Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3752. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Pivka, stran 8478.

Na podlagi 7. in 30. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 70/00, 24/01) in 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja župan Občine Pivka
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Pivka.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sprejetega odloka o proračunu za tekoče leto in razpisa, ki ga objavi župan Občine Pivka.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Pivka se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega mnenja odbora za malo gospodarstvo in turizem določi župan po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statuta samostojnega podjetnika,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Pivka.
4. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
5. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva porabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
6. člen
1. Subvencioniranje realne obrestne mere
Namen:
– materialne in nematerialne investicije
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Pivka in poslovno banko oziroma na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najema kredita,
– subvencijo realne obrestne mere in stroške najema kredita lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencionirane realne obrestne mere znaša do 5 odstotnih točk,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
2. Promocija izdelkov in storitev malih podjetij
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za mala podjetja, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma,
– zahtevani pogoji: občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.
3. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve majhnim podjetjem v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.
Pogoji:
a) vloga z obrazložitvijo
b) poročilo izvajalca o opravljenih delih
c) ustrezna potrebna dokazila
– prosilec mora podati izjavo, da za isti namen ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
4. Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen:
– cilj poklicnega izobraževanja je vzpodbujanje vajeniškega razmerja
Pogoji:
– pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba za vajenca s stalnim bivališčem v Občini Pivka
Višina:
– do 50% mesečne bruto nagrade določene z učno pogodbo za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja
– do 30% mesečne bruto nagrade določene z učno pogodbo za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja
Upravičeni stroški:
– izplačila mesečne nagrade.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
8. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
9. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja oddelek za proračun Občine Pivka. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 03101/2002
Pivka, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost