Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

265. Odredba o postopku vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Litija, stran 561.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 in 55/03) in 30. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 13. redni seji dne 23. 12. 2003 sprejel
O D R E D B O
o postopku vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo Občina Litija, določa način sestave seznama dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja njihovih sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanje teh deležev upravičencem, ki so vlagali v navedeno omrežje na območju Občine Litija.
II. NAČINA SESTAVE SEZNAMA UPRAVIČENCEV
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve te odredbe petčlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija).
3. člen
Na seznam dejanskih upravičencev se uvrsti fizična in pravna oseba, ki predložijo Občini Litija dokumentacijo, iz katere je mogoče nedvoumno ugotoviti dejansko upravičenost za vračilo vloženih sredstev, višino vlaganj, datum vplačila ter v kateri KS nastopa kot dejanski upravičenec.
4. člen
Komisija začne takoj po imenovanju sestavljati seznam dejanskih upravičencev na podlagi dokumentov, s katerimi Občina Litija že razpolaga.
Za pridobitev dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena, komisija v roku enega meseca od imenovanja objavi javni poziv za predložitev dokumentacije o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Litija v sredstvih lokalnega javnega obveščanja: časopis Glasilo občanov, Radio Geoss, spletna stran občine, oglasni prostori po KS… Rok za dostavo dokumentov je dva meseca od objave javnega poziva.
Zahtevek za uvrstitev na seznam dejanskih upravičencev mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv pravne osebe,
– naslov stalnega prebivališča oziroma naslov pravne osebe,
– dokazilo o obstoju pravice do vračila vlaganja.
5. člen
Komisija na podlagi pridobljenih dokumentov ter na podlagi dokumentov iz arhiva oblikuje zahtevek za vračilo vlaganj dejanskih upravičencev.
Zahtevek s priloženimi dokazili vloži občina, v roku iz 7. člena zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje, pri državnem pravobranilcu za sklenitev pisne poravnave.
6. člen
V roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine sestavi komisija seznam dejanskih končnih upravičencev, ki ga objavi na sedežu občine in oglasnih prostorih po KS.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
7. člen
Delež vračila je odvisna od višine vlaganja posameznega dejanskega upravičenca in od datuma njegovega vplačila.
8. člen
Dejanskemu upravičencu pripada glede na njegovo vlaganje sorazmeren delež vračila iz vračila, ki ga občina prejme od države in ga vrne v celoti.
Občini Litija pripada vračilo iz naslova namenskih sredstev iz samoprispevka, ki ga nameni izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
9. člen
Sorazmerni delež, ki pripada dejanskemu upravičencu se določi skladno s kriteriji, ki so bili uporabljeni ob vplačilu. Če kriteriji niso znani se sredstva razdelijo med upravičence v enakih deležih.
IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA VLAGANJ
10. člen
Pogoj za vračilo vlaganj je uvrstitev na seznam dejanskih končnih upravičencev iz 6. člena te odredbe in vložitev zahtevkov za njegovo vračilo, ki jih morajo dejanski končni upravičenci vložiti na komisijo v roku dveh mesecev od objave seznama.
Zahtevek za vračilo mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv dejanskega končnega upravičenca,
– njegovo prebivališče oziroma sedež ter
– podatke o računu, kamor naj se nakaže vračilo.
11. člen
Komisija po ugotovitvi, da je zahtevek iz prejšnjega člena te odredbe upravičen, le tega posreduje v izplačilo organu občinske uprave, pristojnemu za finance, ki začne vračati deleže vlaganj dejanskim končnim upravičencem v roku trideset dni od prejema vračila s strani države, po vrstnem redu prejetih zahtevkov.
12. člen
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik dejanskega upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 063-24/01
Litija, dne 23. decembra 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost