Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija, stran 562.

Na podlagi 23. in drugega odstavka 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 02/01, 65/02) je Občinski svet občine Litija na 3. izredni seji dne 8. 1. 2004, ter 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) ter sklepa o začasni veljavnosti splošnih pravnih aktov Občine Litija za Občino Šmartno pri Litiji s 1. redne seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 18. 12. 2002 je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 6. izredni seji dne 13. 1. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000 za območje Občine Litija
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99) in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/87, Uradni list RS, št. 40/92, 20/94, 63/99), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora – širitev ureditvenih območij naselij in določitev posameznih stavbnih zemljišč,
– zasnova organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. V poglavju II. OKVIRNI DEJAVNIKI DOLGOROČNEGA RAZVOJA se točki 3.0 Prostorski in ekološki okvir razvoja, tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Občina ima skupno površino 31627 ha. Po izmeri razvrstitve kmetijskih zemljišč v območja je kmetijske zemlje 8690 ha. Od tega I. območja kmetijskih zemljišč 2182 ha in ostalih območij kmetijskih zemljišč 6508 ha. Gozdnih zemljišč je skupno 21177 ha, stavbnih zemljišč1439 ha, voda in nerodovitnega sveta 320 ha."
2. V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA točka 9. Industrija, gradbeništvo in proizvodna obrt, se sedmi in osmi odstavek, ki se glasita: "Za realizacijo peskokopov in drugih območij izkoriščanja rudnin bodo za posamezna širša zaključena območja izdelani prostorski ureditveni pogoji, ki bodo opredeljevali pogoje odpiranja novih in sanacijo obstoječih pridobivalnih območij.
Osnova za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev je izvedba vseh potrebnih aktivnosti skladno s programom aktivnosti, ki je sestavni del plana kot posebna strokovna podlaga.", nadomestita z novim odstavkom: "Za realizacijo peskokopov in drugih območij izkoriščanja in raziskavo mineralnih surovin se za posamezna zaključena območja izdelajo prostorsko izvedbeni akti, ki bodo opredeljevali pogoje odpiranja in sanacijo novih ter sanacijo obstoječih pridobivalnih območij."
3. V poglavju III. USMERITVE IN STRATEGIJA DOLGOROČNEGA RAZVOJA v točki 3.2. Usmeritve za varovanje in razvoj vrednot okolja se spremeni naslov podpoglavja Varstvo naravne in kulturne dediščine v Varstvo kulturne dediščine in varstvo naravnih vrednot, ter se pri zadnji alinei doda besedilo: "cerkve sv. Andreja na Vačah". Za zadnjo alineo se doda še naslednje besedilo: »Kulturna dediščina iz strokovnih podlag pristojnega zavoda za kulturno dediščino na območju Občine Litija je opredeljena v tabelarični prilogi št. 1.«
4. V poglavju IV. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SREDNJEROČNIH PLANOV v točki 1.Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana SRS se pri alinei varstvena območja pomembnejših kulturnih spomenikov doda:" – kulturni spomenik – cerkve sv. Andreja na Vačah".
5. V poglavju V. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKIH SESTAVIN DP se četrti, peti in šesti odstavek točke 1. Opredelitve glede načina urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti, nadomestijo z novim četrtim, petim in šestim odstavkom:
Za vsa ostala naselja podajamo usmeritve v zvezi z načini urejanja v tabelaričnem pregledu v poglavju 3.2. Zasnove dolgoročnega razvoja.
Ta območja bomo urejali z naslednjimi prostorskimi izvedbenimi akti:
Zazidalni načrti:
– stanovanjsko območje Praprošče (GS4/2),
– industrijska cona v Zagorici (ZI2),
– komunalno-energetska cona ob novi industrijski coni v Zagorici (LK1),
– športno-rekreacijski center Ježa (LR1),
– razširitev industrijske cone »Zagorica 3« (ZI3),
– stanovanjsko območje Šmartno Sever – Jeze,
– stanovanjsko območje Šmartno jug,
– stanovanjsko območje Grbin,
– stanovanjsko območje Graška dobrava.
– Kresnice – industrijska cona – vzhod,
– Kresnice – industrijska cona – zahod.
 
Ureditveni načrti:
– ureditveni načrt dopolnilne gradnje in komunalne asanacije za območje industrijske cone Šmartno–Ustje (ŠI1),
– ureditveni načrt za industrijsko-transportno cono nad železnico (GS3),
– ureditveni načrt komunalne asanacije za območje pokopališča in parka v Šmartnem (ŠP1),
– ureditveni načrt dopolnilne gradnje in komunalne asanacije za območje Podsitarjevca (LS5),
– ureditveni načrt dopolnilne gradnje in komunalne asanacije za območje Zavrstnika (ZS1),
– stanovanjsko območje Ježa (LR1/1),
– ureditveni načrt za območje Kovina Šmartno (ŠI2).
– osrednji del Šmartnega in Ustja (ŠS1),
 
Lokacijski načrti:
– za območje železniške trase,
– za regulacijo Save in ureditev plovne poti,
– za traso ceste in industrijskega tira preko Save,
– za traso industrijskega tira cone Breg,
– za traso obvoznice mimo Šmartnega z Ustjem,
– za regulacijo ceste Litija–Ustje.
 
Prostorski ureditveni pogoji:
– centralno-stanovanjsko območje Gradec–Litija (GS 4),
– stanovanjsko območje Gradec (GS 4/1),
– za območje Litije in Šmartna.
Za vsa ostala naselja podajamo usmeritve v zvezi z načini urejanja v tabelaričnem pregledu v poglavju 3.2. Zasnove dolgoročnega razvoja.
 
Ta območja bomo urejali z naslednjimi prostorskimi izvedbenimi akti:
 
Zazidalni načrti:
– za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije: V. Kostrevnica,
– za območje individualne gradnje Dole vzhod,
– za območje centralne in stanovanjske dejavnosti Dole zahod.
 
Ureditveni načrti:
– za lokalno središče naselja Vače,
– za sanacijo odlagališča Širjava,
– za območje Doma Tisje.
– Hotič – separacija,
– Kresnice – industrijska cona (IAK),
– za območje peskokopov in ostalih območij pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo za celotno pridobivalno območje posamezni prostorski izvedbeni akti, ki predvidijo tudi sanacijo in morajo biti izdelani v skladu z prostorsko zakonodajo.
 
Lokacijski načrti:
– za objekte hidroelektrarn na Savi,
– za odlagališča komunalnih odpadkov v Konjski dolini.
Prostorski ureditveni pogoji:
– za območje Litije in Šmartna (za vsa območja ki se ne urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti).
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
1. V kartografskem delu dolgoročnega plana se spremenijo in dopolnijo naslednji listi, in sicer:
1. ZASNOVA OBMOČIJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V MERILU 1:25000
2. ZASNOVA OBMOČIJ AGRARNIH OPERACIJ V MERILU 1:25000
3. ZASNOVA OSKRBE Z VODO IN VODNOGOSPODARSKIH UREDITEV V MERILU 1:25000
4. ZASNOVA MINERALNIH SUROVIN
5. ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN ZASNOVA VARSTVA NARAVE V MERILU 1:25000
6. ZASNOVA OBMOČIJ REKREACIJE, ZELENIH POVRŠIN IN DRUGO V MERILU 1:25000
7. ZASNOVA OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV V MERILU 1:25000
8. ZASNOVA USMERJANJA POSELITVE V MERILU 1:25000
9. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA V MERILU 1:25000
10. ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA IN TELEKOMUNIKACIJ V MERILU 1:25000
11. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA V MERILU 1:25000
12. ZASNOVA FUNKCIJ NASELJA V OMREŽJU NASELJA V MERILU 1:25000
2. V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se vsebina navedenih kart v merilu 1:5000 ustrezno spremeni in dopolni:
LITIJA
F2414, F2415, F2416, F2417, F2422, F2423, F2424, F2425, F2426, F2427, F2429, F2430, F2431, F2432, F2433, F2434, F2435, F2436, F2437, F2438, F2439, F2440, F2441, F2442, F2443, F2444, F2445, F2446, F2447, F2448, F2449, F2450
MOKRONOG
G2301, G2302, G2303, G2304, G2311, G2312, G2313, G2321, G2322
TRBOVLJE
G2421, G2431, G2441, G2442, G2443
VIŠNJA GORA
F2302, F2303, F2304, F2305, F2306, F2307, F2308, F2309, F2310, F2312, F2313, F2314, F2315, F2316, F2317, F2318, F2319, F2320, F2327, F2328, F2329, F2330.
4. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
1. V kartografskem delu srednjeročnega družbenega planu se vsebina navedenih kart v merilu 1:5000 ustrezno spremeni in dopolni:
LITIJA
F2414, F2415, F2416, F2417, F2422, F2423, F2424, F2425, F2426, F2427, F2429, F2430, F2431, F2432, F2433, F2434, F2435, F2436, F2437, F2438, F2439, F2440, F2441, F2442, F2443, F2444, F2445, F2446, F2447, F2448, F2449, F2450
MOKRONOG
G2301, G2302, G2303, G2304, G2311, G2312, G2313, G2321, G2322
TRBOVLJE
G2421, G2431, G2441, G2442, G2443
VIŠNJA GORA
F2302, F2303, F2304, F2305, F2306, F2307, F2308, F2309, F2310, F2312, F2313, F2314, F2315, F2316, F2317, F2318, F2319, F2320, F2327, F2328, F2329, F2330.
Ob upoštevanju pogojev in omejitev iz sklepa Vlade Republike Slovenija št. 350-00/2001-160 so posegi možni tudi na naslednjih območjih označenih v kartografskem gradivu, in sicer:
– 0248; LIST Litija 24; dovoljena gradnja izključno kmetijskih objektov;
– 0243; LIST Litija 23; dovoljena gradnja za opravljanje proizvodnje dejavnosti – zbiranje in predelave odpadnih avtomobilskih gum oziroma izrabljenih motornih vozil,
– 0278; LIST Višnja Gora 6; dovoljena gradnja objektov, ki neposredno služi kmetijski proizvodnji oziroma za gradnjo novega hleva za rejo krav molznic in spremljajočih objektov na kmetiji,
– 0237; LIST Litija 32; dovoljena gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji oziroma za izgradnjo hleva.
2. V poglavju 4. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA, točka 4.1. Gospodarjenje s prostorom, druga alinea drugega odstavka zamenja z: "- za zagotovitev kompleksne gradnje, širitve in prenove ter druge prostorsko zaokrožene celote, bomo izdelali prostorske izvedbene akte, ki jih je potrebno pripraviti za območja prikazani v grafičnem delu plana."
3. V poglavju Prostorske sestavine se besedilo točke 3. Seznam prostorsko izvedbenih aktov, ki jih bo treba izdelati v obdobju 1986-1990 spremeni tako, da se glasi:
3. SEZNAM PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, KI JIH BO TREBA IZDELATI V OBDOBJU 1986–1990–2000:
Poleg prostorskih izvedbenih aktov bodo v obdobju 1986–1990–2000 dejavnost urejanja prostora uravnavali še prostorski planski akti, in sicer:
– Urbanistična zasnova Litija–Šmartno, ki je že sprejeti planski dokument,
– Krajinska zasnova za območje Savske doline,
– Krajinska zasnova za območje Vač.
 
ZAZIDALNI NAČRTI
– ZN Praprošče,
– ZN Industrijska cona Zagorica (ZI2),
– ZN Industrijska cona Zagorica (ZI3),
– ZN komunalno energetska cona Zagorica,
– ZN športno-rekreacijski center Ježa,
– ZN Komunalno-energetska cona Litija,
– ZN Dole vzhod,
– ZN Dole zahod,
– ZN stanovanjsko območje Šmartno Sever–Jeze,
– ZN stanovanjsko območje Šmartno jug,
– ZN stanovanjsko območje Grbin,
– ZN stanovanjsko območje Graška dobrava,
– ZN Kresnice-industrijska cona – vzhod,
– ZN Kresnice-industrijska cona – zahod.
 
UREDITVENI NAČRTI DOPOLNILNE GRADNJE
– UN Litija-levi breg, industrijska cona nad železnico (GS/3),
– UN Hotič – separacija,
– UN Industrijska cona Šmartno – Kovina,
– UN Industrijska cona Šmartno – Usnjarna,
– UN Šmartno – pokopališče,
– UN Dom Tisje,
– UN stanovanjsko območje Ježa (LR1/1),
– UN dopolnilne gradnje in komunalne asanacije za območje Zavrstnika
– UN Kresnice-industrijska cona (IAK),
– za območje peskokopov in ostalih območij pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo za celotno pridobivalno območje posamezni prostorski izvedbeni akti, ki predvidijo tudi sanacijo in morajo biti izdelani v skladu z prostorsko zakonodajo.
 
LOKACIJSKI NAČRTI
– LN Odlagališče komunalnih odpadkov v konjski dolini,
– LN Novi peskokop SGD Beton pri Jablanici,
– LN Ureditev železniške postaje v Litiji,
– LN Šmarska obvoznica,
– LN Regulacija potoka Reke,
– LN Urejanje Partizanske magistrale,
– LN Ureditev strelišča v KS Šmartno.
 
PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI
Za vsa ostala območja, ki niso vključena v obstoječo ali predvideno izvedbeno dokumentacijo, se v obdobju 1986–1990–2000 izdelajo prostorski ureditveni pogoji:
– za območje Litije in Šmartna.
Veljavni izvedbeni načrti, po katerih poteka stanovanjska in ostala gradnja:
– UN Vače,
– UN Javorje,
– UN Podsitarjevec,
– UN Šmartno.
5. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju PROSTORSKE SESTAVINE se pri 3. točki, v delu PROGRAMSKE ZASNOVE ZA PROSTORSKE IZVEDBENE AKTE, KI SE BODO IZDELOVALI V OBDOBJU 1986-1990 ZA OBMOČJE KOMPLEKSNE GRADNJE se točka 3.7. Območje športno rekreacijskega centra Ježa – LR1 v celoti nadomesti z besedilom:
a) Ureditveno območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 je na severu omejeno z Zasavsko cesto na zahodu s cesto med Grbinsko in Zasavsko ob blokovni zazidavi, na jugu s cesto Litija – Breg, vzhodni rob pa meji na stanovanjsko območje LR1/1 in vključuje parcele št. 200/3, 130/1, 130/5, 166/2, 128/5, 129, 140, 987/2 k.o. Litija.
Območje obsega 7,66 ha.
b) Organizacija dejavnosti v območju (program):
Območje je namenjeno športno-rekreacijskim objektom in napravam, parkiriščem in poslovno-storitveni dejavnosti.
Program športnih površin zajema plavalni bazen, rokometno in košarkaško igrišče, večnamensko zeleno površino, skupni objekt za garderobe, sanitarije in klubske prostore ter druga manjša igrišča. Program zajema tudi objekte za potrebe poslovno storitvene dejavnosti, locirane na severnem delu območja.
c) Zasnova prometnega omrežja
Območje se napaja z obstoječimi cestami Litija-Breg oziroma Zasavsko in Grbinsko cesto. Ob dostopnih poteh do stanovanjskih hiš je organiziran tudi dovoz do športnih objektov ter pripadajoča parkirišča.
d) Zasnova komunalno-energetskega omrežja
Komunalna in energetska oskrba bo urejena z razširitvijo oziroma priključkom na obstoječe omrežje.
e) Usmeritve za urbanistično oblikovanje
V prostorsko izvedbenem načrtu je treba zagotoviti primeren dostop do športnih objektov in naprav za pešce in avtomobiliste ter parkirišča za gledalce in udeležence športno-rekreativnih dejavnosti. Severni del območja je namenjen poslovno storitveni dejavnosti. Z ozelenitvijo je treba ustvariti vizualno in protihrupno zaščito predvsem pred zasavsko cesto in pa ob robu obstoječe enodružinske zazidave.
f) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Območje se nahaja na arheološkem terenu 3. varstvenega režima. Posegi v prostor morajo potekati v skladu z določili zakona o naravni in kulturni dediščini.
g) Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
V samem ureditvenem območju se lahko locirajo dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje. Z zaščitno vegetacijo je potrebno rekreativne površine ustrezno ločiti od vplivov cestnega prometa ter bližine ostalih dejavnosti in con. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Območje se ureja z zazidalnim načrtom ZN.
6. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju PROSTORSKE SESTAVINE se pri 3. točki del PROGRAMSKE ZASNOVE ZA PROSTORSKE IZVEDBENE AKTE, KI SE BODO IZDELOVALI V OBDOBJU 1986-1990 ZA OBMOČJE KOMPLEKSNE GRADNJE dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami:
 
3.12. Območje stanovanjske gradnje Ježa – LR1/1
a) Območje stanovanjske gradnje Ježa – LR1/1 obsega naslednje parcele 297/32, 297/14, 297/16, 297/20, 297/29, 297/19, 297/31, 297/13, 297/12, 297/24, 297/23, 297/11, 297/10, 297/22, 297/30, 297/6, 297/4, 297/3, 297/5, 297/7, 297/8, 297/9, 297/2, 143/1, 142, 145/2, 145/1, 147/1, 147/2, 149/2, 150/6, 150/5, 150/4, 150/1, 296/2, 130/1 (vzhodni del) k.o. Litija.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 3,8 ha in je omejeno z Zasavsko cesto na zahodu, z bodočim športno-rekreacijskim centrom Ježa LR1 na zahodu, na jugu s cesto Litija-Breg, vzhodni rob pa meji na kmetijske površine.
c) Organizacija dejavnosti.
Namembnost objektov v tem območju je izključno stanovanjska. Predvideno število novih objektov je 24.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostop in dovoz bo urejen z povezovalnimi cestami preko cone v smeri sever–jug.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
 
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
 
Elektrika
Za potrebe cone se zagotovi priključek na obstoječe omrežje.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjska gradnja hiš. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Objekti naj se gradijo organizirano. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.13. Programska zasnova za zazidalni načrt Šmartno-jug
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 947/1, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 k.o. Šmartno.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 1,5 ha in se nahaja v južnem nadaljevanju naselja Šmartno pri Litiji ob cesti Litija – Ivančna Gorica.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno stanovanjski in obrtno-poslovni dejavnosti. Obrtno poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirana v okviru stanovanjskih hiš.
Okvirno število objektov je 20.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostopi in dovozi bodo iz urejene obstoječe stanovanjske cone na severu območja.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
Območje se komunalno in energetsko navezuje na sosednje komunalno urejeno območje. Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locira 20 objektov. Objekti naj se razvrstijo ob dostopnih cestah, ki so v nadaljevanju že obstoječih cest severnega območja. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.14. Programska zasnova za zazidalni načrt Velika Kostrevnica
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 1329, 1330, 1331, del 1332, 1333, del 1334, 1335/1, 1335/2, del 2034/1 k.o. Liberga.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 1,4 ha in se nahaja vzhodno ob cesti skozi naselje.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno stanovanjski in obrtno-poslovni dejavnosti. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirana v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov. Okvirno število objektov je 17.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostopi in dovozi bodo iz južne strani cone.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
 
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije z odvodom meteornih in hudourniških voda z vzhodnega robu območja v Kostrevniški potok. Fekalne vode se bodo vodile v kontejnersko čistilno napravo.
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
Požarne in tehnološke vode pa bo mogoče zajemati v potoku.
 
Elektrika
Za potrebe cone bo potrebno zgraditi novo TP.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locira 17 objektov. Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopnih cest. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
 
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.15. Programska zasnova za zazidalni načrt Grbin
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 377/1, 377/2, 376, 387, 388, 323/2, 323/3, 323/7, del 323/14, 389/1, 389/2 k.o. Litija.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 3,4 ha in se nahaja vzhodno od zdravstvenega doma Litija ob mestni cesti v Litiji.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno stanovanjski in obrtno-poslovni dejavnosti. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirana v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov. Okvirno število objektov je 30.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostopi in dovozi bodo pravokotno iz obstoječe mestne ceste, ki poteka preko območja.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
 
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije oziroma navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
 
Elektrika
Za potrebe cone se zagotovi priključek na obstoječe omrežje.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locira 30 objektov. Objekti naj se razporede vzdolž cest tako, da tvorijo ulični niz. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbene parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi gradbeni liniji ulic. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.16. Programska zasnova za zazidalni načrt Graška dobrava
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 1402/1, 1402/9, 1402/12, 1402/12, 1404/3, 1420/1, 1420/6, 1420/13 k.o. Hotič.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 1,8ha in se nahaja severovzhodno od šolskega centra Litija.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno stanovanjski in mirni poslovni dejavnosti. Poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru stanovanjskih objektov. Okvirno število objektov je 24.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostop in dovoz bo urejen z povezovalno cesto preko cone.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
 
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije oziroma navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
 
Elektrika
Za potrebe cone se zagotovi priključek na obstoječe omrežje.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locira 24 objektov. Objekti naj se razporede vzdolž cest tako, da tvorijo ulični niz. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbene parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi gradbeni liniji. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.17. Programska zasnova za ureditveni načrt Ribče
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 581/2, 581/4, 582, 609/1, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 613, 614k.o. Ribče
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 2,8 ha in se nahaja severno ob cesti skozi naselje Ribče
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno centralni, stanovanjski in obrtno-poslovni dejavnosti. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov. Okvirno število novih objektov je 20.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostopi in dovozi bodo iz južne ceste skozi naselje.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
 
Kanalizacija
Potrebno bo zgraditi ločen sistem kanalizacije, ki bo povezan z ostalim delom naselja.
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se priključi na obstoječe vodovodno omrežje.
 
Elektrika
Za potrebe območja bo potrebno zagotoviti priklop na obstoječe omrežje, ki se ga po potrebi obnovi.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo individualno.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locira 20 novih objektov. Objekti se razporede v gruče vzdolž notranje dostopne cest, ob cesti ki vodi skozi naselje se formira trg. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+VP+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.18. Programska zasnova za ureditveni načrt Dom Tisje
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele 43, 1131, 1136/1, 1136/3, 1136/4, 1136/5, 1136/7, 1137, 1138, 1139, 1140, 1130, 1124/1, 1142/2, 1142/3, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148, k.o. Vintarjevc.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 6,7 ha in se nahaja vzhodno od lokalne ceste.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti doma oskrbovancev, zdraviliški in rekreacijski dejavnosti doma oskrbovancev.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostop in dovoz do območja je urejen iz lokalne ceste.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
Območje se komunalno in energetsko navezuje na obstoječo komunalno ureditev, ki se jo po potrebi obnovi oziroma dogradi. Ogrevanje objektov bo iz skupne kotlovnice.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locirajo objekti za potreb oskrbe in nege ostarelih. Objekti naj se razporede vzdolž cest tako, da tvorijo notranja dvorišča. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi gradbeni liniji. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim območja. V čim večji meri naj se uredijo parkovne in ostale zelene površine.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+1+M.
g) Usmeritve za varstvo kulturne dediščine.
V območju Doma Tisje je evidentiran objekt kulturne dediščine – Grad Črni potok. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno pridobiti smernice od pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
h) Usmeritve za varstvo okolja, obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
 
3.19. Programska zasnova za ureditveni načrt Kovina Šmartno
a) Območje urejanja obsega naslednje parcele po PKN 614, 615, 617 k.o. Šmartno.
b) Lega območja urejanja.
Območje meri približno 1,2 ha in se nahaja južno od lokalne ceste Šmartno–Zavrstnikl.
c) Organizacija dejavnosti.
Območje je namenjeno trgovski, proizvodni in storitveni dejavnosti.
d) Zasnova prometnega urejanja.
Glavni dostop in dovoz do območja je urejen iz lokalne ceste.
e) Zasnova komunalne in energetske ureditve.
Območje se komunalno in energetsko navezuje na obstoječo komunalno ureditev, ki se jo po potrebi obnovi oziroma dogradi. Ogrevanje objektov bo iz skupne kotlovnice.
f) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje.
Na območju se locirajo objekti za potrebe trgovine, proizvodnje in storitvene dejavnosti. Objekti naj se razporede vzdolž cest tako, da tvorijo notranja dvorišča. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi gradbeni liniji. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim območja.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
g) Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-90/99
Litija, dne 8. januarja 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
Št. 350-90/99
Šmartno pri Litiji, dne 13. januarja 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost