Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 560.

Na podlagi 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet občine Lenart na 9. seji dne 16. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99).
2. člen
Spremeni se 2 člen, tako da se glasi:
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Kot zazidano stavbno zemljišče se štejejo čiste tlorisne površine stanovanj (sobe, hodniki v stanovanju, predsobe, kuhinja, kopalnica, shramba in drugi zaprti prostori stanovanja – mišljeni so samo bivalni prostori v katerih stanujejo ljudje oziroma služijo neposredno za bivanje) in garaže za osebne avtomobile.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, peskokopi, glinokopi, površine za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
Spremeni se zadnji odstavek 4. člena, tako da se glasi:
Na območjih ali delih območij iz 1., 2. in 3. točke tega člena se nadomestilo ne plačuje, če zazidano stavbno zemljišče ni opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
Šteje se, da ima nezazidano stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje nezazidanega stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključevanja in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
4. člen
V 10. členu se spremeni tabela, tako da se glasi:
--------------------------------------------------------------------
Šifra iz SKD                         Dodatno
                               število
                               točk/m2
--------------------------------------------------------------------
C) Rudarstvo                           800
G Posredništvo in trgovina (G/50, G/51)             750
I/64 Poštne in telekomunikacijske storitve           1800
J Finančno posredništvo                     2000
K Poslovanje z nepremičninami, druge
 poslovne dejavnosti, najem in poslovne
 storitve                            500
H Gostinstvo, kmečki turizmi, vinotoči in trgovine (G/52)    500
--------------------------------------------------------------------
5. člen
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, peskokopi, glinokopi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, avtocesta, površine za dejavnosti ob avtocesti in odlagališča odpadkov se točkujejo po naslednji tabeli:
a) Površine peskokopov in glinokopov, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.
b) Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa, kjer se opravlja točenje goriva.
c) Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnost ali parkiranje. Površino avtoceste predstavlja celotno funkcionalno zemljišče avtoceste.
d) Površine odlagališča predstavljajo celotno funkcionalno zemljišče odlagališča.
6. člen
V četrtem odstavku 20. člena se doda nov stavek in sicer: Občinski urad pa točkuje komunalno opremljenost na podlagi ocene komunalne ureditve na omenjenem področju.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-9/2003
Lenart, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost