Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2003, stran 544.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 in odločitve ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 17., 98. in 101. člena statuta občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 8. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Dolenjske Toplice
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   Skupina/Podskupina kontov
                                       v SIT
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                556,908.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      250,203.000
70  DAVČNI PRIHODKI                          225,656.000
   700 Davki na dohodek na dobiček                  172,075.000
   703 Davki na premoženje                      18,261.000
   704 Domači davki na blago in storitve               35,320.000
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                         24,547.000
   710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja          8,980.000
   711 Takse in pristojbine                      2,047.000
   712 Denarne kazni                           270.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               550.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                    12,700.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                         63,431.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja   63,431.000
73  PREJETE DONACIJE                            760.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov                 760.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                        242,514.000
   740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    242,514.000
 
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  586,893.000
40  TEKOČI ODHODKI                           120,670.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               19,225.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost           2,665.000
   402 Izdatki za blago in storitve                  98,080.000
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                              700.000
41  TEKOČI TRANSFERI                          129,847.000
   410 Subvencije                           16,240.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            40,110.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        18,680.000
   413 Drugi tekoči domači transferi                 54,817.000
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                       203,446.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              203,446.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                      132,930.000
   430 Investicijski transferi                    132,930.000
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 -29,985.000
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   Skupina/Podskupina kontov
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                             115.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV             115.000
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              115.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                     -115.000
 
   C. RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina/Podskupina kontov
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
 
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                     -30,100.000
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               -30,100.000
   XI. SREDSTVA NA RAČUNIH                       30,100.000
   XII. NETO FINANCIRANJE (III+VI.+XI.)                     –
-----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2004, se uporablja ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-02/1126/03-03
Dolenjske Toplice, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost