Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

272. Odlok o predkupni pravici Občine Oplotnica, stran 578.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99 in 1/02) je Občinski svet občine Oplotnica na 5. redni seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se določa predkupna pravica Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Poselitvena območja naselij in območja, predvidena za njihovo širitev, ki se kot takšna določena v prostorskih aktih občine.
Za območja poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine štejejo ureditvena območja naselij, območja stavbnih zemljišč na območju razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselja oziroma gradbene parcele, na katerih stojijo veljavno zgrajeni objekti) ter območja za komunalno infrastrukturo, opredeljena v naslednjih veljavnih prostorskih aktih občine:
– dolgoročni in srednjeročni plan Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za območje Občine Oplotnica Uradni list RS, št. 91/99),
– prostorski del Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica, Spremembe in dopolnitve 1998, (Uradni list RS, št. 91/99),
– odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, 43/92, 35/94, 47/93, 3/93),
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slov. Bistrica za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 47/00),
– odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 45/00),
– odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slov. Bistrica in mesto Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93).
Za gradbene parcele se do sprejetja prostorskega reda občine štejejo vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz veljavnega prostorskega plana občine.
Za območje predkupne pravice se določajo tudi vse tiste parcele, po katerih potekajo lokalne ceste (LC) in javne poti (JP), kategorizirane z odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 92/99), ter druga območja za promet in zveze s pripadajočim varovalnim pasom, vključno s koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, če ima v proračunu za te namene zagotovljena tudi sredstva.
3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 2. člena tega odloka za vse namene, ki jih predvideva zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), predvsem pa za naslednje namene:
1. gradnja objektov in naprav za potrebe javnih služb s komunalnega področja;
2. gradnjo objektov za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, znanosti, in socialnega varstva;
3. gradnja socialnih in neprofitnih stanovanj;
4. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz prvih treh točk tega člena;
5. za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti;
6. za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
7. za izvedbo prostorskega akta.
4. člen
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij in objektov, na katerih velja predkupna pravica občine na nepremičninah po tem odloku, so prikazane v prostorskem redu občine, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
5. člen
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
6. člen
Kartografsko gradivo za območje predkupne pravice je na vpogled na sedežu Občine Oplotnica.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004.5/2003
Oplotnica, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost