Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3794. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak-Sv. Andraž, stran 8506.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) ter 16. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) sta Občinski svet občine Cerkvenjak na 7. izredni seji dne 21. 8. 2002 in Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na redni seji dne 20. 8. 2002 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerkvenjak, s sedežem Cerkvenjak 25, Cerkvenjak 2236 in Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, s sedežem v Vitomarci 71, Vitomarci 2255 (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata na področju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž (v nadaljevanju: zavod), v katerega sestavo sodijo:
– Osnovna šola Cerkvenjak
– Podružnična šola Sveti Andraž
– Enota vrtca Cerkvenjak
– Enota vrtca Sveti Andraž.
I. STATUTARNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in dejavnost šole
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž. Sedež zavoda je: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. Skrajšano ime zavoda je OŠ Cerkvenjak – Sv. Andraž.
V sestavo zavoda sodijo:
– Osnovna šola Cerkvenjak, Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak
– Podružnična šola Sveti Andraž, Vitomarci 42, 2255 Vitomarci
– Enota vrtca Cerkvenjak, Cerkvenjak 24 A, 2236 Cerkvenjak
– Enota vrtca Sveti Andraž, Vitomarci 42, 2255 Vitomarci.
Ustanoviteljici s sklepom v skladu s predpisi in če so za to podani zakonski razlogi organizirata delo v novi podružnični šoli oziroma enoti vrtca.
3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Podružnična šola in enoti vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo oziroma za predšolsko vzgojo.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečata okrogle oblike. Velikega premera 35 mm in malega s premerom 20 mm. Pečata sta obrobljena z dvema koncentričnima krogoma. V sredini je grb Republike Slovenije, ob obodu notranjega kroga je izpisano besedilo JVIIVVZ Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž, pod grbom pa besedilo Cerkvenjak.
Ob uporabi več pečatov z enako vsebino morajo biti le-ti oštevilčeni pod napisom Cerkvenjak.
6. člen
Število pečatov iz prvega in drugega odstavka tega člena, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj s posebnim pravilnikom.
3. Predstavljanje, zastopanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj šole brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja in za katere je pooblaščen v skladu z zakonom in pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju zavoda.
Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju zavoda sprejme svet zavoda na predlog ravnatelja.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok in osnovnošolskem izobraževanju na območju Občine Cerkvenjak in Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega naselja: Andenci, Brengova, Cenkova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Drbetinci, Gibina, Grabonoški vrh, Hvaletinci, Ivanjski VRh, Kadrenci, Komarnica, Novinci, Peščeni Vrh, Rjavci,Slavšina, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Vitomarci in Župetinci.
Podružnična šola Sv. Andraž s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki obsega naselja Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci, Slavšina in Vitomarci.
Enota vrtca Cerkvenjak zadovoljuje potrebe po vzgojnem delu s predšolskimi otroci do vstopa v osnovno šolo na območju Občine Cerkvenjak.
Enota vrtca Sv. Andraž zadovoljuje potrebe po vzgojnem delu s predšolskimi otroci do vstopa v osnovno šolo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Matična enota je Osnovna šola Cerkvenjak, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
Ravnatelj lahko določi za vpis tudi Podružnično šolo Sv. Andraži ter enoto vrtca Cerkvenjak in enoto vrtca Sv. Andraž.
II. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev in pedagoško izobraževanje,
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 0/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.51 – storitev menz,
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74.83 – druge poslovne dejavnosti,
– I/60.23 – drugi kopenski potniški prevozi (prevozi s kombijem),
– O/92.511 – knjižničarska dejavnost,
– O/92.32 – posredovanje, organizacija gledaliških, glasbenih in drugih kulturnih dejavnosti.
Poleg navedenega se zavod lahko ukvarja še:
– z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
– s kulturno umetniško dejavnostjo,
– s športno vadbo in športno dejavnostjo,
– s tehnično proizvodno dejavnostjo.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke in vzgojno-izobraževalni program za osnovno šolo, skladno z zakonom.
12. člen
Zavod izvaja program devetrazredne osnovne šole in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole.
V Osnovni šoli Cerkvenjak – Sv. Andraž se izvaja program za osnovno šolo od prvega do devetega razreda.
V podružnični šoli Sv. Andraž se izvaja program za osnovno šolo od prvega do šestega razreda devetletne osnovne šole.
Enoti vrtca izvajata program za predšolske otroke od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo, lahko pa organizirajo tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti v varstvenih družinah.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljici ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za opravljanje druge dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu in s katerimi dopolnjuje ali boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi s pravili.
1. Svet zavoda
14. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje sedemnajst članov, ki jih sestavljajo:
– pet predstavnikov ustanoviteljic,
– sedem predstavnikov delavcev zavoda,
– pet predstavnikov staršev.
Tri predstavnike ustanoviteljic imenuje Občinski svet občine Cerkvenjak, dva pa imenuje Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ali občanov posameznih naselij vzgojno-varstvenega in šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– štiri iz matične šole Cerkvenjak,
– enega iz Podružnične šole Sv. Andraž,
– enega izmed obeh enot vrtca,
– enega izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev zavoda.
Predstavnike sveta staršev imenuje svet staršev. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta zavoda so lahko imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status njihovih otrok (varovancev oziroma učencev) v zavodu.
15. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– razpisuje delovno mesto ravnatelja,
– sprejema pravila šole in vrtca,
– sprejema program razvoja šole in vrtca,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih organih in organizacijah,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in periodične obračune,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– odloča o uvedbi nadstandarnih in drugih programov,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanoviteljic,
– odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem odlokom.
16. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, ki traja več kot eno leto ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev ni potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo, ki ima predsednika in dva člana, predsednik in dva člana imajo svoje namestnike, s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta zavoda, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti na oglasni deski v zavodu. Člani volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu zavoda.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let. Volilna komisija deluje v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje volitve s tem odlokom.
18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane zavoda imajo najmanj štirje delavci zavoda in reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pismenimi soglasji k kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotoviti možnost predčasnih volitev.
Voli se osebno preko glasovnic. Vsak volivec ima en glas. Na glasovnici so navedena imena kandidatov, po abecednem redu priimkov oziroma imen, z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, podružnične šole, enot vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se glasuje.
Volivec, ki se iz objektivnih razlogov ne more udeležiti volitev na volišču lahko voli doma. Postopek volitev na domu poteka v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje volitve in tem odlokom.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
20. člen
Za člane sveta zavoda je izvoljenih toliko kandidatov kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz matične šole, podružnične šole in obeh enot vrtca. Izvoljeni so tisti kandidati iz posamezne enote zavoda in upravno administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov.
Če dva kandidata iz posamezne enote zavoda med upravno administrativnimi in tehničnimi delavci dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja na običajnem oglasnem mestu zavoda.
21. člen
Če članu sveta predčasno preneha mandat se za novega člana opravijo nadomestne volitve. Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakonodaje, ki opredeljuje volitve.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi najmanj 10% delavcev zavoda oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, na da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30. dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev zavoda v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev v upravljanju zavodov.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandarnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljic in učiteljev, spremlja delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok in obveznosti učencev in spodbuja ter spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje podružničnih šol in enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko in šolsko zdravstveno službo,
– opravlja funkcijo pedagoškega vodje za enoti vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Ravnatelj za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času svoje odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje z zakonom določena merila in pogoje.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po predhodni pridobitvi soglasja ministra pristojnega za šolstvo.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljic.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor ali ustanoviteljica ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelj predčasno neha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dnevih po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru, da minister imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora.
b) Vodja podružnične šole oziroma enote vrtca
28. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Za vodjo podružnične šole je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo učitelja.
Vodjo podružnične šole imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega ga pisno pooblasti.
29. člen
Enoti vrtca imata vodji.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega pisno pooblasti.
c) Javni razpis
30. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi razpisa po postopku, določenim z zakonom.
Javni razpis ni potreben za pomočnika ravnatelja, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
d) Razrešitev
31. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja se razrešita na način in po postopku, ki ga določa zakon za direktorja javnega zavoda.
3. Strokovni svet
32. člen
Strokovni organi zavoda os:
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– strokovni aktiv učiteljev in
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
33. člen
Vzgojiteljski in učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski in učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
35. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
36. člen
Strokovni aktiv za šolo sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv za enote vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv za šolo obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe in učencev ter opravlja druge strokovne naloge določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktiv za enote vrtca obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
37. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljeno tako, da ima v njem vsak oddelek obeh šol in enot vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj najkasneje v roku 1 meseca od imenovanja predstavnikov v oddelkih. Svet staršev izmed svojih članov izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje sveta. Svet strašev se sklicuje najmanj enkrat v vsakem redovalnem obdobju.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje k predlogu programa razvoja šole oziroma vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-varstveni in izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
38. člen
Zavod ima svetovalno službo, ki svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.
6. Knjižnica in učbeniški sklad
39. člen
Zavod ima knjižnico
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, katerega upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov in učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država, v skladu z merili, ki jih določi minister.
7. Disciplinska komisija
40. člen
Svet zavoda imenuje disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter enako število namestnikov.
Mandat disciplinske komisije traja 4 leta.
Disciplinska komisija dela v skladu z delovno pravno zakonodajo, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in pravilnika o delu disciplinske komisije.
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU
41. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njim sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotovilo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih oziroma učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja pri prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnje izobrazbe, določi minister, potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
42. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev v upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavljajo na podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonom.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež, za enoto vrtca pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Za enoto šole si mora zavod pred prijavo novega prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
Za enoto vrtca si mora zavod pred prijavo novega prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanoviteljic.
Za enoto vrtca mora zavod o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
43. člen
Ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti ustanoviteljici zagotovita zavodu nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja, vsaka ustanoviteljica za območje svoje občine, glede na lego premoženja.
Premoženje, s katerim razpolaga zavod, je last ustanoviteljic, glede na lego premoženja.
Zavod samostojno opravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
Zavod lahko najema kredite samo s soglasjem ustanoviteljic.
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda subsidiarno, in sicer omejeno, do višine sredstev, ki so v proračunu posamezne ustanoviteljice predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
44. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz javnih sredstev,
– sredstev ustanoviteljic,
– prispevkov učencev,
– plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– donacij in prispevkov sponzorjev,
– drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače zaposlenih.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojnega dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije, normative in standarde, ki veljajo na področju dejavnosti osnovnega šolstva in varstva predšolskih otrok do vstopa v osnovno šolo krijeta ustanoviteljici oziroma država.
45. člen
Za nadstandarne storitve lahko zavod pridobi sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonskimi predpisi.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanoviteljic ustanovi sklad zavoda iz katerega se financirajo dejavnosti posamezne starostne skupine vrtca, razreda, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev in za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda vzgoje in varstva, pouka ipd.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov od katerega so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejema pravila.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICAMA ZAVODA
46. člen
Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost planov in programov dela zavoda s plani in s svojimi programi in plani,
– spremljata in nadzirata namenskost porabe sredstev ustanoviteljic,
– dajeta soglasja k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi,
– zagotavljata finančna sredstva za materialne stroške delovanja zavoda in investicijsko vzdrževanje objektov, vsaka ustanoviteljica na območju svoje občine za skupne programe pa obe ustanoviteljici v sorazmernih deležih.
47. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljici uredita posebno pogodbo, ki opredeljuje:
– izvajanje ustanoviteljskih pravic,
– obveznosti do zavoda,
– način zagotavljanja sredstev za izvajanje dejavnosti,
– odgovornosti do zavoda.
Občina Cerkvenjak in Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah skupaj izvajata vse ustanoviteljske pravice do zavoda, ki so vezane na:
– statusne spremembe zavoda,
– spremembo organiziranosti zavoda,
– spremembo območja zadovoljevanja vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih potreb (šolski okoliš),
– spremembo dejavnosti zavoda,
– imenovanje predstavnikov ustanoviteljic v svet zavoda,
– imenovanje ravnatelja zavoda,
– najemanje kreditov v zavodu,
– finančno poslovanje zavoda in namensko porabo sredstev ustanoviteljic,
– ustanovitev sklada zavoda,
– nadzor nad delom zavoda v skladu z zakonskimi predpisi,
– izdajo potrebnih soglasij za delovanje zavoda,
– druge pravice in obveznosti, ki se nanašajo na zavod kot celoto.
Občina Cerkvenjak in Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah skupaj izvajata tiste ustanoviteljske pravice, ki so vezane na zavod kot celote.
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah samostojno izvaja tiste ustanoviteljske pravice do podružnične šole Sv. Andraž in enote vrtca Sv. Andraž, ki niso vezane na delovanje zavoda kot celote.
Občina Cerkvenjak samostojno izvaja tiste ustanoviteljske pravice enote vrtca Cerkvenjak, ki niso vezane na delovanje zavoda kot celote.
48. člen
Pravice in obveznosti do ustanoviteljic so:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicama o izvajanju programa zavoda in uresničevanje letnega delovnega načrta in finančnega načrta,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v občinah,
– zagotavlja ustanoviteljicama podatke potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve skladno s tem odlokom in drugimi predpisi.
VIII. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena izvajajo institucije družbenega nadzora v skladu z zakonom.
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Porabo javnih sredstev, ki jih zagotavljata ustanoviteljici le-ta tudi nadzira (Nadzorni odbor ustanoviteljic).
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata ustanoviteljici.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
50. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
51. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. JAVNOST DELA
52. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda zagotavljata ravnatelj ali od njega pooblaščen delavec zavoda.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primeru, ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jim ravnatelj šole dovoli.
53. člen
Ravnatelj mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba pridobiti mnenje delavcev. Delavce obvešča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. O delu organov zavoda delavce obvešča predsedujoči posameznega organa.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV
54. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost oziroma jih opredeljuje zakon o varstvu osebnih podatkov.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Svet zavoda in svet staršev uskladi svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje v 3 mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do uskladitve opravljata oba organa iz prejšnjega odstavka naloge v dosedanji sestavi, mandat ravnatelja pa se nadaljuje do izteka časa, za katerega je imenovan.
Tudi mandat pedagoškega vodje v podružnični šoli Sv. Andraž se nadaljuje do izteka, za katerega je bil imenovan.
Mandat članov sveta zavoda in sveta staršev, ki so bili imenovani se nadaljuje do izteka mandata, prvi mandat članov, ki bodo imenovani zaradi uskladitve z tem odlokom, traja prav tako do izteka mandata že imenovanih članov iz prejšnjega odstavka tega člena.
56. člen
Do uvedbe programa devetrazredne osnovne šole v celoti izvaja zavod poleg programa devetrazredne tudi program osemrazredne osnovne šole, dokler le-tega ne zaključi zadnja generacija, ki je bila vpisana v program osemrazredne osnovne šole.
57. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču.
58. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne urejata ta odlok, v zvezi s svojo notranjo organizacijo in delom uredi s statutom, ki ne sme biti v neskladju s tem odlokom.
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak, ki ga je sprejel Občinski svet občine Cerkvenjak na 6. seji dne 28. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci, ki ga je sprejel Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na 7. redni seji, dne 24. 7. 1997 (Uradni vestnik občin Destrnik – Trnovska vas, št. 5/97).
60. člen
Preoblikovani Javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavod Osnovna šola Cerkvenjak Sv. Andraž je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru in prevzema vse pravice in obveznosti navedenega zavoda.
Preoblikovani zavod Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž, mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka in uskladiti registracijo z veljavnim odlokom.
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je imenovan.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo ter oblikuje organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Ravnatelj zavoda je dolžan v sodelovanju z občinskima upravama opraviti vse potrebno, da se bo nemoteno nadaljevalo izvajanje vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnost, najkasneje do 1. 9. 2002.
Vso nepremično in premično premoženje, ki služi namenu izvajanja vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini Cerkvenjak in sv. Andraž se prenese v upravljanje Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž.
S pridružitvijo podružnične šole zavod prevzame delavce, ki so bili na dan 1. 8. 2002 razporejeni na delovnih mestih v podružnični šoli Vitomarci.
61. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 64000-004/2001
Cerkvenjak, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah
Franci Krepša l. r.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost