljajo naslednja merila:
a) lega zemljišča,
b) namen uporabe,
c) stopnja komunalne opremljenosti.
8. člen
Lega zemljišča, na katerih se plačuje nadomestilo, se razvrsti v tri območja. Le-ta so določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti posameznih stavbnih zemljišč.
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so:
1. Območje
Vključuje naselje Radeče – ulični sistem:
Ul. Marjana Nemca, Ul. Milana Kosa, Njivška cesta, Pod pečico, Pod skalo, Na Jelovo, Strma ulica, Vodovodna ulica, Krakovo, Nad Mlinščico, Ul. 11. maja, Pod Knapovko, Ul. Ilegalcev, Titova ulica, Kolenov graben, Ul. talcev, Starograjska ulica, Ul. Milana Majcna, Ul. OF, Pot na brod, Pot na Dobravo, Šolska pot,Cesta za gradom, Gledališka ulica, V gaju, Pot na stadion, Pot na jez, Trg.
2. Območje
Vključuje naselja: Stari dvor, Jagnjenica, Njivice, Hotemež, Obrežje, Vrhovo, Log pri Vrhovem, Prapretno.
3. Območje
Vključuje naselja: Čimerno, Jelovo, Žebnik, Močilno, Rudna vas, Brunška gora, Brunk, Loška gora, Zavrate, Počakovo, Svibno, Goreljce, Prnovše, Redna, Zagrad, Dobrava.
9. člen
Pri namenu uporabe stavbnega zemljišča se upošteva naslednje:
– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, garaže ter drugi objekti, ki so namenjeni prebivanju;
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost, ter spremljevalnih objektov in površin kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno;
– za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti;
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega stavbnega zemljišča.
Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
10. člen
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
-------------------------------------------------------------------
a) Lega stavbnega zemljišča:                 Točke
-------------------------------------------------------------------
– stavbno zemljišče na I. območju                 7
– stavbno zemljišče na II. območju                4
– stavbno zemljišča na III. območju                2
-------------------------------------------------------------------
b) Namen uporabe stavbnega zemljišča:             Točke
-------------------------------------------------------------------
– stanovanjski objekti:
  a) ind.stanovanjska hiše                    7
  b) blokovna gradnja, vrstne hiše                5
  c) ostalo (garaže…)                      3
– poslovni objekti:
  a) proizvodni prostori                    40
  b) poslovni prostori (trgovina, obrt, gostišča…)       20
– zapuščeni objekti                       20
-------------------------------------------------------------------
c) Komunalna opremljenost zemljišča:             Točke
-------------------------------------------------------------------
– pristop: po asfaltni cesti                   3
po makadamski cesti (več kot 500 m)                1
– zagotovljen priključek na javno kanalizacijo          2
– javno razsvetljavo                       2
– zagotovljen priključek na električno omrežje          2
– zagotovljen priključek: na javno vodovodno omrežje       2
na lastni vodovod                         1
– zagotovljen priključek na telekomunikacijsko omrežje      1
– zagotovljen priključek na kabelsko TV              1
– zagotovljen priključek na plinovod               1
– zagotovljen reden odvoz smeti                  1
-------------------------------------------------------------------
11. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 10. členu tega odloka. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 75%, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče.
12. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek proračuna Občine Radeče in se uporabljajo za pridobivanje in opremljanje gradbenih parcel in za vzdrževanje in investicije na področju komunalne infrastrukture na območju vseh naselij v občini.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radeče določi vsako leto s sklepom občinski svet na predlog župana, in sicer najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
– če na poziv pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vseh osnovnih podatkov, ki so potrebni za izračun nadomestila (4. člen),
– ali posreduje napačne podatke ali neresnične podatke (4. člen),
– ali če v določenem roku ne prijavi spremembe stavbnega zemljišča, katerega uporabnik je (5. člen).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 16/96).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.
Št. 03200-1/03-74
Radeče, dne 24. decembra 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost