Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3744. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt), stran 8466.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 15. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt)
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: “Genius loci pod št. naloge 134/01 v avgustu 2001.”
2. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 2 Poljane na koncu vrstice CO 2/46 Hrovatinov vrt črta številka “5” in nadomesti s številko “7”.
3. člen
V 13. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
V 14. členu se črta tretji odstavek.
5. člen
17. člen se črta.
6. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Programski tip opredeljuje značaj glavnih dejavnosti v funkcionalni enoti. Glede na zaželen preplet dejavnosti v mestnem središču pa se dopolnjuje z dopolnilnimi dejavnostmi v smislu zagotavljanja spremljajoče gostinske, trgovske in storitvene ponudbe in pa dopustnimi dejavnostmi, ki ne predstavljajo ene od glavnih dejavnosti in so združljive z glavno dejavnostjo oziroma namenom, t.j. nimajo negativnih vplivov na glavno dejavnost in na ostalo okolje oziroma imajo vplive v predpisanih okvirih.«
7. člen
Merila in pogoji tabele iz 77. člena se za območje urejanja CO 2/46 Hrovatinov vrt spremenijo in dopolnijo tako, da se:
1. pri funkcionalni enoti 2 (f.e.2) črtata merili: »4.3.C in 7.4.D«;
2. pri funkcionalni enoti 3 (f.e.3) merila glasijo: »1.1.F, 1.2.G, 1.4.A, 2.1.H, 2.2.E, 2.3.C, 4.1.D, 4.3.F, 5.3.B, 7.2.1.G, 7.3.B;«
3. pri funkcionalni enoti 4 (f.e.4) merila 1.1.C, 2.4.C in 3.4.A nadomestijo z merili: »1.1.I, 2.4.F IN 3.4.D«;
4. pri funkcionalni enoti 5 (f.e.5) merili 1.4.D in 4.1.E nadomestita z merili: »1.4.B in 4.1.B«;
5. pri funkcionalni enoti 6 (f.e.6) dodajo merila, ki se glasijo: »1.1.D, 1.2.A, 1.4.B, 2.1.F, 2.2.B, 3.4.A, 4.1.B, 4.3.C, 7.2.G, 7.4.D;«
6. pri funkcionalni enoti 7 (f.e.7) dodajo merila, ki se glasijo: »1.1.E, 1.2.F, 1.4.B, 2.1.F, 2.2.E, 2.3.A, 4.1.A, 5.3.B, 7.2.1.G, 7.3.B«.
8. člen
V 78. členu se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. CO 2/46 Hrovatinov vrt:
Območje je v celoti zavarovano kot arheološki spomenik, zato je pred vsakim posegom v zemeljske plasti potrebno izvesti arheološke raziskave in predvideti možnost prezentacije najdb.
Pri funkcionalni enoti 3:
Višina novogradnje mora biti prilagojena tako, da objekti ostanejo skriti za poglede z Borštnikovega trga.«
9. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Center,
– Četrtni skupnosti Center.«
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-71
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost