Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3709. Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem
3710. Uredba o ukrepih za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2002
3711. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Odloki

3712. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)

Sklepi

3795. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
3796. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah

MINISTRSTVA

3713. Pravilnik o spremembah navodila o izločanju dokumentarnega gradiva
3714. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
3797. Pravilnik o spremembi pravilnika o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3715. Statut Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
3716. Poročilo o gibanju plač za junij 2002
3717. Poročilo o prodaji 16. in 18. serije igre Hitra srečka
3718. Pravila Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije
3719. Splošni pogoji poslovanja pomorsko prometnih agencij Slovenije
3720. Tarife agencijskih storitev
3798. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3721. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli

Celje

3722. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3723. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina

Cerkvenjak

3794. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž

Črna na Koroškem

3724. Odlok o zazidalnem načrtu "Pristava"

Dobje

3725. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Dobje

Dobrna

3726. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dobrna

Gornji Petrovci

3727. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3728. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci
3729. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci
3730. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci
3731. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje 2002 na območju Občine Gornji Petrovci
3732. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Grad

3733. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grad

Grosuplje

3734. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Hajdina

3735. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Hajdina
3736. Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3737. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hajdina

Kidričevo

3738. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3739. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
3740. Sklep o izvajanju lokalne javne službe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kidričevo

Kobarid

3741. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Lendava

3742. Razpis rednih volitev članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava

Ljubljana

3743. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in del območja urejanja MK 3/1
3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt)
3745. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CO 7/23 Klavnica, CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop - del
3746. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane

Moravske Toplice

3747. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice
3748. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice
3749. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo

Mozirje

3750. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mozirje

Odranci

3751. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci

Piran

3799. Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Piran

Pivka

3752. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Pivka
3753. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka

Postojna

3754. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna

Prebold

3755. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold

Rogaška Slatina

3757. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta CZ1 v Rogaški Slatini

Sežana

3758. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove mesta Sežana
3759. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
3760. Pogoji za uporabo plakatnih mest

Sveti Jurij ob Ščavnici

3761. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3762. Sprememba in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
3763. Sprememba in dopolnitev odloka o režijskem obratu v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3764. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3765. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij ob Ščavnici
3766. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
3767. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

3768. Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka

Škofljica

3769. Odlok o krajevnih, četrtnih in vaških skupnostih
3770. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica
3771. Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002
3772. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Škofljica
3773. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica

Tabor

3774. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor
3775. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje v Občini Tabor
3776. Sklep o podaljšanju mandata do zaključka volitev 2002

Tišina

3777. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Tišina
3778. Odlok o številu članov odborov vaških skupnosti, načinu volitev in določitvi volilnih enot za volitve odborov vaških skupnosti v Občini Tišina
3779. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina
3780. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina
3781. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije občine Tišina
3782. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3783. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina

Tržič

3784. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Velenje

3785. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje

Velike Lašče

3786. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Velike Lašče

Veržej

3787. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Veržej
3789. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Veržej
3790. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov

Vitanje

3791. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2001

Žužemberk

3792. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Žužemberk
3793. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk

OBVESTILA

1. Obvestilo o obrazcih
2. Preklic odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica
AAA Zlata odličnost