Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3724. Odlok o zazidalnem načrtu "Pristava", stran 8449.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 32. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu “Pristava”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt “Pristava”, ki ga je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p. iz Raven na Koroškem pod št. projekta 43/01-ZN z datumom april 2002.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni del in grafični del.
I. Tekstualni del:
1. Obrazložitev in utemeljitev prostorskih posegov
2. Osnutek odloka o ureditvenem načrtu
3. Pogoji in soglasja k ureditvenem načrtu
II. Grafični del:
1. Prikaz iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Črna na Koroškem – namenska raba         M 1:5000
2. Situacija                      M 1:5000
3. Načrt parcel                     M 1:1000
4. Načrt parcel z vrisom meje območja          M 1:1000
5. Topografski načrt z vrisom meje
območja                         M 1:500
6. Ureditvena situacija                 M 1:500
7. Funkcionalno oblikovalske rešitve –
prerez                         M 1:500
8. Idejna rešitev prometnega omrežja          M 1:500
9. Idejna rešitev komunalnih vodov
in naprav                        M 1:500
10. Načrt gradbenih parcel               M 1:500
11. Tehnični elementi za zakoličenje
objektov in gradbenih parcel              M 1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega zemljišče parc. št. 431/1 k.o. Črna.
Velikost zazidalnega območja je 5950 m2.
Meja območja je razvidna iz grafične priloge zazidalnega načrta.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje je namenjeno za stanovanjsko gradnjo.
Na območju urejanja je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih objektov, ureditev prometnih površin, zelenic in komunalnih vodov in naprav.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Z DOVOLJENIMI TOLERANCAMI
5. člen
Gabariti in odmiki objektov so razvidni iz grafične dokumentacije pod št. 6 iz 2. člena tega odloka:
Stanovanjski objekti – 8 objektov;
– tlorisna velikost stanovanjskega objekta: podolgovatega tlorisa, okvirne velikosti 11 m x 8 m ± 1,5 m, z garažnim aneksom dim. 3,5 m x 6 m ± 1 m, minimalna širina objekta je 7,5 m;
– etažnost objektov: P + M, izvedba kleti ni predvidena zaradi visoke podtalne vode;
– streha: dvokapnica, naklona strešin 38–45°, možna izvedba šopov (istega naklona kot osnovna strešina), streha nad prizidkom (garažo) se pravokotno priključi na streho osnovnega objekta oziroma se izvede kot podaljšek le-te v istem naklonu;
– smer slemena: vzporedna z daljšo fasado objekta, kot je razvidno iz grafičnih prilog;
6. člen
Višinske kote
– kota pritličja objektov je pogojena z niveleto dovozne ceste in je predvidena min. + 0,3 m nad obstoječim terenom (zaradi zagotavljanja varnosti pred visokimi vodami);
– kota slemena stanovanjskih objektov je dovoljena max. 9 m nad niveleto tal pritličja stavbe;
– podzidava kapnih leg stanovanjskega objekta je dovoljena do max. višine 1,50 m nad koto tal mansarde.
7. člen
Odmiki, gradbene linije
– gradbene linije objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
– kot gradbena linija se določi severna in vzhodna meja gradbenih parcel ter trasa dovoznih cest;
– odmik najbolj izpostavljene točke objekta od lokalnih dovoznih cest mora biti min. 3 m;
– minimalni medsebojni odmiki med objekti morajo znašati 8 m.
8. člen
Skupni pogoji za oblikovanje objektov
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali;
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno;
– strešna kritina osnovne strehe mora biti opečna ali betonska (temne barve);
– na strehah je dovoljeno izvesti odprtine v obliki rizalitov, ki pa ne smejo presegati 1/3 dolžine oziroma širine objektov, pri manjših naklonih se lahko izvedejo tudi v pločevini (valovita pločevina ni dovoljena).
9. člen
Ureditev funkcionalnih zemljišč
– gradbene parcele stanovanjskih objektov je dovoljeno ograditi z živo mejo ali ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine do max. višine 1,5 m, ki mora biti odmaknjena od roba dovozne ceste min. 1 m in postavljena tako, da ne ovira preglednosti;
– višina zemljišč na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjimi zemljišči, oporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu s mnenjem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne dokumentacije;
– oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni;
– hortikulturna ureditev funkcionalnih zemljišč mora vključevati predvsem domače drevesne in grmovne vrste ter visokodebelne in odporne sorte sadnega drevja, katerega vzgoja ne bo zahtevala uporabe za biodiverziteto nevarnih kemičnih zaščitnih sredstev.
10. člen
Pomožni objekti in naprave
– na območju zazidalnega načrta je dovoljeno graditi pomožne objekte v skladu z določili odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma gradbeno dovoljenje na območju Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 113/00);
– arhitektonsko oblikovanje le-teh mora upoštevati pogoje, ki so predpisani za predvidene stanovanjske objekte.
11. člen
Ravnanje s plodno zemljo
– s površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi javnih zelenih površin in funkcionalnih zemljišč objektov.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO UREJANJE OBMOČJA
12. člen
Promet
– za dostop do območja urejanja se bo uporabljala obstoječa dovozna cesta, ki se priključi na lokalno cesto v Črni na Koroškem;
– na območju urejanja je predvidena izvedba novega cestnega omrežja – rekonstrukcija obstoječe ceste na južni strani območja (oznaka A) ter izvedba nove dovozne ceste (oznaka B), ki v celoti pokrivata območje urejanja;
– cestni priključki obstoječih objektov na južni strani območja se prilagodijo novi prometni ureditvi;
– dovozne ceste so široke 4 oziroma 4,5 m, širina cestnega telesa znaša min. 5–6 m, cesta B se zaključi z obračališčem, ki omogoča obračanje interventnih in komunalnih vozil;
– parkirne površine za potrebe stanovanjskih objektov so locirane na funkcionalnem zemljišču le teh;
– enostranski peš hodnik širine 1 m je predviden ob južni strani ceste A.
13. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
– ob območju urejanja je že izvedeno javno vodovodno omrežje, ki zagotavlja ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih in obstoječih objektov;
– na celotnem območju urejanja se izvede novi vodovodni razvod s priključki do posameznih objektov z nadzemnim hidrantom, ki v celoti pokriva ureditveno območje.
14. člen
Odvajanja odpadnih vod
– meteorna kanalizacija: meteorne vode s cestnih površin, s streh objektov in utrjenih površin na parcelah ter drenažne vode, se odvajajo s sistemom meteorne kanalizacije, ki je speljana v cestnem telesu dovoznih cest, do skupnega izpusta v reko Mežo na severovzhodnem delu območja;
– meteorne vode s cestišč bodo speljane v sistem meteorne kanalizacije preko požiralnikov, opremljenih z lovilcem olj;
– odpadne vode iz objektov bodo speljane po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v obstoječo kanalizacijsko omrežje, ki poteka ob glavni dovozni cesti na južni strani in je speljano do centralne komunalne čistilne naprave v Črni na Koroškem.
15. člen
Elektroenergetsko omrežje
– na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov, nn razvod bo izveden z zemeljskimi kabli;
– novo elektro omrežje bo napajano iz obstoječe transformatorske postaje v naselju Pristava (TP Pristava), ki se nahaja v bližini območja urejanja;
– objekti bodo priključeni na elektro omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
16. člen
Javna razsvetljava
– ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah, razsvetljava bo izvedena s svetilkami višine 3–4 m na razdalji ca. 30–40 m, svetilke se morajo postaviti izven pločnika tik ob zaključku asfalta oziroma min. 0,7 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki;
– svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne osvetljujejo neba.
17. člen
Telekomunikacijsko omrežje
– ureditveno območje bo navezano na TK omrežje, ki poteka na južni strani območja ob lokalni dovozni cesti;
– znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.
18. člen
Odvodnjavanje podtalnih voda
– ob stanovanjskih objektih je potrebno izvesti zaščito pred vplivom talnih precejnih voda s horizontalno drenažno vejo z gravitacijskim odvodnjavanjem, ki bo speljana v sistem meteorne kanalizacije.
VI. VAROVANJE OKOLJA
19. člen
Varstvo zraka
– za ogrevanje objektov je dovoljeno uporabiti le energetskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (plinsko olje, zemeljski plin, biomasa, drugi obnovljivi viri energije) ob upoštevanju uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01).
20. člen
Zaščita podtalnice
– predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Črna na Koroškem in odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 11/89 in 13/90) določena kot vodozbirna območja vodnih virov tako, da niso potrebni posebni ukrepi za zaščito podtalnice;
– v primeru izvedbe lastnega kurišča na lahko kurilno olje, morajo biti rezervoarji za hrambo kurilnega olja načrtovani v skladu s pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67).
21. člen
Odpadne vode
– padavinske vode s strešnih površin in neutrjenih površin se morajo kontrolirano odvajati v sistem meteorne kanalizacije;
– vse meteorne vode s prometnih površin in parkirišč se morajo očistiti v ustreznih lovilcih;
– vse fekalne odpadne vode se morajo odvajati v obstoječo biološko čistilno napravo naselja Črna na Koroškem, ki je zgrajena v severnem delu naselja.
22. člen
Ravnanje z odpadki
– komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu s pogoji koncesionarja;
– ob posameznih objektih se namestijo posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, na območju urejanja se predvidi tudi ekološki otok, natančno lokacijo določi koncesionar;
– nevarne odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu s pogoji upravljavca;
– pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati določila pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01).
23. člen
Hrup
– celotno območje urejanja se razvršča v II. območje varstva pred hrupom – čisto stanovanjsko območje (mejna raven hrupa L(n) – 45 dB oziroma L(d) – 55 dB);
– na območju urejanja niso predvideni objekti, ki bi bistveno povečevali raven hrupa na tem prostoru.
VII. DRUGI POGOJI
24. člen
Varstvo pred požarom
– zunanja ureditev objektov mora zagotavljati potrebne dostope oziroma prometno ureditev ter mora ustrezati za potrebe gasilske intervencije;
– na območju urejanja je predvidena postavitev enega nadzemnega hidranta na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja, ki bo lociran ob dovozni cesti A in bo pokrival celotno območje urejanja. Potrebno je izvesti hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti;
– projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
25. člen
Raba prostora za obrambo in zaščito
– na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe;
– na podlagi uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.
26. člen
Varovanje kulturne dediščine in ohranjanje narave
– na območju urejanja ni evidentiranih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma varovanih območij na podlagi zakona o ohranjanju narave.
27. člen
Obveznosti investitorja in izvajalcev
– investitor oziroma izvajalec posega mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju urejanja;
– investitor oziroma izvajalec posega mora v času izvajanja del zagotoviti nemoteno funkcioniranje infrastrukturnega omrežja, na katero so priključeni obstoječi objekti na območju urejanja;
– pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljalce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le-teh v času gradnje.
28. člen
Posegi izven območja urejanja potrebni za realizacijo posega
– izvedba meteorne kanalizacije z izpustom v reko Mežo preko zemljišča parc. št. 517/2 k.o. Črna;
– izvedba priklopa na infrastrukturno omrežje, ki je speljano ob lokalni cesti v naselju Pristava na zemljišču parc. št. 427/1 k.o. Črna (priključek na vodovodno, kanalizacijsko, elektro in telekomunikacijsko omrežje).
VIII. TOLERANCE
29. člen
Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja.
Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 5., 6. in 7. členu tega odloka.
IX. FAZNOST IZVAJANJA POSEGA
30. člen
Prvo etapo posega predstavlja izgradnja novega infrastrukturnega omrežja.
Drugo etapo predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
X. KONČNE DOLOČBE
31. člen
S tem odlokom se na območju zazidalnega načrta razveljavijo naslednji prostorski izvedbeni akti:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, (MUV, št. 20/86 in 9/93) – PUP št. 2 za matični okoliš Črna.
32. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Črna na Koroškem.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/02
Črna na Koroškem, dne 29. julija 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost