Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

289. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2004, stran 597.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na prvi izredni seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
l. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v tisoč tolarjev
 
SKUPINA/PODSKUPINA KONTOV                   PRORAČUN
                               LETA 2003
I.   SKUPAJ PRIHODKI                     417.507
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 211.007
70   DAVČNI PRIHODKI                     130.747
    700 Davki na dohodek in dobiček             102.822
    703 Davki na premoženje                  8.690
    704 Domači davki na blago in storitve          19.235
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     80.260
    710 Udeležba na dobičku in doh. od prem.         2.830
    711 Takse in pristojbine                 2.300
    712 Denarne kazni                      30
    714 Drugi nedavčni prihodki               75.100
74   TRANSFERNI PRIHODKI                   206.500
    740 Transferni prih. drugih jav. insti.         206.500
 
II.  SKUPAJ ODHODKI                      417.507
40   TEKOČI ODHODKI                      61.177
    400 Plače in drugi izdat. zapos.             30.100
    401 Prispevki delodajalcev                2.450
    402 Izdatki za blago in storitve             22.300
    409 Rezerve                        6.327
41   TEKOČI TRANSFERI                     165.620
    410 Subvencije                      6.600
    411 Transferi posam. in gosp.              41.592
    412 Transferi nepr. organ. in ust.            98.628
    413 Drugi tekoči dom. transf.              18.800
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   7.200
    420 Nakup in gradnja osnov.sred.             7.200
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 182.810
    430 Investic.transferi                 182.810
      Drugi odhodki                      700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA                        –
V.   DANA POSOJILA                         –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE                          –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                        –
 
IX.  SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU                   –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                       –
XI.  NETO FINANCIRANJE                       –
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti: Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica).
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu občine Turnišče polletno in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 3,000.000 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3-1/2003
Turnišče, dne 30. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost