Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

291. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2004/2005
292. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
336. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram-Ptuj

SODNI SVET

295. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

293. Pravila igre na srečo "Prve stave"
294. Poročilo o gibanju plač za november 2003

OBČINE

Bistrica ob Sotli

296. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
297. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
298. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004

Borovnica

299. Sklep o spremembi uradnega elektronskega naslova Občinske uprave občine Borovnica

Brežice

300. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice

Celje

301. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja - kare 12
334. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
335. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Črnomelj

302. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj
303. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj

Dobrna

304. Program priprave za lokacijski načrt Novi Grad - Zdraviliški klinični center
305. Program priprave za lokacijski načrt Športno rekreacijski kompleks
306. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Grosuplje

307. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje

Hodoš

308. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš
309. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju za leto 2004
310. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2004

Kočevje

311. Dopolnitev pravilnika za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
312. Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje
313. Dopolnitev pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kočevje
314. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Kozje

315. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
316. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
317. Sklep o višini cene storitve "Pomoč na domu"
318. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve

Križevci

319. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Križevci v letu 2004

Krško

320. Odlok o spremembi odloka o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju

Razkrižje

321. Sklep o vzpostaviti grajenega javnega dobra v k.o. Globoka, k.o. Veščica in k.o. Gibina

Sežana

322. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje

Slovenj Gradec

323. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Šalovci

324. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2004
325. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci
326. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2004
327. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2004

Šempeter-Vrtojba

328. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Velika Polana

329. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana
330. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov Občine Velika Polana

Videm

331. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

Vitanje

332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2003
333. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2004
AAA Zlata odličnost