Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

280. Odlok o spremembi odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče, stran 586.

Na podlagi 13. in 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 10. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče
1. člen
V odloku o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče, ki je bil sprejet na občinskem svetu dne 8. 4. 2000 (Uradni list RS, št. 39/00), se 3. člen spremeni tako, da odslej glasi:
»Do denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče so upravičeni občani Občine Radeče, ki imajo v Občini Radeče stalno prebivališče in njihov dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o socialnem varstvu.«
2. člen
V 4. členu se v zadnji vrsti beseda »oddelek« zamenja za »referent«.
3. člen
V 5. členu se dopolnijo objave sprememb zakona o socialnem varstvu v Uradnih listih RS tako, da se navedbe v oklepaju glasijo: »(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01)«.
4. člen
7. člen se spremeni in se glasi:
»Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče na Občino Radeče. K vlogi morajo priložiti:
– potrdilo o številu družinskih članov,
– dokazila o prejemkih prosilca in družinskih članov,
– potrdilo o premoženjskem stanju prosilca in družinskih članov,
– številka transakcijskega računa, kamor se denarna pomoč nakaže.
Referent za družbene dejavnosti na podlagi vloge in prilog odloči o dodelitve denarne pomoči z odločbo.
Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Radeče v roku 15 dni po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal in je takse prosta. Odločba župana je dokončna.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03200-1/03-76
Radeče, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost