Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3710. Uredba o ukrepih za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2002, stran 8429.

Na podlagi 5., 6. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2002
1. člen
Ta uredba določa podpore promociji in trženju kmetijskih pridelkov oziroma živil, upravičence do sredstev, pogoje za pridobitev sredstev in delež dodeljenih sredstev za leto 2002.
2. člen
Namen podpor iz te uredbe je sofinanciranje strokovnih programov na mednarodnih kmetijsko živilskih sejmih v Republiki Sloveniji.
3. člen
Upravičenci do sredstev so fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za organizacijo kmetijsko živilskih sejmov.
4. člen
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev programa strokovnih prireditev na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu,
– usposobljenost za izvedbo programov strokovnih prireditev.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% priznane vrednosti programa.
5. člen
Sredstva po tej uredbi se uveljavljajo z vlogo, ki jo upravičenci pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 do 58, 1000 Ljubljana, do vključno 30. septembra 2002. Iz vloge morajo biti razvidni podatki o upravičencu, namen s kratko vsebino programa strokovnih prireditev, terminski načrt in finančna konstrukcija z opredeljenimi viri financiranja.
6. člen
Prispele vloge pregleda in oceni komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam prispelih vlog,
– seznam nepopolnih in neutemeljenih vlog,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev,
– morebitne pripombe.
Do sredstev so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so bile ocenjene z več kot 50 % možnih točk. Pri točkovanju se upoštevajo predvsem obseg strokovnega programa v času trajanja sejma, velikost sejma in pomen sejma za kmetijsko stroko.
7. člen
Na podlagi zapisnika komisije minister, pristojen za kmetijstvo, odloči o vloženih zahtevkih. Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih sklene ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji izkoriščanja dodeljenih sredstev.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-30/2002-1
Ljubljana, dne 26. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost