Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

240. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2004, stran 526.

Na podlagi petega odstavka 22. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, v nadaljnjem besedilu: ZKGZ) in 17. člena statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 16. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2004
1. člen
(stopnje)
Za odmero zborničnega prispevka za leto 2004 se uporabljajo stopnje, določene v 74. členu statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in prostovoljni člani zbornice v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZKGZ.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 1998 dosegal najmanj 20.000 tolarjev (ta znesek se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka),
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje,
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku 9. člena ZKGZ, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega prava, ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti.
Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljena v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o dohodnini ob upoštevanju zmanjšanj in olajšav iz drugega odstavka 23. člena ZKGZ.
Stopnja zborničnega prispevek A je 4% od osnove, s tem, da znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne sme biti nižji od 3.000 tolarjev.
4. člen
(zbornični prispevek B)
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53% od osnove.
5. člen
(odmera prispevka fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo po dveh podlagah)
Fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na podlagi prve in druge alinee iz prvega odstavka 9. člena ZKGZ, se ugotovi prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
6. člen
(zbornični prispevek C)
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če so njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov predmet poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zlasti če na območju Republike Slovenije opravljajo eno ali več od naslednjih dejavnosti, določenih v drugem odstavku 10. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20% od osnove.
7. člen
(dvojno ali večkratno članstvo v zbornicah)
Zavezancem zborničnega prispevka, ki so sočasno obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtne zbornice Slovenije ali pa sočasno obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, se ugotovi prispevno obveznost po vsaki posamezni podlagi.
V primeru dvojnega članstva plača zavezanec zbornični prispevek, odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v višini 50% zborničnega prispevka, ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
V primeru trojnega članstva plača zavezanec zbornični prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v višini 33,33% zborničnega prispevka, ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
8. člen
(odmera zborničnega prispevka)
Zbornični prispevek za leto 2004 se odmeri do 31. 12. 2005.
9. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A oziroma B)
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 20.000 SIT lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
10. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)
Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 40.000 tolarjev, lahko plačajo zbornični prispevek v šestih enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
11. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju)
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše trajno ali začasno, če izpolnjuje naslednje kriterije:
– mesečno ne presega cenzusa 35.000 SIT neto na družinskega člana (dokazuje se s potrdilom o skupnem gospodinjstvu ter potrdilom o osebnih prejemkih posameznih polnoletnih družinskih članov skupnega gospodinjstva);
– v primeru bolezni, če gre za bolezen, ki začasno ali trajno onemogoča sposobnost za delo oziroma opravljanje kmetijske dejavnosti in če takšna oseba živi brez družinskih članov, kateri bi obdelovali kmetijske površine (dokazuje se z zdravniškim potrdilom in potrdilom o skupnem gospodinjstvu);
– v primeru večje naravne nesreče na kmetiji (požar, poplava, udar strele…), ki se je zgodila v zadnjem letu. Odpis velja največ za 3 leta (potrdilo pristojnega organa, da se je nesreča zgodila);
– če gre za mladoletne osebe, ki so podedovale kmetijska zemljišča, zaradi smrti staršev (dokazilo o dedovanju mladoletne osebe);
– osebam, ki so v raznih domovih ali zavodih, se zbornični prispevek odpiše pod pogojem, da se izkaže, da kmetije nihče ne obdeluje;
– v drugih primerih, ko se izkaže utemeljen razlog za odpis, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu odloži oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, če z dokazili o svojih dohodkih in premoženjskemu stanju dokaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju odloča upravni odbor zbornice na zahtevo zavezanca.
12. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih prispevkov)
Zbornica lahko sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o sodelovanju pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka na podlagi evidence članov, ki jo pripravi zbornica.
13. člen
(zamudne obresti in stroški izterjave)
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati s sprejemom na svetu zbornice, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301998
Ljubljana, dne 5. januarja 2004.
Predsednik
Sveta KGZS
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost