Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

282. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004, stran 587.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 11. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    v SIT
-----------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                1.537,027.755
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     1.128,989.035
70 DAVČNI PRIHODKI                        997,932.500
700 Davki na dohodek in dobiček                  737,524.000
703 Davki na premoženje                      153,497.000
704 Domači davki na blago in storitve               106,911.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI                       131,056.535
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja                           84,951.035
711 Takse in pristojbine                      17,180.500
712 Denarne kazni                          1,125.000
714 Drugi nedavčni prihodki                    27,800.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       70,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             10,000.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev               60,000.000
73 DONACIJE                             4,000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov                4,000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      334,038.720
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    334,038.720
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                1.765,380.595
40 TEKOČI ODHODKI                         408,170.994
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               116,751.904
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost                        16,509.915
402 Izdatki za blago in storitve                 257,183.249
403 Plačila domačih obresti                     8,725.926
409 Rezerve                             9,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI                        611,959.991
410 Subvencije                           7,400.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom                         122,377.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                            63,306.146
413 Drugi tekoči domači transferi                 418,876.845
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     508,903.692
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              508,903.692
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    236,345.918
430 Investicijski transferi                    236,345.918
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-228,352.840
 
-----------------------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
-----------------------------------------------------------------------------
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
1,000.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  1,000.000
750 Prejeta vračila danih posojil                  1,000.000
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1,000.000
 
-----------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      115,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                         –
IX. NETO ZADOLŽEVANJE                       115,000.000
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU              -112,352.840
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 7,000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
9. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2003 oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 29. 2. 2004.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
13. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– uporabi sredstev rezerv,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– prenosih sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
– odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 115,000.000 SIT s sklepom občinskega sveta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom občinskega sveta.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega sveta.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 403-02-1/03-20
Ravne na Koroškem, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost