Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

241. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada, stran 528.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 69/03) se v 2. členu dodata novi peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– nizkoproračunski film: je kratki ali celovečerni film (celovečerni igrani film, celovečerni dokumentarni film ali celovečerni animirani film) s stroškovnikom oziroma proračunom filma do skupne višine 1,500.000 EUR v tolarski protivrednosti. Pri tem stroškovnik filma zajema predprodukcijske in produkcijske stroške filma skupaj z izdelavo 3 obveznih kopij filma za predvajanje (ena kopija po zakonu pripada Filmskemu Arhivu RS, ena kopija ostane FS RS, ena kopija je last producenta filma). V omenjeni proračun nizkoproračunskega filma do 1,500.000 EUR niso všteti promocijski in distribucijski stroški filma;
– zahteven film: je kratki film ali celovečerni film (celovečerni igrani film, celovečerni dokumentarni film ali celovečerni animirani film), ki je s svojimi avtorskimi potenciali prvenstveno zastavljen kot 'avtorski film', katerega namen je predvsem razvijati specifičen umetniški vidik znotraj nacionalne ali evropske filmske umetnosti in kulture ter prispevati h kulturni različnosti in pluralnosti umetniškega izraza znotraj nje;«.
2. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Sklad lahko nameni sredstva za produkcijo filmov, pri katerih je upoštevaje nacionalne kriterije zagotovljena »kulturna vsebina« produkcije.
Sklad lahko nameni sredstva za filmsko produkcijo v višini do 50% celotne predračunske vrednosti posameznega projekta, ki ga predlaga producent. Ta omejitev ne velja za nizkoproračunske in zahtevne filme, kot jih definirata peta in šesta alinea 2. člena SPP.
V posameznih utemeljenih primerih lahko sklad, upoštevaje primerjalno omejeno geografsko razširjenost jezika in kulture ter omejen pretok slovenskih filmskih kulturnih produktov znotraj Evropske unije in svetovnih trgov, nameni sredstva za filmsko produkcijo v višini, ki presega 50% celotne predračunske vrednosti posameznega projekta, tudi kadar ne gre za nizkoproračunske in zahtevne filme.
V delež producenta na projektu se ne vštevajo sredstva, ki jih zagotavlja sklad, državni organ ali druga oseba javnega prava, prav tako se v ta delež ne vštevajo sredstva, ki jih je sklad vložil v razvoj in dodelavo scenarija oziroma projekta.
V delež producenta na projektu se lahko vštejejo sponzorska in donatorska sredstva oseb, ki niso osebe, navedene v prejšnjem odstavku, ki jih pridobi producent. Ta sredstva mora producent natančno opredeliti v končnem obračunu projekta in jih prikazati z ustrezno pogodbeno dokumentacijo.«
3. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Producent lahko porabi 20% sredstev, ki jih sklad nameni za produkcijo filma, na območju izven Republike Slovenije.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. decembra 2003.
Direktor
Filmskega sklada Republike Slovenije
Saša Jovanović l. r.
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je dal soglasje dne 29. 12. 2003.
Predsednik
Nadzornega sveta
Filmskega sklada Republike Slovenije
Stojan Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost