Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

245. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2004, stran 541.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 18. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             (v 000 SIT)
    Skupina/Podskupina kontov              Proračun 2004
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            1,986.547
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  939.389
70   DAVČNI PRIHODKI                      830.863
    700 Davki na dohodek in dobiček             602.145
    703 Davki na premoženje                 140.230
    704 Domači davki na blago in storitve           88.488
    706 Drugi davki                        –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     108.526
  710   Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               59.150
    711 Takse in pristojbine                  5.509
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki                43.867
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    593.372
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         37.000
    721 Prihodki od prodaje zalog                 –
  722   Prihodki od prodaje zemljišč             556.372
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                    453.786
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij         453.786
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              1,977.547
40   TEKOČI ODHODKI                      379.111
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          100.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve             268.111
    403 Plačila domačih obresti                7.000
    409 Rezerve                        4.000
41   TEKOČI TRANSFERI                     553.988
    410 Subvencije                      14.893
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  106.820
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                     82.705
    413 Drugi tekoči domači transferi            349.570
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                   947.104
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          947.104
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  97.344
    430 Investicijski transferi                97.344
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                9.000
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    Skupina/Podskupina kontov
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442)                        9.000
44   ANA POSOJILA IN
    POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                9.000
    440 Dana posojila                     9.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                          -9.000
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
    Skupina/Podskupina kontov
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                     60.000
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje                  60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   60.000
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga               60.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE
    (VII.-VIII.-IX.)                        –
XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+X. = -III)                      -9.000
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. na primer: prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0,2% skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži v skladu z zakonom o javnih financah in statutom Občine Cerknica.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, v letu 2004 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2004 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-00005/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost