Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2004 z dne 22. 1. 2004

Kazalo

276. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2004, stran 582.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 15. in 94. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 13. seji dne 29. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S proračunom Občine Prebold za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Prebold v letu 2004.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
                                v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki (70+71+72+73+74)               512,727.000
II. Odhodki (40+41+42+43)                544,323.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          –31,596.000
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                    10,536.000
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                        –
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev (IV.-V.)               10,536.000
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                15,622.663
VIII. Odplačilo dolga                   15,622.663
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)                 –
X. Povečanje (zmanjševanje) denarnih sredstev
na računih (III.+VI.-X.)                 –21,060.000
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta 2003                   21,060.000
Zmanjšana denarna sredstva na računih v višini 21,060.000 SIT se pokrijejo iz sredstev iz preteklega leta v višini 21,060.000 SIT. S tem so pokriti vsi planirani odhodki proračuna za leto 2004.
Splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k tem odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
4. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerve Občine Prebold,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
– o prerazporeditvi proračunskih sredstev.
Župan s poročilom o izvrševanjem proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodek:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 40 % navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in druge odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 1,800.000 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF do višine 300.000 SIT odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Če so izpolnjeni vsi pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil.
10. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
11. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
12. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
13. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti zaključne račune za leto 2003 pa najpozneje do 31. marca 2004.
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2004.
Št. 403-02/01/2003-01
Prebold, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost