Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

273. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004, stran 579.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 5. redni seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/                              V tisoč tolarjev
Podsk. kontov                               Proračun
                                      l. 2004
-----------------------------------------------------------------------------------
       I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              390.789
       TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    180.347
70      DAVČNI PRIHODKI                        168.650
    700  Davki na dohodek in dobiček                  138.167
    703  Davki na premoženje                      15.151
    704  Domači davki na blago in storitve               15.332
    706  Drugi davki                             0
71      NEDAVČNI PRIHODKI                       11.697
    710  Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja          6.847
    711  Takse in pristojbine                      1.972
    712  Denarne kazni                           22
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev               105
    714  Drugi nedavčni prihodki                     2.751
72      KAPITALSKI PRIHODKI                       1.400
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              1.400
    721  Prihodki od prodaje zalog                      0
    722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem.        0
73      PREJETE DONACIJE                          0
    730  Prejete donacije iz domačih virov                  0
    731  Prejete donacije iz tujine                     0
74      TRANSFERNI PRIHODKI                      209.042
    740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    209.042
        II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               424.039
40      TEKOČI ODHODKI                        117.530
    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               32.166
    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           4.468
    402  Izdatki za blago in storitve                  75.368
    403  Plačila domačih obresti                     2.640
    409  Rezerve                             2.888
41      TEKOČI TRANSFERI                       163.672
    410  Subvencije                           11.200
    411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom            76.932
    412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        27.814
    413  Drugi tekoči domači transferi                 47.726
    414  Tekoči transferi v tujino                      0
42      INVESTICIJSKI ODHODKI                     113.137
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              113.137
43      INVESTICIJSKI TRANSFERI                    29.700
    430  Investicijski transferi                    29.700
       III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
       (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                  -33.250
-----------------------------------------------------------------------------------
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/                              V tisoč tolarjev
Podsk.                                   Proračun
kontov                                   l. 2004
-----------------------------------------------------------------------------------
       IV. PREJETA VRAČILADANIH POSOJIL IN PRODAJA
       KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  0
75      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750  Prejeta vračila danih posojil
    751  Prodaja kapitalskih deležev
    752  Kupnine iz naslova privatizacije
       V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
       (440+441+442)                            0
44      DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
       DELEŽEV
    440  Dana posojila
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
       VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)                0
-----------------------------------------------------------------------------------
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/                              V tisoč tolarjev
Podsk.                                   Proračun
kontov                                   l. 2004
-----------------------------------------------------------------------------------
       VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    34.000
50      ZADOLŽEVANJE                          34.000
    500  Domače zadolževanje                      34.000
       VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                  10.750
55      ODPLAČILO DOLGA                        10.750
    550  Odplačilo domačega dolga                    10.750
       IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
       (I+IV+VII-II-V-VIII)                     -10.000
       X. NETO ZADOLŽEVANJE
       (VII-VIII)                           23.250
       XI. NETO FINANCIRANJE
       (VI+X)                             23.250
       Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta      10.000
-----------------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2005 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 1,988.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 34,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 003.5/2003
Oplotnica, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost