Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3720. Tarife agencijskih storitev, stran 8442.

T A R I F E
agencijskih storitev
I. POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
Tarifa agencijskih storitev (v nadaljevanju: tarifa) je sestavni del splošnih pogojev poslovanja Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije, ki je član Gospodarske zbornice Slovenije.
2. člen
Tarifo uporabljamo za vse storitve, nudene tujim ladjam, ki priplujejo v slovenska pristanišča od 1. junija 2002 dalje.
3. člen
Ta tarifa velja za vse storitve, opravljene za vse naročitelje: ladjarje, operaterje ter druge (v nadaljevanju: naročitelje), in sicer v zneskih oziroma tarifnih postavkah, ki niso nižje od zneskov, navedenih v tej tarifi.
4. člen
Za odnose med strankami veljajo pogoji iz splošnih pogojev poslovanja Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije. Storitve, ki niso zajete v tej tarifi, se obračunavajo po cenah v prilogi št. 1 k tej tarifi.
5. člen
Ta tarifa se izrecno uporablja za storitve pri sprejemu ladje in blaga, zadrževanju ladje v pristanišču, odpravi ladje in blaga ter opravljanju drugih formalnosti v slovenskih pristaniščih kakor tudi za komisije in nagrade pri linijskih ladjah in v prometu generalnega/linijskega tovora.
Druge nagrade, kot npr. brokeraža, organizacija kopenskega prevoza, storitve deponij in podobno, niso vključene v to tarifo in se pisno urejajo s posebnimi sporazumi med strankami.
6. člen
Pristojbine, stroške in nagrade iz te tarife uporabljamo za storitve opravljene v rednem delovnem času od 8. do 18. ure. Za storitve, opravljene med 18. in 8. uro naslednjega dne kakor tudi v soboto, nedeljo in na praznični dan, se zaračunava dodatek za nadurno delo.
7. člen
Če pri istem pristanku ladja naklada in razklada tovor, se pristojbine in nagrade zaračunavajo posebej za nakladanje in razkladanje tovora.
8. člen
Skladno s predpisi Republike Slovenije je naročitelj dolžan nakazati agentu predujem za kritje stroškov odpreme. Naročitelj je odgovoren za vse posledice in/ali stroške, če agent ne prejme predujma pred prihodom ladje. V primeru, ko naročitelj ne pošlje predujma pred prihodom ladje, bo agent uporabil vse zakonite možnosti, da se primerno zavaruje. Za nakazila z zamudo agent zaračunava naročitelju 5 odstotkov od zneska računa in/ali dodatnih stroškov.
Za storitve, ki niso posebej navedene v tarifi, ima agent pravico do povrnitve stvarnih stroškov, povečanih za 10 odstotkov.
9. člen
Kot nadomestilo za bančne stroške in stroške nakazil agent zaračunava naročitelju 1 odstotek od zneska odpreme in/ali dodatnih stroškov, vendar ne manj od 25,00 USD.
V primerih, ko agent prejme od naročitelja plačilo v gotovini, s čekom ali akreditivom, naročitelju zaračunava 3 odstotke dodatka na tako prejeti znesek.
10. člen
Naročitelj mora povrniti agentu vse takse, carine, dajatve, pristojbine in podobne stroške, ki jih zaračunavajo organi oblasti in drugi pooblaščeni upravni organi in ki so vezani na naročiteljeva dela.
11. člen
Pristojbina za unovčenje naročiteljevega denarja (collection fee) je 0,5 odstotka od dejansko vplačanih zneskov, razen pri stojnicah zabojnikov, kjer je 10 odstotkov od dejansko vplačanih zneskov.
12. člen
Tveganje in posledice sprememb deviznih tečajev gredo na račun naročitelja.
II. POGLAVJE
Storitve asistence
13. člen
Storitve asistence se zaračunavajo vsem ladjam in tudi tam, kjer je agent nagrajen skladno z določili III., IV. ali V. poglavja te tarife in morajo biti vedno sestavni del pogodbe o pomorski agenciji.
14. člen
Stroški za naročitelja, kot so npr. prevozi z avtomobilom, dovolilnice, dovoljenja, prevozi in predaja rezervnih delov in drugih nabav, kakor tudi vsi podobni stroški se zaračunavajo naročitelju v dejanskih zneskih.
Stroški pošte, kurirske pošte, telefona, teleksa in telefaksa ter stroški telegramov se zaračunavajo v dejanskih zneskih, povečani za 5 odstotkov.
O agentovih storitvah pri nadzoru in kontroli tovora se dogovorijo posebej, nagrada pa mora biti sorazmerna opravljenim storitvam.
Carinske formalnosti
15. člen
Za opravljene storitve s carinskimi formalnostmi pri sprejemu in odpremi ladje agent zaračunava naslednja nadomestila:
300,00 USD za ladje, ki opravljajo komercialne operacije (nakladanje in/ali razkladanje tovorov, vkrcanje in/ali izkrcanje potnikov).
200,00 USD za ladje, ki ne opravljajo komercialnih operacij.
V primerih, da sta različna agenta ob prihodu in odhodu ladje, zaračuna vsak 50 odstotkov omenjene tarife.
Zdravstveni/ekološki prosti promet
16. člen
Za opravljene storitve ob prihodu ladje agent zaračunava naslednja nadomestila:
30,00 USD za vsak prihod ladje.
Prihod in odhod ladij izven rednega delovnega časa
17. člen
Za prihod in/ali odhod ladje v nadurnem času se zaračunava dodatek za nadurno delo v višini 70,00 USD.
Prijava pomorske nezgode
18. člen
Za storitve pri prijavi pomorske nezgode agent zaračunava nadomestilo v znesku 70,00 USD. Stroški prijave se zaračunajo v dejanskih zneskih.
Skupna in posebna havarija, poškodbe tovora in ladje/ opreme, odtujitev ali prodaja neprevzetih tovorov
19. člen
Nagrada agentu za storitev pri skupni havariji mora biti sorazmerna vloženemu delu. Osnova za nagrado je število izdanih škodnih obveznic (average bond), nikakor pa ne more biti manjša od 150,00 USD.
Za storitve pri posebni havariji in obdelavi dokumentacije poškodb tovora in ladje/opreme je nagrada sorazmerna vloženemu delu, toda ne manj kot 0,5 odstotka od fakturiranega zneska.
Za storitve pri odpremi napačno izkrcanih tovorov je nagrada agentu najmanj 25,00 USD po nakladnici.
Pri organizaciji prodaje preveč izkrcanega blaga ali blaga, ki se ga je prejemnik odrekel, je nagrada agentu najmanj 2 odstotka bruto iztržka od prodaje blaga. Ravno tako mu pripada nagrada v višini vsaj 10 odstotkov računa za uničenje blaga, vendar ne manj od 100,00 USD po nakladnici.
Dejanski stroški pri omenjenih delih se zaračunavajo posebej.
Posadka
20. člen
Za agentove storitve posadki v rednem delovnem času pri vkrcanju, izkrcanju in vključno repatriacijo in drugih storitvah agent poleg stvarnih stroškov, taks, prevoznih stroškov in drugih, ki se zaračunavajo posebej, zaračunava naslednja nadomestila:
a) vkrcanje ali izkrcanje
člana posadke                 25,00 USD po članu
če je izkrcan zaradi bolezni, poškodbe
ali zamude ladje, se plača dodatno še     10,00 USD po članu
b) storitve pri zaposlitvi posadke
na ladji, vključno z organizacijo
transporta do pristanišča vkrcanja     80,00 USD za častnika
                       60,00 USD za druge
                          člane posadke
 
Takse urada za delo se zaračunavajo posebej.
c) Agentove storitve pri prevozu člana posadke
do kopenskih potniških terminalov       10,00 USD po članu
d) spremstvo člana posadke
do zdravnika ali bolnišnice       25,00 USD za vsak obisk
                       in za vsakega člana
Za storitve v nadurnem času po 6. in 7. členu, se gornja nadomestila povečajo za:
– 50 odstotkov za nadure ob delavnikih,
– 75 odstotkov za sobote, nedelje in praznike.
Ladjarjev nadzor/zaščitni agent
21. člen
Za storitve ladjarjevega zaščitnega agenta, medtem ko je drugi agent imenovan od strani najemnika in opravlja storitve ladji kot najemnikov agent, agent zaračunava agencijsko pristojbino v višini 50 odstotkov, predvidenih v posameznih členih te tarife.
Za ladje v časovnem najemu bo agent, ki ga je imenoval najemnik ladje, temu zaračunal tudi tiste stroške, ki so na ladjarjev račun in bodo vključeni v račun odpreme, ki bo poslan najemniku. Če ladjar zahteva, da se njegovi stroški zaračunajo posebej in neposredno, bo agent za to opravilo zaračunal dodatnih 2,5 odstotka na skupne stroške računa odpreme ladjarja, vendar tako dobljeni znesek ne sme biti nižji od 200,00 USD in ne višji od 500,00 USD.
Pristanišča v katerih ni urada agenta
22. člen
V pristaniščih, kjer ni agentovega urada, agentu pripada poleg storitev, zaračunanih po določilih te tarife, še dodatek v višini 30,00 USD dnevno za vsak obisk, ne glede na razlog pristanka ladje v takem pristanišču ali ladjedelnici.
Statistični podatki, prevozni dokumenti, računi, certifikati in drugo
23. člen
Za izdelavo posebnih statističnih podatkov o ladijskih operacijah in o računu odpreme ter za pripravo podatkov za računalniško obdelavo pripada agentu 30,00 USD po ladji.
Za izdajo nakladnic, brez zadržka, certifikatov, računov, kopij dokumentov, prevodov, obvestila o pričakovanem prihodu ladje in/ali blaga za izkrcanje (notification fee) ipd. plača naročitelj takih storitev pristojbine po posebni tarifi, ki je v prilogi št. 1 k tej tarifi.
Uporaba motornega čolna
24. člen
Za prevozne storitve med pristaniščem in sidriščem z agentovim motornim čolnom ali čolnom, s katerim agent upravlja, agent zaračunava naslednje minimalne pristojbine:
200,00 USD po vožnji za prevoz posadke,
100,00 USD na uro za vse druge vožnje.
Gornji zneski veljajo za prevoz med 6. in 15. uro na delovni dan in se povečajo:
– 25% za vožnjo med 15. in 22. uro na delovni dan,
– 100% za vožnjo med 22. in 6. uro na delovni dan,
– 150% za vožnjo v soboto, nedeljo in ob praznikih.
Prevzem in predaja ladij v/iz najema
25. člen
Za storitve pri prevzemu in/ali predaji v/iz najema agent zaračunava 1/3 pristojbin, predvidenih v 35. členu te tarife. Kot osnova za takšen izračun služi nosilnost ali bruto tonaža, in sicer tisto, kar je od teh dveh večje. V vsakem primeru pa je najmanjša obračunska vsota 300,00 USD. Dejanski stroški primopredaje se zaračunavajo posebej.
Ladje, ki ne opravljajo komercialnih operacij
26. člen
Ladje, ki ne opravljajo komercialnih operacij in pristanejo zaradi sprejema nalogov, oskrbe s hrano, vodo, zalogami, gorivom, mazivom, zamenjavo posadke, dokiranja, popravil, skupne havarije ali iz kakršnega koli drugega razloga, ki ne opravljajo komercialnih operacij, ali za bivanje pred in po izvršitvi komercialnih operacij, plačajo agencijske pristojbine po določilih 35. člena te tarife, in sicer:
– do        24 ur   25% od zneska v 35. členu
– od   1  do  10 dni   50% od zneska v 35. členu
– od  11  do  20 dni   75% od zneska v 35. členu
– od  21  do  30 dni  100% od zneska v 35. členu
– od  31  do  90 dni  150% od zneska v 35. členu
Nato se zgornja lestvica ponovi.
Minimalna agencijska pristojbina ne more biti nižja od 200,00 USD.
Ne glede na gornje pristojbine, ladje, ki pristanejo samo zaradi goriva, maziva ali vode, plačajo agencijsko pristojbino v višini 25 odstotkov od zneska, navedenega v 35. členu. V takem primeru agencijska pristojbina ne more biti nižja od 200,00 USD in ne višja od 600,00 USD.
Ladje, ki se zadržujejo v pristaniščih pred ali po izvršitvi komercialnih operacij do skupno dveh dni, so oproščene plačila agencijske pristojbine, ki jih določa ta člen.
Ta člen vključuje tudi ladje vlad in ladje, ki pristanejo zaradi uradnega obiska ali znanstvenih namenov.
Osnova za izračun agencijske pristojbine je nosilnost ali bruto tonaža ladje ali plavajočega objekta, in sicer tisto merilo, ki je od teh dveh večje.
Vlačilci plačujejo agencijsko pristojbino po gornji razpredelnici in določilih 42. člena te tarife.
Dnevna asistenca ladij
27. člen
Agent zaračunava poleg osnovne pristojbine še:
10,00 USD za nedeljivi dan za ladjo, ki čaka na privez ali čaka na sidrišču iz razlogov, navedenih v 26. členu tarife.
12,00 USD za nedeljivi dan za ladjo v pristanišču na privezu.
III. POGLAVJE
Ladje v linijski plovbi
28. člen
A) Za linijske tovore agent zaračunava nagrado po določilih tega člena. Linijski tovori so vsi tovori, ki so zaključeni za prevoz po linijskih pogojih BERTH, PIER, FAS, CFS, CY, FOT/ FOR, DOOR ali EX FACTORY, ne glede če se nakladajo/ razkladajo na/ iz redne ali občasne linijske ladje ali ladje v prosti plovbi in ne glede na vrsto ladje.
B) Za tovore zaključene FI/ FO in ne glede na to, če je izdana zaključnica ali ne, in vkrcane na redne linijske ladje, si agent obračuna nagrado po določilih tega člena.
C) Za nevarne tovore, ne glede na to, če so zaključeni FI/ FO, in ne glede na to, če je izdana nakladnica ali ne, ne glede na to, če je nakladanje ali razkladanje na redne ali občasne linijske ladje ali ladje v prosti plovbi, in ne glede na običaje pristanišča, agent zaračunava kot v nadaljevanju.
D) Nagrade za storitve pod točkami A + B + C tega člena so:
d1) Komisija za zaključek                  5,0%
d2) Komisija za pridobitev poslovnih strank se posebej pisno dogovori z naročiteljem in je odvisna od vrste posla in tržišča.
d3) Odpremna komisija:
– ob prihodu  2,00% od voznine,
– ob odhodu   2,50% od voznine,
– pretovor   1,50% od voznine ob prihodu,
        plus 1,50% od voznine ob odhodu, pod pogojem, da
        je isti naročitelj ob prihodu in odhodu.
d4) Komisije se zaračunavajo na bruto voznine skupaj z vsemi pribitki in dodatki na voznino ter ne glede na kraj plačljivosti voznine in dodatkov.
d5) Gornje komisije so minimalna nagrada agentu, ki pa ne more biti manjša kot 500,00 USD na pristanek ladje.
d6) Špediterska komisija ni vključena v to tarifo in se zaračunava posebej.
E) Za ladje, ki nakladajo in/ali razkladajo samo prazno opremo za tovor, agent zaračunava:
– 10,00 USD po zabojniku do 40 enot,
– 5,00 USD za vsako dodatno enoto,
– 12,00 USD za vsako enoto na kolesih do 40 enot,
– 6,00 USD za vsako dodatno enoto.
Minimalna nagrada 400,00 USD od pristanka ladje.
F) Pristojbina za spremljavo in evidentiranje naročiteljeve lastne ali najete opreme, polne ali prazne, je 10,00 USD od enote opreme v sistemu, ki ga nadzira agent.
G) Upravljanje z opremo:
– urejanje pozicioniranja
prazne opreme                15,00 USD po enoti,
– sprejem ali predaja najete
opreme                    15,00 USD po enoti,
– organizacija pri popravilih
opreme                    10,00 USD po enoti,
– organizacija, nadzor
in dokumentacija pri polnjenju
ali praznjenju opreme            20,00 USD po enoti,
– organizacija prenosa opreme
z ene na drugo ladjo naročitelja       10,00 USD po enoti.
H) Za tovor, ki prispe po kopnem (kamion/vagon) iz drugega pristanišča razkladanja in za katerega agent organizira predajo tovora prejemnikom, agent zaračunava 20,00 USD za vsakih nedeljivih 5 ton kosovnega tovora in 40,00 USD za vsak zabojnik ali vozilo.
I) Naročitelj je dolžan agentu izročiti manifest voznin in mu tako omogočiti obračun njegove nagrade. V nasprotnem primeru bo agent obračunal nagrado na osnovi linijskih bruto voznin, ki veljajo na tržišču.
Potniške ladje in potniški trajekti v redni liniji
29. člen
Za potniške ladje in potniške trajekte v rednem mednarodnem linijskem potniškem prometu agent zaračunava naslednje nagrade:
– do                  1.000 BT    250,00 USD
– od     1.001    do      3.000 BT    300,00 USD
– od     3.001    do      5.000 BT    400,00 USD
– od     5.001    do     10.000 BT    500,00 USD
– nad                 10.000 BT   1.500,00 USD
in 1,50 USD po vkrcanem in izkrcanem potniku.
Za vsako posebno vozilo, vkrcano ali izkrcano, ki je s potnikom se zaračunava agencijska pristojbina v znesku 5,00 USD po vozilu. Za pomoč potnikom, ko je ladja v pristanišču, agent zaračunava naročitelju pristojbino v znesku 6,00 USD po potniku. Stroški dovolilnic za izhod, organizacija izletov, strošek vozovnic in podobno, se zaračunavajo posebej.
Potniške ladje na križarjenju
30. člen
Za potniške ladje na križarjenju agent zaračunava naročitelju naslednje nagrade:
– do             100 potnikov na ladji  300,00 USD
– od   101    do    300 potnikov na ladji  400,00 USD
– od   301    do    500 potnikov na ladji  600,00 USD
– od   501    do    800 potnikov na ladji 1.000,00 USD
– nad             800 potnikov na ladji 2.000,00 USD
in 1,50 USD od vsakega vkrcanega ali izkrcanega potnika.
Tovorno-potniške ladje
31. člen
Pri tovornih ladjah, ki prevažajo potnike, agent zaračunava naročitelju 30,00 USD od vkrcanega ali izkrcanega potnika. Za osebno vozilo, ki je s potnikom, agent zaračunava 35,00 USD za vsakega potnika ali izkrcano vozilo.
Ladje za prevoz avtomobilov in ro – ro ladje
32. člen
Ladje, ki prevažajo samo avtomobile, dostavna vozila, karavane, mini avtobuse, bodo plačale naslednje agencijske pristojbine:
– 4,00 USD za enoto do 500 enot po pristanku ladje,
– 3,00 USD za enoto za preostanek preko 500 enot po pristanku ladje.
Minimalna agencijska pristojbina je 1.000 USD in najvišja 3.500 USD.
Za kamione, prikolice in specialna vozila pa se zaračuna:
– 25,00 USD za vsak kamion ali prikolico,
– 50,00 USD za specialno vozilo.
Jahte
33. člen
Za jahte agent zaračunava agencijsko pristojbino po razpredelnici:
– do                  10 BT      50,00 USD
– od     11      do      50 BT     100,00 USD
– od     51      do     200 BT     200,00 USD
– nad                 200 BT     500,00 USD
IV. POGLAVJE
Ladje v prosti plovbi, tankerji in vlačilci
Razsuti tovor
34. člen
Za ladje, ki nakladajo ali razkladajo razsuti tovor z največ 15 odstotki tovora v vrečah zaradi varne stabilnosti, agent zaračunava agencijsko pristojbino po razpredelnici:
– 1       do      1.000 metrskih ton   420,00 USD
– 1001     do      3.000 metrskih ton   760,00 USD
– 3.001     do      5.000 metrskih ton  1.020,00 USD
– 5.001     do      7.000 metrskih ton  1.280,00 USD
– 7.001     do      10.000 metrskih ton  1.700,00 USD
Če količina naloženega ali razloženega tovora presega 10.000 metrskih ton, se agencijska pristojbina poveča:
– 55,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT do skupno 30.000 MT tovora,
– 45,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT nad 30.000 MT do 50.000 MT tovora,
– 30,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT nad 50.000 MT do 100.000 MT tovora,
– 15,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT nad 100.000 MT tovora.
Za ladje, zaključene na pavšalno voznino, agent zaračunava agencijsko pristojbino za polno tovorno zmogljivost ladje.
Les, tovor v vrečah, balah, sodih in kosovni tovor
35. člen
Za ladje, ki nakladajo ali razkladajo les, tovor v vrečah, balah, zabojih, sodih in podobno, agent pa ni organizator teh operacij, agent zaračunava pristojbino po razpredelnici:
– 1       do      800 vozninskih enot   500,00 USD
– 801      do     2.000 vozninskih enot   950,00 USD
– 2.001     do     4.000 vozninskih enot  1.320,00 USD
– 4.001     do     6.000 vozninskih enot  1.700,00 USD
– 6.001     do     8.000 vozninskih enot  2.200,00 USD
– 8.001     do    10.000 vozninskih enot  2.500,00 USD
Če količina naloženega ali razloženega tovora presega 10.000 vozninskih enot, se agencijska pristojbina poveča za 70,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 vozninskih enot.
Gornje pristojbine se povečajo:
– 25% za sadje in zelenjavo,
– 50% za hlajene in zamrznjene tovore ter nevarne tovore,
– 75% za težke tovore nad 10 MT posamezne teže.
Če vozninske enote niso znane, se v razpredelnici uporabijo teža (MT), ali prostornina prepeljanega tovora (v CBM), odvisno od tega, kaj da višjo agencijsko pristojbino.
Če prostornina ali teža tovora ni prikazana v nakladnici ali manifestu, se za izračun pristojbin uporabi ena od mednarodno priznanih razpredelnic faktorjev zlaganja tovora.
Če se z zgoraj omenjeno razpredelnico pristojbina ne da določiti, se ta določi glede na prostor, ki ga tovor dejansko zavzema na ladji.
Za ladje, zaključene na pavšalno voznino, agent zaračunava pristojbino na polno zmogljivost ladje.
Prevoz živih živali
36. člen
Za ladje, ki prevažajo žive živali, agent zaračunava:
– govedo, konji, mule in drugi kopitarji 1,40 USD po glavi,
– ovce, koze, prašiči in drugi parkljarji 0,30 USD po glavi.
Mešani tovori
37. člen
Za ladje, ki razkladajo ali nakladajo mešane tovore, agent zaračunava agencijsko pristojbino za vsako vrsto in količino tovora posebej in skladno s tarifno postavko za tisti tovor.
Tekoči tovori
38. člen
A) Surova nafta in tekoči bitumen
Za ladje, ki nakladajo ali razkladajo surovo nafto ali tekoči bitumen, agent zaračunava agencijsko pristojbino na osnovi količine naloženega ali razloženega tovora po razpredelnici:
– 1       do       1.000 MT       380,00 USD
– 1.001     do       3.000 MT       550,00 USD
– 3.001     do       5.000 MT       760,00 USD
– 5.001     do       7.000 MT       980,00 USD
– 7.001     do       10.000 MT      1.300,00 USD
Če količina naloženega ali razloženega tovora presega 10.000 MT, se agencijska pristojbina poveča za:
– 38,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT do 30.000 MT,
– 28,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT preko 30.000 MT do 50.000 MT,
– 14,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT preko 50.000 MT do 100.000 MT,
– 7,00 USD za vsakih dodatnih 1.000 MT preko 100.000 MT tovora.
Za ladje, zaključene na pavšalno voznino, agent zaračunava agencijsko pristojbino na polno zmogljivost ladje.
B) Drugi tekoči tovori
Za druge tekoče tovore se pristojbina iz razpredelnice A) v 38. členu te tarife, poveča za:
– 50% za tekoča goriva (gas oil, fuel oil, diesel oil),
– 75% za tekoči plin,
– 100% za druge IMDG tekoče tovore,
– 50% za druge ne IMDG tekoče tovore (vino, melasa, jedilno olje, rastlinsko olje in podobno).
Tovor z več kot petimi nakladnicami
39. člen
Kadar ladja, omenjena v poglavju IV., naklada ali razklada tovor, za katerega je izdanih več kot pet nakladnic, agent zaračunava dodatno agencijsko pristojbino v znesku 20,00 USD za vsako nakladnico nad PETIMI izdanimi, vendar največ 160,00 USD.
Ladje na mrtvem vezu
40. člen
Za ladje na mrtvem vezu (če dobijo ustrezno dovoljenje državnih organov), agent zaračunava agencijsko pristojbino 0,02 USD po BT na mesec, vendar najmanj 300,00 USD in največ 600,00 USD na mesec.
Vlačilci
41. člen
Za vlačilce, ki pristanejo v pristanišču za prevzem plovila v vleko ali predajo vleke, agent zaračunava agencijsko pristojbino:
– do     735 KW    250,00 USD,
– nad    735 KW    250,00 USD plus 25,00 USD
              za vsakih dodatnih 100 KW ali del od.
Ladje za oskrbo in za prevoz posadk
42. člen
A) Za ladje za oskrbo, ki nakladajo/razkladajo tovor po FI/ FO pogojih, agent zaračunava pristojbine po 34. in 35. členu; če opravljajo operacije po linijskih pogojih, pa po 29. členu te tarife.
B) Za ladje za prevoz posadk na vrtalne ploščadi agent zaračunava agencijsko pristojbino v znesku 180,00 USD na privez.
43. člen
Vsaka ladja, ki pristane v slovenskem pristanišču, ne glede na razlog takega pristanka, plača minimalno pristojbino v višini 10,00 USD za Gospodarsko zbornico Slovenije – Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije.
Koper, dne 6. maja 2002.
Predsednik
Emil Bandelj l. r.
             Priloga št. 1

Cenik za izdajo/predajo prevoznih in drugih dokumentov skladno s
4. in 23. členom tarife agencijskih storitev
Pomorsko prometnih agencij Slovenije

1) Pristojbina za nakladnico (set treh originalov in treh kopij)

a) mednarodna trgovina                 20,00 USD

za nakladnico z minimalno voznino           15,00 USD

za vsak dodatni original ali kopijo           1,00 USD

b) za nakladnice, izdane v kraju izven pristanišča,

za vsak set (3 originali in 3 kopije)

se gornji zneski podvojijo.

Dodatno k a) + b) zgoraj se zaračunajo dejanski stroški pošte,
teleksa, telefaksa, telefona in drugih oblik pošiljanja sporočil.

2) Popravek nakladnice                 10,00 USD

3) Brez zadržka in ladijska pošta

Po vsakem dokumentu

a) brez zadržka/predaja tovora             25,00 USD

z obvestilom o pričakovanem prihodu

ladje in/ali blaga

b) pošiljanje službene pošte po ladji,

poleg stroškov, za vsako ovojnico           10,00 USD

4) Razni certifikati:

Za certifikate/potrdilo, da je tovor bil izkrcan v namembnem
pristanišču, izjavo o izraelski ali arabski črni listi, potrdilo,
da je ladja linijska ali potrjena kot linijska, potrdilo o
starosti ladje, o klasi ladje ali podobno; za vsak set (1
original + 2 kopiji):

a) uvoz/izvoz                      8,00 USD

za vsak dodatni original ali kopijo           1,00 USD

b) tranzit                       15,00 USD

za vsak dodatni original ali kopijo           1,50 USD

5) Obračun prevoznine ali podobni računi

Za več kot 1 original + 2 kopiji, vsak dodatni izvod

a) uvoz/izvoz                      1,00 USD

b) tranzit                       2,00 USD

6) Dovolilnice za gibanje po pristanišču/mejnem prehodu

Za tuje državljane, po osebi              6,00 USD

7) Stroški bančnih nakazil drugim

Agencija ima pravico zaračunati 1 odstotek vrednosti denarnega
nakazila izvajalcem za storjene storitve, za katere je agent v
imenu ladjarja, prevzel obvezo plačila.

Za vse dokumente se pristojbine plačajo ob prevzemu dokumentov,
razen za dovolilnice, ki se lahko obračunajo v računu odpreme.


AAA Zlata odličnost