Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

9. Uredba o ratifikaciji Zapisnika X. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, stran 153.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA X. ZASEDANJA STALNE MEŠANE KOMISIJE PO SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O OBMEJNEM PROMETU IN SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Zapisnik X. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, podpisan 23. oktobra 2003 v Vivodini.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
Stalna mešana komisija
po Sporazumu med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško o
obmejnem prometu in sodelovanju
Zapisnik
X. zasedanja Stalne mešane komisije,
ki je bilo v Vivodini, dne 23. oktobra 2003
I.
Na X. zasedanju Stalne mešane komisije, ki je bilo v Vivodini, dne 23. oktobra 2003, je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav gospe Biserke Vrani3.2. Podkomisija za mejni režim in izdajanje dokumentov
3.3. Podkomisija za turizem
4. Razno
Priloge zapisnika:
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Hotiza – Sveti Martin na Muri
2. Seznam prisotnih
V skladu s sprejetim dnevnim redom je Stalna mešana komisija sprejela naslednje sklepe:
II.
AD) 1
Stalna mešana komisija se je seznanila s problematiko in pobudami lokalnih skupnosti na tem območju, ki sta jih predstavila, s hrvaške strani, ga. Biserka Vrani
AD) 2
Stalna mešana komisija se je seznanila in sprejela poročila sopredsednikov Podkomisije za usklajevanje prometnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet ga. Ljube Brank in dr. Darka Mlinari
AD) 3
3.1.
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, sprejela naslednje sklepe:
 
3.1.1
Stalna mešana komisija je sprejela sklep, da se skupni mejni prehod Hotiza – Sveti Martin na Muri vzpostavi na hrvaškem ozemlju, na podlagi priloženega tehničnega sporazuma.
Stalna mešana komisija je obravnavala in sprejela Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o uporabi skupnega objekta za mejno kontrolo na mejnem prehodu za obmejni promet Hotiza – Sveti Martin na Muri, ki je priloga 1 tega zapisnika.
Sporazum iz prejšnjega odstavka je sklenjen za nedoločen čas in začne veljati, ko se sopredsedujoča Stalne mešane komisije medsebojno obvestita o izpolnjevanju notranjepravnih pogojev za njegovo veljavnost. Sporazum se uporablja od izročitve prostorov dalje.
Sporazum preneha veljati na podlagi dogovora pogodbenic ali s pisnim obvestilom pogodbenice, in sicer po šestih mesecih od dne, ko je druga pogodbenica tako obvestilo prejela.
 
3.1.2
V zvezi s prehodno točko Filipačev most se zadolži Podkomisijo za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da v sodelovanju s pristojnimi organi obeh strani in obema lokalnima skupnostima čimprej, najkasneje pa do naslednje kmetijske sezone, razreši vprašanje pristopa do zemljišč.
 
3.1.3
Stalna mešana komisija je odobrila, za upravičence iz Svetega Urbana, hišna številka 73, zaradi šolanja vpis že določenega prehodnega mesta Gomila pri Mlinariču – Robadje.
 
3.1.4
Stalna mešana komisija odobri vpis prehodnega mesta: betonski most preko reke Sotle v kraju Zgornje Imeno (na hrvaški strani Bratkovec), poleg že odobrenih za zaposlene in šolajoče iz Bratkovca in Poljana Sutlanskih še za zaposlene iz Harine Zlake in Luka Poljanskih, ki delajo v obmejnem pasu izven delovnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek – Luke Poljanske.
 
3.1.5
Stalna mešana komisija je odobrila spremembo naziva prehodnega mesta Rigonce 01 – most čez Sotlo tako, da se na hrvaški strani dopiše "Ključ Brdovečki, most na Sutli".
 
3.1.6
Stalna mešana komisija je odobrila neškodljiv tranzit preko ozemlja Republike Slovenije po cesti Gornji Macelj – zaselek Cafuti (stara cesta) za vse udeležence v prometu in policijo, razen vojske.
3.1.7
Zadolži se Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov za obmejni promet, da v sodelovanju s Podkomisijo za izvajanje carinskih postopkov in Podkomisijo za mejni režim in izdajanje dokumentov ter pristojnimi organi obravnava problematiko linijskega prometa v obmejnem območju.
 
3.2
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za mejni režim in izdajanje dokumentov sprejela naslednje sklepe:
 
3.2.1
Upravičen interes za vpis prehodnega mesta v obmejno prepustnico na osnovi 20. člena SOPS ugotavlja Podkomisija za usklajevanje cestnih povezav in izgradnjo mejnih prehodov. Upravni organ lahko kot pristojni organ izvrši vpis prehodnega mesta v obmejno prepustnico in izpelje nadaljnji postopek vidiranja le v primeru predhodno ugotovljenega upravičenega interesa. Podkomisija mora na predlog upravnega organa odločati o vseh novih prosilcih za vpis. O svojih odločitvah mora izdati poseben sklep za vse, za katere se upravičenost ugotovi in za vse, za katere se ugotovi, da upravičenega interesa nimajo. Ta sklep mora sprejeti SMK, upravni organ pa se nanj sklicuje v primeru izdaje negativne odločbe.
3.2.2
– Strojne usluge se lahko opravljajo samo za osebe, ki so upravičene do kmetijskega vložka­;
– oseba, ki opravlja usluge si mora pridobiti kmetijski vložek kot delovna sila, in mora imeti prijavljeno stalno prebivališče v obmejnem območju;
– v kmetijski vložek se ne vpisuje vseh lastnikov nepremičnin temveč le enega izmed tistih, katerih zemlja se na tovrsten način obdeluje, s seboj pa mora imeti tudi notarsko overjena pisna pooblastila vseh ostalih lastnikov, da zanje obdeluje zemljo;
– v kmetijski vložek se vpiše vsa mesta, ki jih lahko koristijo osebe, za katere se opravlja strojne usluge.
 
3.2.3
V okviru režima prehajanja na območju turističnega kompleksa Atomske Toplice, ki je bilo prečiščeno dogovorjeno 19. 3. 1997, med UNZ Celje in PU Krapinsko Zagorsko, se črta sklep 7, ki se nanaša na prehajanje prebivalcev obmejnih hrvaških naselij.
 
3.2.4
Stalna mešana komisija potrjuje naslednje obratovalne čase na mejnih prehodih:
 
BOŽAKOVO-OBREŽ
Odprt ob delavnikih od 6.00 do 22.00 ure, v nedeljah od 7.00 do 21.00 ure.
 
RAKOVEC- KRAJ DONJI
Odprt ob delavnikih od 6.00 do 22.00 ure, v nedeljah od 7.00 do 21.00 ure.
 
PODČETRTEK – LUKE POLJANSKE
Odprt vse dni v tednu od 6.00 do 22.00 ure.
 
PLANINA V PODBOČJU- NOVO SELO ŽUMBERAČKO
Odprt ob delavnikih od 6.00 do 22.00 ure, v nedeljo od 7.00 do 21.00 ure.
 
KRMAČINA- VIVODINA
Odprt vsak dan v tednu od 6.00 do 22.00 ure.
 
ŽUNIČI – PRILIŠČE
Odprt ob delavnikih od 5.00 do 23.00 ure, v nedeljo od 7.00 do 21.00 ure.
 
SODEVCI- BLAŽEVCI
Odprt ob delavnikih od 5.00 do 23.00 ure, v nedeljo od 7.00 do 21.00 ure.
 
STARA VAS BIZELJSKO – ČEMEHOVEC DONJI (sprememba delovnega časa)
Ob nedeljah se spremeni odpiralni čas in sicer na delavni čas od 7.00 do 22.00 ure.
 
KRASINEC – PRAVUTINA
Odprt ob delavnikih od 5.00 do 23.00 ure, v nedeljo od 7.00 do 21.00 ure.
Ta sklep prične veljati 3. novembra 2003.
 
3.3
Stalna mešana komisija je na predlog Podkomisije za turizem sprejela naslednje sklepe:
 
3.3.1
Stalna mešana komisija bo naslednjo sejo posvetila problematiki turističnih con zato zadolžuje pristojne podkomisije za celovito pripravo te tematike z namenom čimprejšnje proglasitve turističnih con, še posebej pa turistične cone »PO KOLPI IN GORJANCIH«.
AD) 4
4.1
Stalna mešana komisija odobri, da se podjetju "Finvest Corp" d.d. Čabar dovoli prevoz gradbenega materiala za izgradnjo Županijske ceste na relaciji Zamost – Hrvatsko preko slovenskega ozemlja. Dovoljenje velja do dokončanja del.
 
4.2
Slovenska stran je hrvaško stran opozorila na težave s katerimi se srečujejo slovenski ribiči pri športno rekreacijskem ribolovu na morju, na območju SOPS-a. Hrvaška stran bo izvedla vse ukrepe in opozorila pristojne organe Republike Hrvaške, da delujejo v skladu s določili SOPS-a.
 
4.3
Zadolži se Podkomisija za ribištvo, da do naslednjega zasedanja pripravi predlog rešitve za opravljanje športno rekreacijskega ribolova na reki Muri, v delu, ki poteka preko obmejnega območja Gibina/Bukovje – tromeja Republika Slovenija – Republika Hrvaška – Republika Madžarska.
 
4.4
Slovenska stran je hrvaško stran obvestila, da je g. Janez Kastelic imenovan za novega predsednika slovenskega dela Podkomisije za lovstvo.
 
4.5
Na predlog slovenske delegacije Stalna mešana komisija soglaša, da se sklepi X. zasedanja Stalne mešane komisije začnejo izvajati z dnem podpisa tega zapisnika.
 
Naslednje zasedanje Stalne mešane komisije bo v Republiki Sloveniji predvidoma konec meseca novembra.
Vojko Kuzma l. r.
predsednik
slovenske delegacije
 
Olga Kresovil. r.
predsednica
hrvaške delegacije
                                     Priloga 1

                 S P O R A Z U M
              MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
       REPUBLIKO HRVAŠKO O UPORABI SKUPNEGA OBJEKTA ZA MEJNO
         KONTROLO NA MEJNEM PREHODU ZA OBMEJNI PREHOD
              HOTIZA–SVETI MARTIN NA MURI
 
  Z namenom zagotavljanja ustreznih pogojev za delo in ureditev skupnega mesta 
za opravljanje mejne kontrole ne mejnem prehodu za obmejni promet Hotiza-Sveti 
Martin na Muri, na hrvaškem državnem ozemlju, se Republika Slovenija in Republika 
Hrvaška (v nadaljevanju: pogodbenici) dogovorita:

                   1. člen

  V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
  a) lastnik: Republika Hrvaška
  b) upravljalec mejnega prehoda: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške
  c) plačnik obratovalnih stroškov: Ministrstvo za finance Republike Hrvaške
  d) uporabnik: Republika Slovenija

                   2. člen

  Pogodbenici ugotavljata,
  – da je Republika Hrvaška lastnik ureditvenega območja lastnik območja mejnega 
prehoda) ter lastnik in investitor objekta (kontrole) na skupnem mejnem prehodu za 
obmejni promet Hotiza-Sveti Martin na Muri, stoječega na parceli številka 4183 
del, 4602/1 del in 6011 del, k.o. Sveti Martina na Muri;
  – da je Stalna mešana komisija po SOPS s sklepom na tretjem zasedanju v 
Piranu, 28. junija 2002, določila, da se bo pri mejnem prehodu za obmejni promet 
Hotiza-Sveti Martin na Muri uredilo skupno mesto za opravljanje mejne kontrole na 
hrvaškem državnem ozemlju;
  – da si pogodbenici za čas veljavnosti tega sporazuma na podlagi vzajemnosti 
dodelita v brezplačno uporabo prostore, navedene v 2. členu tega sporazuma, in 
parcele, na katerih stojita mejni prehod za obmejni promet Hotiza – Sveti Martin 
na Muri na hrvaškem ozemlju in Nova vas ob Sotli – Draše na slovenskem ozemlju;
  – da pogodbenici soglašata, da se omenjene velikosti službenih prostorov na 
obeh mejnih prehodih (za obmejni promet) štejejo za enakovredne;
  – da zaradi navedenega pogodbenici sklepata ta sporazum, ki ureja medsebojne 
pravice in obveznosti obeh pogodbenic pri uporabi prostorov in komunalne 
infrastrukture.

                   3. člen

  Predmet tega sporazuma je uporaba opremljenih službenih prostorov v skupnem 
objektu za opravljanje mejne kontrole na mejnem prehodu za obmejni promet Hotiza – 
Sveti Martin na Muri, ki jih bodo uporabljali pristojni policijski in carinski 
organi mejne kontrole Republike Slovenije pri opravljanju svoje dejavnosti.
  Skupna površina objekta znaša 57,60 m2, nadstrešnice 152,50 m2 in skupnih, 
tehničnih prostorov in parkirišča 118,75 m2.
  Od tega je:
  a) v izključni uporabi Republike Slovenije:
  – v objektu 28,80 m2
  – parkirišče 41,25 m2
  b) v souporabi: nadstrešnica 152,50 m2.
  Lastnik prepusti uporabniku v izključno uporabo prostore pod točko a), 
prostore pod točko b) pa bodo uporabljali organi mejne kontrole obeh pogodbenic in 
sicer Ministrstvo za notranje zadeve – Policija in Ministrstvo za finance – CURS 
Republike Slovenije ter Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance 
za Republiko Hrvaško. Popolna ali delna prepustitev teh prostorov tretjim, ki ne 
opravljajo dejavnosti, neposredno povezanih z mejno kontrolo, ni dopustna.
  V pojem uporabe opremljenih službenih prostorov iz prvega odstavka tega člena 
je zajeto tudi urejanje zunanjih površin objekta in naprav (čiščenje okolice, 
košnja trave, odvoz smeti, čiščenje snega, vzdrževanje čistilne naprave, javne 
razsvetljave) in zakonsko predpisane dajatve v Republiki Hrvaški.
  Prostori se izročijo s primopredajo najkasneje do konca marca 2004.

                   4. člen

  Vse tekoče stroške, povezane z redno uporabo in vzdrževanjem prostorov iz 3. 
člena tega sporazuma v izključni uporabi mejnih organov Republike Slovenije 
(električna energija, voda, ogrevanje), prevzame – Ministrstvo za notranje zadeve, 
Generalna policijska uprava-skupne službe, Štefanova 2, 1501 Ljubljana od 
primopredaje naprej.
  Stroške iz prvega odstavka tega člena bo uporabnik mesečno plačeval pristojnim 
distributerjem na podlagi izstavljenih računov
  Prav tako vse obratovalne stroške, povezane z redno uporabo prostorov v 
uporabi organov policije in carine Republike Hrvaške, prevzame plačnik 
obratovalnih stroškov od primopredaje naprej.
  Za ugotavljanje stroškov porabe vode in elektrike bodo za slovensko in hrvaško 
stran vgrajeni ločeni števci.
  Uporabnik prevzame vse stroške posebnih tehničnih naprav, ki jih uporablja 
(telefon, teleprinter, radijski in televizijski aparati, radijske zveze), lastnik 
pa dovoljuje njihovo namestitev in priključitev na obstoječe komunalne vode.

                   5. člen

  Uporabnik zagotavlja, da bo službene prostore uporabljal skrbno, v skladu z 
načelom dobrega gospodarja in jih tekoče vzdrževal.

                   6. člen

  Tekoče in investicijsko vzdrževanje in stroške objekta za mejno kontrol nosi 
lastnik. Gradbene spremembe na objektu za mejno kontrolo so dopustne samo v 
soglasju z lastnikom. Za izvedbo del je pristojen izključno lastnik.
  O obsegu in času izvajanja vzdrževalnih del soglasno odločata pogodbenici, 
razen če so takšna dela nujno potrebna zaradi odprave napak, ki ogrožajo varnost 
ljudi ali predmetov ali nadaljnje obratovanje objekta ali povzročajo škodo.

                   7. člen

  Uporabnik v prostorih, ki so predmet tega sporazuma, brez predhodnega pisnega 
soglasja lastnika ne sme opravljati preureditev in gradbenih posegov ter ne sme 
vgrajevati nove opreme.

                   8. člen

  Gospodarske reklame na območju objekta za mejno kontrolo niso dovoljene.

                   9. člen

  Ob uporabnikovem prevzemu službenih prostorov pogodbenici podpišeta zapisnik o 
stanju prostorov in o predaji ključev.

                   10. člen

  Vse morebitne spore iz tega razmerja bosta pogodbenici reševali sporazumno, če 
pa do sporazuma ne bo prišlo, bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno 
sodišče Republike Hrvaške.

3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbijo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije -Mednarodne pogodbe.
Št. 068-19/2001-20
Ljubljana, dne 15. januarja 2004
EVA 2003-1811-0178
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
*Besedilo zapisnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost