Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

201. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav, stran 477.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 20. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika, izpolnjevati reje perutninskih jat, obrati za proizvodnjo, shranjevanje in trgovanje s perutnino, valilnimi jajci ter enodnevnimi piščanci, obliko veterinarskega spričevala za trgovanje na teritoriju EU, diagnostične preiskave ter način in pogostnost izvajanja nadzora.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za specifične dejavnosti, kot so razstave, nastopi in tekmovanja.
2. člen
(izvajanje in nadzor)
(1) Za izvajanje in nadzor tega pravilnika je pristojna Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Zdravstveni nadzor nad pošiljkami opravljajo uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor pristojnih območnih uradov VURS (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinarji).
(3) Posamezna opravila v okviru veterinarskega nadzora lahko v skladu z določbami tega pravilnika opravljajo pooblaščeni veterinarji.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. uradni veterinar je veterinar, ki je zaposlen na VURS in opravlja dela veterinarskega nadzora;
2. pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ga za opravljanje posameznih nalog v okviru javne veterinarske službe pooblasti generalni direktor VURS;
3. gospodarstvo je uradno nadzorovan kmetijski, obrtniški ali industrijski obrat, na katerem se redno vzreja perutnina za razplod, proizvodnjo ali zakol;
4. obrat je objekt oziroma del objekta z določeno zmogljivostjo, ki je na eni lokaciji in je organiziran kot:
a) selekcijski center, kjer se pridobivajo valilna jajca za vzrejo plemenske perutnine (matične jate);
b) reprodukcijski center, kjer se pridobivajo valilna jajca za vzrejo proizvodne perutnine;
c) rejni center, kjer se vzreja perutnina preden prične nesti jajca;
5. številka registracije je številka obrata, ki jo dodeli VURS po preveritvi izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika;
6. številka odobritve je številka obrata, ki mu jo dodeli VURS po preveritvi izpolnjevanja pogojev v skladu s tem pravilnikom in Uredbo EGS št. 2782/75 za trgovanje na teritoriju EU, pri čemer sta lahko številka odobritve in številka registracije enaki;
7. perutnina so kokoši, purani, race, gosi, pegatke, prepelice, golobi, fazani, jerebice in ptice – tekači (ratiti), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za proizvodnjo mesa, konzumnih in valilnih jajc ali za obnovo populacije divjih ptic;
8. jata je perutnina enakega zdravstvenega statusa, ki se goji na isti lokaciji ali v istem objektu, in predstavlja enotno epizootiološko enoto;
9. matična jata je perutnina, stara 72 ur ali več, ki je namenjena za proizvodnjo valilnih jajc;
10. proizvodna jata je perutnina, stara 72 ur ali več, ki se vzreja za proizvodnjo mesa oziroma konzumnih jajc ali za obnovo populacije divjih ptic;
11. perutnina za zakol je perutnina, ki se pošilja neposredno v klavnico, kjer se po prihodu zakolje najpozneje v 72 urah;
12. valilnica je obrat, kjer se inkubirajo in valijo jajca in dobavljajo enodnevni piščanci;
13. valilna jajca so oplojena jajca za inkubacijo, ki jih znese perutnina;
14. serija valilnih jajc je število valilnih jajc, pridobljenih istega dne;
15. enodnevni piščanci so vsa perutnina, stara manj kot 72 ur, ki še ni bila krmljena, vendar pa so lahko krmljene Brazilske race (Cairina moschata) in njihovi križanci;
16. domača reja je perutnina enega rejca na isti lokaciji;
17. veterinarski pregled je pregled uradnega ali pooblaščenega veterinarja za preveritev zdravstvenega statusa perutnine v obratu;
18. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga je pooblastil VURS za opravljanje diagnostičnih preiskav iz tega pravilnika;
19. bolezni, ki jih je treba obvezno prijaviti, so bolezni, naštete v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika;
20. žarišče bolezni je lokacija, na kateri je ugotovljen en ali več virov okužbe;
21. okuženo območje je območje s polmerom najmanj 3 km od žarišča bolezni;
22. ogroženo območje je območje s polmerom najmanj 10 km od žarišča bolezni;
23. karantenski obrat je izolacijska zgradba ali prostor, ki nima neposrednega ali posrednega stika z drugo perutnino za potrebe opazovanja in laboratorijske preiskave na bolezni iz Priloge 5 tega pravilnika;
24. sanitarni zakol je varnostni ukrep iz zdravstvenih razlogov, s katerim se odstrani ali uniči perutnina in njeni proizvodi v žarišču bolezni oziroma v primeru suma glede na klinične znake ali laboratorijske preiskave. Po uničenju se mora obvezno opraviti popolna razkužba.
II. POGOJI ZA TRGOVANJE NA OZEMLJU EU
4. člen
(splošni pogoji za obrate)
Pošiljke valilnih jajc, enodnevnih piščancev, matične in proizvodne perutnine morajo za trgovanje na teritoriju EU izhajati iz obrata, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran pri VURS in vpisan na Seznam odobrenih obratov pri Evropski komisiji;
– da v obratu ne veljajo nobene omejitve glede veterinarskih pogojev za trgovanje;
– da pošiljke pred odpremo ne kažejo nobenih kliničnih znakov bolezni, specifičnih za perutnino;
– da ni okužen;
– da se ne nahaja na okuženem območju.
5. člen
(odobritev obrata)
(1) Obrati, ki želijo pridobiti številko odobritve, morajo vložiti na VURS vlogo z opisom in programom izvajanja ukrepov za preprečevanje in zatiranje bolezni po tem pravilniku.
(2) V postopku odobritve obrata upošteva VURS spremembe glede zdravstvenega stanja v državi in sodobnejše metode pri preprečevanju okužb ter nadzoru bolezni.
6. člen
(nacionalni referenčni laboratorij)
(1)VURS imenuje nacionalni referenčni laboratorij za usklajevanje diagnostičnih metod in preiskav ter kontrolo izmerjenih rezultatov, določenih s tem pravilnikom.
(2) Laboratorij iz prejšnjega odstavka organizira primerjalne laboratorijske preiskave in razvija nove referenčne preskusne metode za uporabo v pooblaščenih laboratorijih.
7. člen
(valilna jajca)
(1) Pošiljke valilnih jajc morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izhajajo iz jat, ki so bile v odobrenih obratih na območju EU več kot šest tednov;
– če se vrši cepljenje, morajo biti v jatah, iz katerih izhajajo, opravljena predpisana preventivna cepljenja;
– da je uradni ali pooblaščeni veterinar 72 ur pred odpremo valilnih jajc opravil pregled zdravstvenega stanja jate in ob pregledu ni bilo nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen ali
– da jih je med redno mesečno kontrolo zdravstveno pregledal uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar tako, da je bil zadnji pregled opravljen v 31 dneh pred odpošiljanjem. V tem primeru mora uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar pregledati tudi evidence o zdravstvenem statusu jate ter oceniti njen trenutni zdravstveni status na podlagi ocene najnovejših podatkov, ki jih predloži oseba, odgovorna za jato v 72 urah pred pošiljanjem. Če je iz evidenc ali drugih podatkov mogoče sumiti na prisotnost bolezni, mora jate predhodno zdravstveno pregledati uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar in izključiti možnost prisotnosti kužne bolezni perutnine.
(2) Če so valilna jajca uvožena iz tretjih držav, morajo izpolnjevati pogoje iz II. poglavja Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(enodnevni piščanci)
Pošiljke enodnevnih piščancev morajo za trgovanje na ozemlju EU izpolnjevati naslednje pogoje:
– piščanci morajo biti izvaljeni iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo določbe 4. in 7. člena tega pravilnika;
– če se za perutnino zahtevajo preventivna cepljenja, morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– pred odpremo piščanci ne smejo kazati nobenega kliničnega znaka ali suma bolezni, ki so predpisane v III. poglavju Priloge 2 tega pravilnika.
9. člen
(matična in proizvodna perutnina ter perutnina za zakol)
(1) Pošiljke matične in proizvodne perutnine morajo na teritoriju EU pred odpremo izpolnjevati naslednje pogoje:
– v odobrenih obratih morajo biti od izvalitve ali več kot šest tednov;
– če se zahtevajo preventivna cepljenja, izpolnjevati pogoje iz Priloge 3 tega pravilnika;
– da je uradni ali pooblaščeni veterinar 48 ur pred odpremo opravil pregled zdravstvenega stanja živali, in da v času pregleda živali niso kazale nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen.
(2) Pošiljke perutnine za zakol morajo na teritoriju EU pred odpremo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je bila perutnina v obratu od izvalitve ali več kot 21 dni;
b) da izhaja perutnina iz obratov v katerih ne veljajo nobene omejitve glede veterinarskih pogojev za trgovanje;
c) da je uradni ali pooblaščeni veterinar 5 dni pred odpremo opravil pregled zdravstvenega stanja jate in da v času pregleda jata ni kazala nobenih kliničnih znakov ali suma na kužno bolezen perutnine;
d) da izhaja perutnina iz območij, ki niso okužena s:
– kokošjo kugo (Pestis avium) – Aviarno Influenco (v nadaljnjem besedilu: aviarna influenca); in
– atipično kokošjo kugo – Morbus Newcastle (New castle disease) (v nadaljnjem besedilu: atipična kokošja kuga).
10. člen
(dodatne preiskave)
(1) Evropska komisija lahko na podlagi predloženih programov glede salmonele določi dodatna jamstva, ki se zahtevajo za pošiljke matične perutnine in jate enodnevnih piščancev, namenjenih za vzrejo jat matične ali proizvodne perutnine, kadar so te namenjene na Finsko, Norveško ali Švedsko. Ta jamstva morajo biti enakovredna jamstvom, ki jih Finska, Norveška in Švedska izvajajo v svoji državi.
(2) Kadar so pošiljke perutnine namenjene na Finsko, Norveško ali Švedsko, morajo biti vzorci iztrebkov perutnine pregledani še z dodatnimi mikrobiološkimi preiskavami na prisotnost salmonel in seroloških tipov v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
(3) Obseg preiskav iz prejšnjega odstavka določi Evropska komisija na podlagi mnenja Znanstvenega veterinarskega odbora ter operativnega programa, ki ga morajo Finska, Norveška in Švedska predložiti Evropski komisiji.
(4) Če ima država porekla enakovreden program za dokazovanje na prisotnost salmonel v iztrebkih perutnine kot ga predpisujejo Finska, Norveška in Švedska, ni potrebno opraviti preiskav iz drugega odstavka tega člena.
(5) Ob odpremi pošiljk perutnine za zakol se za Finsko, Norveško in Švedsko uporabljajo veterinarska spričevala, ki so kot vzorec številka 5 navedena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(pošiljke divjih ptic)
Pošiljka perutnine, stare več kot 72 ur, namenjene za obnovo populacije divjih ptic, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je bila perutnina v obratu od izvalitve ali več kot 21 dni;
– da 14 dni pred pošiljanjem niso bile v stiku z novimi pošiljkami perutnine, ki so bile pripeljane v obrat;
– da je uradni ali pooblaščeni veterinar 48 ur pred odpremo opravil pregled zdravstvenega stanja jate in da v času pregleda jata ni kazala nobenih kliničnih znakov ali suma na kužno bolezen perutnine;
– da izhaja perutnina iz območij, ki niso okužena z aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.
12. člen
(pošiljke manjše od dvajsetih enot)
(1) Pošiljke valilnih jajc in perutnine, manjše od dvajsetih enot morajo za trgovanje na teritoriju EU pred odpremo izpolnjevati naslednje pogoje:
– perutnina in valilna jajca morajo izhajati iz jat, ki so bile na teritoriju EU od izvalitve ali vsaj tri mesece;
– da pošiljke pred odpremo ne kažejo nobenih kliničnih znakov bolezni, specifičnih za perutnino;
– če so bila opravljena cepljenja, morajo izpolnjevati pogoje iz Priloge 3 tega pravilnika;
– da izhajajo iz obratov v katerih ne veljajo nobene omejitve glede veterinarskih pogojev za trgovanje;
– ki se ne nahajajo v območju, za katero so bile na ravni EU uvedene omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali zaradi izbruha bolezni, za katero je dovzetna perutnina.
(2) Vse živali v pošiljki morajo v mesecu pred pošiljanjem negativno reagirati na serološke teste za dokazovanje protiteles proti Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum, v skladu s III. poglavjem Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Če se pošiljajo valilna jajca ali enodnevni piščanci je treba v jati izvora v treh mesecih pred pošiljanjem opraviti serološko testiranje za dokaz Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum tako, da se ugotovi 5-odstotna prevalenca infekcije s 95-odstotno zanesljivostjo.
(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za pošiljke ratitov in njihovih valilnih jajc, ki so urejeni z Odločbo Evropske komisije 2001/751/ES.
13. člen
(vnos iz območij s sprejetim preventivnim cepljenjem)
(1) Kadar prehajajo pošiljke perutnine in valilnih jajc iz držav članic ali delov držav članic, kjer se perutnina preventivno cepi proti atipični kokošji kugi, v državo članico ali v del države članice, kjer se cepljenja ne izvajajo, morajo perutnina, valilna jajca in enodnevni piščanci izpolnjevati naslednje pogoje:
a) valilna jajca morajo izhajati iz jat, ki:
– niso cepljene, ali
– so cepljene z inaktiviranim cepivom, ali
– so cepljene z živim cepivom, pri čemer mora poteči najmanj 30 dni pred pobiranjem valilnih jajc;
b) enodnevni piščanci morajo izhajati iz:
– jate, ki ni bila cepljena proti atipični kokošji kugi;
– valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) tega odstavka;
– valilnic, ki imajo ločene prostore za inkubirana valilna jajca, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) tega odstavka od tistih, ki jih ne izpolnjujejo;
c) matična in proizvodna perutnina mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ne sme biti cepljena proti atipični kokošji kugi;
– da je bila v 14-dnevni izolaciji na gospodarstvu ali v karantenskem obratu pod nadzorom uradnega veterinarja;
– da na gospodarstvu ali v karantenskem obratu ni bila nobena perutnina cepljena proti atipični kokošji kugi vsaj 21 dni pred odpremo pošiljke;
– da v predhodnem obdobju 21 dni ni bila na gospodarstvu ali v karantenskem obratu nabavljena nova perutnina;
– da se v karantenskem obratu ne izvaja nobeno preventivno cepljenje;
– da so bile 14 dni pred odpremo pošiljke opravljene predpisane reprezentativne serološke preiskave na prisotnost protiteles na atipično kokošjo kugo;
d) perutnina za zakol mora izhajati iz jate, ki:
– izpolnjuje pogoje iz šeste alinee točke c) tega odstavka, če niso bile cepljene, ali
– je bila 14 dni pred odpremo pošiljke na podlagi reprezentativnega vzorca laboratorijsko preiskana na izolacijo virusa atipične kokošje kuge.
(2) Če Republika Slovenija ali del njenega ozemlja želi biti evidentirana kot območje, kjer se ne vrši cepljenje perutnine proti atipični kokošji kugi, mora predložiti Evropski komisiji program po postopku iz prvega odstavka 14. člena tega pravilnika. Če želi biti Republika Slovenija ali del njenega ozemlja uradno prosta atipične kokošje kuge, mora Evropski komisiji predložiti vlogo za potrditev zdravstvenega statusa.
(3) Za ugotavljanje zdravstvenega statusa Evropska komisija upošteva naslednja merila:
– da pri perutnini ni bilo odkritega nobenega primera atipične kokošje kuge v zadnjih 12 mesecih;
– da pri perutnini v zadnjih 12 mesecih ni bilo dovoljeno izvajati nobenega cepljenja proti atipični kokošji kugi, razen obvezne vakcinacije golobov za tekmovanja po programu, ki ga določijo države članice, s čemer zagotovijo, da organizatorji tekem in razstav na njih sodelujejo le z golobi, ki so bili cepljeni proti atipični kokošji kugi;
– da je bila v vseh matičnih jatah vsaj enkrat letno serološko preverjena morebitna prisotnost atipične kokošje kuge;
– da na gospodarstvih ni nobene perutnine, ki bi bila zadnjih 12 mesecev cepljena proti atipični kokošji kugi.
(4) Evropska komisija lahko začasno ukine status državi članici EU, v kateri se ne izvaja cepljenje proti atipični kokošji kugi, v naslednjih primerih:
– huda epizootija atipične kokošje kuge, ki je neobvladljiva;
– preklic zakonodajnih omejitev o prepovedi sistematičnega izvajanja rutinskega cepljenja proti atipični kokošji kugi.
14. člen
(dodatna jamstva)
(1) Za bolezni, navedene v III. poglavju Priloge 2 tega pravilnika, lahko VURS predpiše obvezen program nadzora. Ta program se lahko predpiše za celotno območje države ali le za del države. Program mora vsebovati naslednje podatke:
– razširjenost bolezni v državi;
– razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni in zmanjševanje stroškov ob izbruhu bolezni);
– območje, kjer se bo program nadzora izvajal;
– statusne kategorije živali v obratih, kjer se bo program izvajal;
– standarde, ki jih je treba doseči v vsaki kategoriji perutnine;
– postopke testiranj, ki bodo uporabljeni v programu;
– postopke spremljanja in nadziranja programa;
– ukrepe, ki se bodo izvajali v primerih, če obrat izgubi status;
– ukrepe, če so rezultati laboratorijskih preiskav pozitivni.
(2) Program nadzora iz prejšnjega odstavka predloži VURS v odobritev Evropski komisiji.
(3) Če Evropska komisija program odobri ali najpozneje tri mesece po njeni odobritvi, mora ta določiti dodatna jamstva (splošna ali posebna), ki jih lahko Republika Slovenija uveljavlja pri trgovanju na teritoriju EU. Dodatna jamstva ne smejo presegati tistih, ki jih Republika Slovenija zahteva na svojem ozemlju.
(4) Vsako spremembo ali dopolnitev programa mora VURS predložiti Evropski komisiji v odobritev.
(5) Evropska komisija izda na podlagi meril iz tega člena odločbo o dodatnih jamstvih, ki jih pri trgovanju na teritoriju EU lahko za določeno bolezen uveljavlja Republika Slovenija. Odločba se objavi v Uradnem listu EU.
15. člen
(dokazna dokumentacija glede zdravstvenega statusa obratov)
(1) Če Republika Slovenija uveljavlja, da je prosta ene od bolezni, za katere je dovzetna perutnina, mora predložiti Evropski komisiji ustrezno dokazno dokumentacijo. Ta dokumentacija mora vsebovati:
– vrsto bolezni in pogostnost njenega pojavljanja v preteklosti;
– način obvladovanja bolezni, ki se po zakonu prijavljajo VURS, in sicer na podlagi seroloških, mikrobioloških ali patoloških preiskav;
– obdobje poteka nadzora bolezni;
– obdobje prepovedi cepljenja proti boleznim in zemljepisno območje, kjer je prepoved veljala;
– način za preverjanje garancij, da v Republiki Sloveniji ni določene bolezni.
(2) Evropska komisija preuči dokazno dokumentacijo, ki jo predloži VURS. Dodatna splošna ali posebna jamstva glede dokazne dokumentacije, ki se lahko zahtevajo v trgovanju na teritoriju EU, ne smejo presegati tistih, ki jih Republika Slovenija zahteva na svojem ozemlju.
(3) VURS prijavi Evropski komisiji vsako spremembo iz prvega odstavka tega člena v obliki uradnega obvestila.
16. člen
(embalaža in prevozna sredstva)
(1) Pošiljke morajo glede embalaže in prevoznih sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
a) v eni pošiljki so lahko samo enodnevni piščanci ali valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa perutnine iz enega obrata;
b) pošiljka mora vsebovati naslednje oznake:
– ime države članice in regije izvora (porekla);
– vrsto perutnine, kateri pripadajo enodnevni piščanci ali valilna jajca;
– število enodnevnih piščancev ali valilnih jajc;
– številko odobrenega obrata.
(2) V istem prevoznem sredstvu se lahko prevažajo enodnevni piščanci in valilna jajca iz več odobrenih obratov. V takem primeru mora biti zaradi sledljivosti izvora pošiljke vsa embalaža vidno in jasno označena v skladu s točko b) prejšnjega odstavka.
(3) Matična in proizvodna perutnina se prevaža v zabojnikih ali kartonskih škatlah (v nadaljnjem besedilu: embalaža), ki:
– ima navedeno številko odobrenega obrata;
– vsebuje samo perutnino iz enega obrata, ki je iste vrste, kategorije in pasemskega tipa.
(4) Če se uporablja embalaža za večkratno uporabo, mora biti ta predhodno očiščena in razkužena. Med trgovanjem mora pošiljka enodnevnih piščancev in valilnih jajc izpolnjevati naslednje pogoje:
a) matično in proizvodno perutnino ter enodnevne piščance je treba čimprej prepeljati v namembni proizvodni obrat, ker ta ne sme priti v stik z drugo živo perutnino, razen z matično in proizvodno perutnino ter enodnevnimi piščanci, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika;
b) klavno perutnino je treba čimprej prepeljati v namembno klavnico in ne sme priti v stik z drugo živo perutnino, razen s klavno perutnino, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika;
c) prevoz perutnine, namenjene za obnovo populacije divjih ptic, je treba opraviti takoj in neposredno v namembni kraj in pri tem ne sme priti v stik z drugo perutnino, razen s tisto, ki je namenjena za obnovo populacije divjih ptic in izpolnjujejo pogoje, predpisane v tem pravilniku.
(5) Pri prevozu perutnine, enodnevnih piščancev in valilnih jajc morajo biti embalaža in prevozna sredstva prirejena tako, da omogočajo:
– čim manjše izpadanje iztrebkov in perja med prevozom;
– vizualni pregled pošiljke perutnine;
– temeljito mehanično čiščenje in razkužbo.
17. člen
(prepoved prevoza)
Matična, proizvodna in perutnina za zakol se ne sme prevažati preko območij, ki so okužena z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, razen po avtocestah ali železnici.
18. člen
(veterinarsko spričevalo na teritoriju EU)
Kadar države članice izvajajo trgovanje s perutnino, valilnimi jajci in enodnevnimi piščanci, mora med prevozom do namembnega kraja pošiljko spremljati veterinarsko spričevalo, ki:
– je usklajeno z ustreznim vzorcem iz Priloge 4 tega pravilnika;
– ga podpiše uradni veterinar;
– je izpolnjeno na dan nakladanja v jeziku, ki je razumljiv uradnemu veterinarju;
– velja pet dni;
– je sestavljen iz ene same strani;
– je izpolnjeno za enega samega prejemnika;
– ima žig v barvi, ki je drugačna od barve veterinarskega spričevala.
19. člen
(izjeme)
Namembne države članice lahko v skladu s splošnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti eni ali več odpremnim državam članicam izdajo splošna ali posamezna dovoljenja, ki na njihovo ozemlje dovoljujejo vstop perutnine in valilnih jajc brez veterinarskega spričevala iz prejšnjega člena.
III. POGOJI ZA UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV
20. člen
(splošni pogoji)
(1) Perutnina in valilna jajca morajo izvirati iz tretjih držav ali dela tretje države, ki so vključena v seznam Evropske komisije. Ta seznam Evropska komisija sproti dopolnjuje in spreminja glede na zdravstveno stanje perutnine v posamezni tretji državi.
(2) Seznami z dopolnili in spremembami iz prejšnjega odstavka se objavijo v Uradnem listu EU.
21. člen
(posebni pogoji)
(1) Perutnina in valilna jajca morajo izvirati iz tretjih držav:
a) v katerih sta kokošja kuga in atipična kokošja kuga, kakor sta opredeljeni v Direktivi Sveta 92/40/EGS oziroma 92/66/EGS, bolezni, ki ju je obvezno treba prijaviti;
b) ki so proste kokošje kuge in atipične kokošje kuge, ali
c) ki sicer niso proste omenjenih bolezni, a izvajajo ukrepe za obvladovanje teh bolezni, vendar so ukrepi vsaj enakovredni tistim, predpisanim v Direktivi Sveta 92/40/EGS oziroma 92/66/EGS.
(2) Dodatna merila za razvrstitev tretjih držav glede na točko b) prejšnjega odstavka, zlasti glede na vrsto uporabljenih cepiv, določi Evropska komisija.
(3) Komisija lahko predpiše, da se določbe prvega odstavka tega člena uporabljajo le za del ozemlja tretjih držav.
22. člen
(pogoji za uvoz na teritorij EU)
(1) Perutnina in valilna jajca se lahko uvažajo iz tretje države ali dela ozemlja tretje države, če so vključene na seznam iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika. Izhajati morajo iz perutninskih jat, ki:
– izpolnjujejo vse pogoje iz 14. in 15. člena tega pravilnika;
– izpolnjujejo pogoje glede zdravstvenega stanja perutnine v skladu s 13. členom tega pravilnika. Pogoji se lahko razlikujejo glede na vrsto ali kategorijo perutnine.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka preverja Evropska komisija posredno prek pristojnih veterinarskih organov držav članic. Za uvrstitev na seznam upošteva Evropska komisija naslednja merila:
– zdravstveno stanje perutnine, drugih domačih živali in divjih ptic v tretji državi, s poudarkom na bolezni eksotičnih ptic ter zdravstveno stanje v sosednjih območjih, če bi to lahko ogrožalo zdravje ljudi in živali v državah članicah;
– redno in hitro sporočanje informacij o izbruhu kužne bolezni na svojem območju, zlasti bolezni s seznama A in B Mednarodnega urada za epizoonoze (OIE);
– predpise tretje države, ki urejajo ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri perutnini;
– strukturo veterinarskih služb v tretji državi in njihova pooblastila;
– organizacijo in izvajanje ukrepov za preprečevanje in nadzor nad kužnimi boleznimi živali;
– zagotovila, ki jih lahko predloži država, da so zagotovljena enakovredna jamstva o zdravstvenem stanju perutnine, kot jih zagotavljajo države članice;
– skladnost s predpisi EU glede ostankov zdravil in hormonov v živilih živalskega izvora in v krmi.
(3) Seznam tretjih držav, ki lahko trgujejo na ozemlju EU objavi Evropska komisija v Uradnem listu EU.
(4) VURS lahko izjemoma dovoli uvoz, če je Evropska komisija za tretjo državo ugotovila, da so zagotovljena enakovredna jamstva o zdravstvenem stanju perutnine, kot jih zagotavljajo države članice EU.
23. člen
(karantena)
Evropska komisija lahko določi, da se perutnina, enodnevni piščanci in valilna jajca, uvožena iz tretje države ali dela tretje države, namestijo v karanteno ali izolacijo za obdobje, ki ne sme presegati dveh mesecev.
24. člen
(veterinarsko spričevalo za tretje države)
(1) Perutnino in valilna jajca mora ob odpremi pošiljke na ozemlje EU spremljati veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice. Veterinarsko spričevalo mora:
– biti izpolnjeno na dan nakladanja pošiljke v namembno državo članico;
– biti napisano v uradnem jeziku ali jezikih namembne države članice;
– spremljati pošiljko v izvirniku;
– zagotoviti, da perutnina in valilna jajca izpolnjujejo vse predpisane pogoje po tem pravilniku, v zvezi z uvozom iz tretjih držav;
– veljati pet dni;
– biti sestavljeno iz ene same strani;
– biti izpolnjeno za enega samega prejemnika;
– imeti žig v barvi, ki je drugačna od barve veterinarskega spričevala.
(2) Veterinarsko spričevalo iz prejšnjega odstavka mora biti usklajeno z vzorci spričeval, k so navedeni v Prilogi 4 tega pravilnika. Za ratite se uporabljajo certifikati, predpisani v Odločbi Evropske komisije 2001/751/ES.
25. člen
(sodelovanje med VURS in Evropsko komisijo)
(1) Sestavni del uradnega veterinarskega nadzora so tudi dodatni veterinarski pregledi na kraju samem, ki jih opravljajo veterinarski izvedenci držav članic in Evropske komisije z namenom preverjanja pogojev, ki so potrebni za zagotovitev enotne uporabe zakonodaje, ki jo določa EU.
(2) Veterinarske izvedence iz držav članic, ki so pooblaščeni za inšpekcijske preglede na kraju samem, imenuje Evropska komisija na predlog držav članic.
(3) Inšpekcijske preglede izvajajo veterinarski izvedenci s pooblastilom EU, ki krije vse z njimi povezane stroške.
(4) Pogostost inšpekcijskih pregledov na kraju samem, splošni program pregledov in vodenje inšpekcijskega postopka so predpisani v Odločbi Evropske komisije 98/139/ES.
26. člen
(omejitve in prepovedi uvoza)
(1) VURS lahko v skladu z odločitvijo Evropske komisije omeji uvoz iz tretje države ali dela tretje države na določene vrste perutnine in njihova valilna jajca (plemensko, proizvodno in klavno perutnino) ter na perutnino za obnovo populacije divjih ptic.
(2) Če obrat ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se glede na obseg kršitve, registracija oziroma odobritev odvzame do izpolnjevanja predpisanih pogojev.
27. člen
(inšpekcijski nadzor v tretjih državah in na meji)
(1) Za veterinarske preglede pri uvozu perutnine in valilnih jajc iz tretjih držav v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega porekla pri trgovanju na ozemlju EU, se za mesta pregledov na zunanjih mejah, uporabljajo pravila in splošna načela, ki se uporabljajo med inšpekcijskim nadzorom v tretjih državah ali med inšpekcijskim nadzorom na meji pri uvozu iz tretjih držav.
(2) Perutnino, enodnevne piščance in valilna jajca je prepovedano uvažati na teritorij EU, če:
– pošiljka izhaja iz ozemlja ali dela ozemlja tretje države, ki ni na seznamu Evropske komisije iz 20. člena tega pravilnika;
– je pošiljka okužena ali obstaja sum na kužno bolezen;
– tretja država ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika;
– veterinarsko spričevalo, ki spremlja pošiljko, ne izpolnjuje določb iz 24. člena tega pravilnika;
– se ugotovi neskladnost s predpisi, ki urejajo ostanke zdravil in hormonov v živilih živalskega izvora in v krmi.
(3) V primeru prepovedi uvoza, ko tretja država zavrne vrnitev pošiljke, VURS določi klavnico, ki mora nemudoma sprejeti pošiljko za čimprejšnji zakol oziroma uničenje pošiljke.
28. člen
(zaščitni ukrepi pri uvozu iz tretjih držav)
(1) VURS mora prek uradnih veterinarjev opravljati redne kontrolne preglede obratov ter tako zagotoviti zaščitne ukrepe za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju EU. Za izvajanje redne kontrole, se uporabljajo vsi zaščitni ukrepi, ki jih določa pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega porekla pri trgovanju na teritoriju EU.
(2) Če se v tretji državi pojavi ali se vanjo razširi kužna bolezen perutnine, ki bi ogrozila zdravje perutnine v eni od držav članic, Evropska komisija prepove uvoz perutnine, enodnevnih piščancev in valilnih jajc ki prihaja neposredno ali posredno prek druge države članice ali tretje države kot celote ali dela njenega ozemlja, ne glede na določbo 21. člena tega pravilnika.
(3) Ponovna vzpostavitev uvoza se dovoli v skladu s preklicem prepovedi Evropske komisije.
29. člen
(prehodno obdobje)
(1) Obstoječi obrati, ki trgujejo na teritoriju EU, se morajo uskladiti z določbami tega pravilnika najpozneje do 28. februarja 2004 in do tega datuma VURS predložiti vlogo za pridobitev številke odobritve pri Evropski komisiji.
(2) Obrati, ki do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, ne bodo pridobili številko odobritve pri Evropski komisiji, ne bodo smeli trgovati na teritoriju EU.
30. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede perutnine preneha uporabljati 27. člen pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99 in 7/01).
31. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, razen določbe 4. člena in I., II., III. in IV. poglavja Priloge 2, ki začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-668/2003
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2003-2311-0105
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
*Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive Sveta 90/539/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS in Odločbe Evropske komisije 92/369/EGS, 95/410/ES, 98/139/ES, 2000/505/ES, 2001/867/ES.

AAA Zlata odličnost