Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

283. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005, stran 589.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 11. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2005
3. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
4. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                       v SIT
----------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                    Proračun leta 2005
----------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                   1.455,389.416
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       1.155,381.516
70 DAVČNI PRIHODKI                          1.025,326.500
700 Davki na dohodek in dobiček                    756,217.000
703 Davki na premoženje                        159,897.000
704 Domači davki na blago in storitve                 109,212.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI                          130,055.016
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            83,388.516
711 Takse in pristojbine                        17,736.500
712 Denarne kazni                            1,130.000
714 Drugi nedavčni prihodki                       27,800.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                         79,700.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                11,700.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev                          68,000.000
73 DONACIJE                               7,500.000
730 Prejete donacije iz domačih virov                  7,500.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                         212,807.900
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      212,807.900
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   1.468,358.416
40 TEKOČI ODHODKI                           431,632.069
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                 124,353.040
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost             17,632.485
402 Izdatki za blago in storitve                    275,598.515
403 Plačila domačih obresti                       5,048.029
409 Rezerve                               9,000.000
41 TEKOČI TRANSFERI                          625,712.697
410 Subvencije                              5,400.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom              124,257.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          69,046.617
413 Drugi tekoči domači transferi                   427,009.080
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                        291,091.926
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 291,091.926
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                       119,921.724
430 Investicijski transferi                      119,921.724
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                       -12,969.000
 
----------------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)                              –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         –
750 Prejeta vračila danih posojil                        –
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                              –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                         –
 
----------------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         12,969.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           –
IX. NETO ZADOLŽEVANJE                          12,969.000
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                      –
----------------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih. Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 7,000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
9. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
11. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2004 oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2005.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
13. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– uporabi sredstev rezerv,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– prenosih sredstev med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja v bilanci prihodkov in odhodkov, glede na dejansko izkazane potrebe v času izvajanja proračuna,
– odpisu ali o delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
15. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 20% teh pravic porabe v finančnem načrtu posameznega področja. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 12,969.000 SIT s sklepom občinskega sveta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom občinskega sveta.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega sveta.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 403-02-1/03-20
Ravne na Koroškem, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost