Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

243. Pravila o podrobnejših pogojih za vpis učencev v šole izven njihovega šolskega okoliša, stran 539.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) ter v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice, ki ga je sprejel na nadaljevanju 9. redne seje dne 12. 1. 2004 izdajam
P R A V I L A
o podrobnejših pogojih za vpis učencev
v šole izven njihovega šolskega okoliša
1. člen
Občina Brežice s temi pravili določa pogoje in kriterije za prepis učencev iz šolskih okolišev, v katerem prebivajo, v druge šolske okoliše v Občini Brežice ter iz šolskih okolišev drugih občin v osnovne šole, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice.
S temi pravili določa tudi pogoje za vpis učencev zunaj šolskega okoliša v drugih občinah.
2. člen
Postopek vpisa otroka oziroma učenca zunaj šolskega okoliša, v katerem učenec prebiva, se izvede na naslednji način:
1. Starši učenca vpišejo v šolo v svojem šolskem okolišu.
2. Najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis starši vložijo vlogo za prepis učenca na šolo, v katero ga želijo vpisati.
3. Šola, v katero želijo starši prepisati učenca, lahko izda soglasje k prepisu učenca:
a) če je za učenca s posebnimi potrebami izdana odločba pristojne službe,
b) za ostale učence pa, če:
– s tem niso kršena določila petega odstavka 6. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98 in 27/99) (v nadaljevanju: uredba),
– je s strani ustanovitelja organiziran prevoz učenca zunaj šolskega okoliša.
Pred izdajo pisnega soglasja se mora šola posvetovati s šolo, v katero je učenec vpisan.
Prav tako, mora pred izdajo soglasja pridobiti pisno potrdilo ustanovitelja o zagotovitvi prevoza zunaj šolskega okoliša.
4. Šola odloči o vlogi za prepis najpozneje v 30 dneh od prejema vloge za prepis. O svoji odločitvi obvesti tudi šolo šolskega okoliša otroka ter ustanovitelja.
Starši lahko prepišejo otroka oziroma učenca v šolo zunaj šolskega okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najpozneje v 15 dneh pred začetkom novega šolskega leta. Za izdajo soglasja k temu prepisu se smiselno uporabljajo določila 3. točke prvega odstavka tega člena.
3. člen
Ne glede na določilo druge alinee 3. točke prvega odstavka 2. člena lahko šola izda soglasje k prepisu, če starši s pisno izjavo zagotovijo, da bodo organizirali prevoz v šolo samo na lastne stroške.
4. člen
Postopek vpisa zunaj šolskega okoliša za učenca, ki prebiva v šolskem okolišu druge občine, se izvede na naslednji način:
1. Starši učenca vpišejo v šolo v svojem šolskem okolišu oziroma občini, v kateri prebivajo.
2. Najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis starši vložijo vlogo za prepis učenca na šolo, v katero ga želijo vpisati.
3. Šola, v katero želijo starši prepisati učenca, lahko izda soglasje k prepisu učenca:
a) če je za učenca s posebnimi potrebami izdana odločba pristojne službe,
b) za ostale učence pa, če:
– s tem niso kršena določila petega odstavka 6. člena uredbe,
– šola pridobi pisno soglasje občine stalnega prebivališča, da bo ta poravnala stroške prevozov učenca v skladu z zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96), zagotavljala sredstva za dodatne programe, ki jih Občina Brežice financira ali sofinancira na šolah v svoji občini, kolikor bi pri izvajanju le-teh nastali dodatni stroški.
Pred izdajo pisnega soglasja se mora šola posvetovati s šolo, v katero je učenec vpisan.
Šola odloči o vlogi za prepis najpozneje v 30 dneh od prejema vloge za prepis. O svoji odločitvi obvesti tudi šolo šolskega okoliša otroka ter ustanovitelja.
Starši lahko prepišejo učenca v šolo zunaj šolskega okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najpozneje v 15 dneh pred začetkom novega šolskega leta. Za izdajo soglasja k temu prepisu se smiselno uporabljajo določila 3. točke prvega odstavka tega člena.
5. člen
Ne glede na določilo druge alinee 3. točke prvega odstavka 4. člena lahko šola izda soglasje k prepisu, če starši s pisno izjavo zagotovijo, da bodo organizirali prevoz v šolo sami na lastne stroške in zagotovili sredstva za plačilo dodatnih programov, kolikor bi pri izvajanju le-teh nastali dodatni stroški, občina, v kateri ima učenec stalno prebivališče, pa jih ne bi zagotavljala.
6. člen
Ob vpisu učenca zunaj šolskega okoliša, ki je v drugi občini, kot ima učenec stalno ali začasno prebivališče, Občina Brežice izda soglasje za prepis:
1. če je za učence s posebnimi potrebami izdana odločba pristojne službe,
2. za ostale učence pa, če prevoz v šolo šolskega okoliša ni organiziran, stroški prevoza pa bi bili manjši, kot če bi bilo potrebno organizirati dodatni prevoz v šolskem okolišu v skladu z zakonom.
Za izdajo soglasja starši vložijo vlogo na oddelku za družbene dejavnosti Občine Brežice, ki o vlogi odloči najkasneje v tridesetih dneh od vložitve vloge.
7. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-33/2003
Brežice, dne 12. januarja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost