Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3715. Statut Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije, stran 8433.

Na podlagi prvega odstavka 108. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), 39. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) in 11. člena sklepa o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01 in 52/02) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S T A T U T
Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, 42/02), s sklepom o ustanovitvi Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01 in 52/02) za urejanje in nadzor delovanja telekomunikacijskega in poštnega trga, za upravljanje in nadzor radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora Republike Slovenije, za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa za elektronski podpis.
II. IME AGENCIJE IN SEDEŽ AGENCIJE
2. člen
(1) Ime agencije je: Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije je: ATRP.
(3) Angleški prevod imena je: Telecommunications, Broadcasting and Post Agency of the Republic of Slovenia.
(4) Agencija uporablja pri poslovanju pečat z besedilom imena agencije ter številko izdanega pečata. Pečat vsebuje znak agencije.
(4) Logotip agencije vsebuje znak in skrajšano ime agencije: ATRP.
3. člen
Sedež agencije je v Ljubljani, Kotnikova 19a.
III. VODENJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
4. člen
(1) Agencijo vodi direktor.
(2) Direktor ima dva namestnika, in sicer: namestnika direktorja za telekomunikacije in namestnika direktorja za radiodifuzijo.
5. člen
Agencija izvršuje svoje naloge v organizacijskem področju telekomunikacij, v organizacijskem področju radiodifuzije, v organizacijskem področju pošte, v organizacijskem področju za akreditacijo, v organizacijskem področju za inšpekcijski nadzor in v organizacijskem področju reševanja sporov.
6. člen
Področje telekomunikacij obsega:
1. sektor za splošne telekomunikacije, kjer se urejajo razmerja in se odloča v posamičnih stvareh na področju delovanja trga telekomunikacij ter izdajajo dovoljenja in drugi posamični akti,
2. sektor za radiokomunikacije, kjer se opravljajo naloge načrtovanja in upravljanja radiofrekvenčnega spektra,
3. sektor za nadzor radiofrekvenčnega spektra, kjer se ugotavlja zasedenost radiofrekvenčnih kanalov, slišnosti in pokritosti posameznih geografskih področij s signalom, izvaja meritve in identifikacijo radijskih emisij, opravlja nadzor nad elektromagnetno združljivostjo, preverja kakovosti radijskih storitev ter opravlja pregled nastavitve radijskih postaj,
4. sektor za številski prostor, kjer se načrtuje in upravlja s številskim prostorom.
7. člen
Področje radiodifuzije obsega:
1. sektor za radiodifuzijo, kjer se opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, mednarodne koordinacije radijskih frekvenc, izdajanja odločbe o radijskih frekvencah,
2. sektor za nadzor programskih vsebin, kjer se opravlja nadzor izvajanja programskih zahtev in omejitev, ki veljajo za radijske in televizijske programe ter izdajanje dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti, kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo frekvenc.
8. člen
Področje pošte opravlja naloge, ki so agenciji določene z zakonom, ki ureja poštne storitve, predvsem pa ureja razmerja med udeleženci v poštni dejavnosti in odloča v posamičnih stvareh na področju delovanja trga poštnih storitev.
Področje pošte obsega:
1. sektor za splošne poštne storitve, kjer se urejajo razmerja in se odloča v posamičnih stvareh na področju delovanja poštnih storitev ter izdajajo dovoljenja in drugi posamični akti,
2. sektor za regulacijo cen poštnih storitev, kjer se opravljajo naloge na področju določanja in nadzorovanja cen, splošnih pogojev in drugih pogojev izvajanja poštnih storitev,
3. sektor za regulacijo trga poštnih storitev, kjer se opravljajo določene naloge na področju dostopa do javnega poštnega omrežja ter spremljanje razvoja poštne dejavnosti.
9. člen
Področje za akreditacijo opravlja naloge akreditacijskega organa, določene z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
10. člen
(1) Področje za inšpekcijski nadzor opravlja nadzor izvajanja določb zakona, ki ureja telekomunikacije ter na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih in posamičnih aktov, predvsem pa določb, ki urejajo: uporabo radiofrekvenčnega spektra, konkurenco ter odprtost telekomunikacijskih omrežij, splošne pogoje operaterjev in cene storitev, prepoved subvencioniranja, računovodstvo, pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, zagotavljanje univerzalnih storitev, ter zaupnost in tajnost telekomunikacij in varstvo uporabnikov.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena področje za inšpekcijski nadzor opravlja tudi posamezne strokovne naloge v postopku inšpekcijskega nadzora izvajanja zakona, ki ureja poštne storitve, ter na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih in posamičnih aktov.
11. člen
(1) Področje reševanja sporov rešuje spore med agencijo in operaterji, med udeleženci v telekomunikacijskih dejavnostih, kot so spori med operaterji, med operaterji in uporabniki, med operaterji in lastniki zemljišč in objektov ter med operaterji in upravljavci javnih zemljišč, spore med udeleženci v poštni dejavnosti, kot so spori med izvajalci poštnih storitev, med izvajalci poštnih storitev in uporabniki poštnih storitev, ter spore na področju radiodifuzije.
(2) Področje reševanja sporov obsega:
1. pravni sektor, kjer se izvajajo naloge pri reševanju sporov in vodi ter organizira upravne postopke v zvezi z reševanjem sporov,
2. tehnični sektor, kjer se pripravljajo vsebinske rešitve, ki so potrebne pri reševanju sporov ter pri vodenju in organiziranju upravnih postopkov v zvezi z reševanjem sporov.
12. člen
Podporne dejavnosti se opravljajo v službah, ki opravljajo predvsem sledeče naloge: odnosi z javnostmi, informacijska podpora, finančno-računovodska opravila, pravne ter splošno-kadrovske zadeve.
13. člen
Natančnejša organizacija in naloge področij in podpornih dejavnosti se določijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji.
14. člen
(1) Agencija v skladu z zakonom, ki ureja telekomunikacije, zagotavlja sredstva, pogoje za delo in informiranje Sveta za telekomunikacije ter v skladu z določbami zakona, ki ureja medije, tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za delovanje Sveta za radiodifuzijo na način, da v nobenem primeru ni prizadeta ali okrnjena njuna neodvisnost.
(2) Sredstva za delo Sveta za radiodifuzijo se zagotovijo iz državnega proračuna, na predlog agencije, kateremu mora agencija pridobiti predhodno soglasje Sveta za radiodifuzijo. S temi sredstvi po obvezujočem nalogu Sveta za radiodifuzijo upravlja agencija.
15. člen
(1) Agencija objavi izjavo o strategiji, ki jo izda direktor, in v kateri se določi način dela, s katerim bo agencija dosegla zastavljene cilje.
(2) Izjava o strategiji mora biti pripravljena v sodelovanju s Svetom za telekomunikacije in Svetom za radiodifuzijo.
IV. NALOGE IN ODGOVORNOST DIREKTORJA TER VODIJ PODROČIJ
16. člen
(1) Direktor ima pristojnosti in naloge, določene z zakonom in sklepom o ustanovitvi agencije, predvsem pa:
1. organizira in vodi delovanje agencije,
2. zastopa in predstavlja agencijo,
3. izdaja splošne in posamične akte iz pristojnosti agencije, določene z zakonom, ki ureja telekomunikacije, z zakonom, ki ureja poštne storitve, z zakonom, ki ureja medije, in zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi,
4. organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili iz zakona,
5. imenuje občasna in stalna delovna telesa,
6. skrbi za zakonitost poslovanja,
7. odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega finančnega načrta,
8. odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe,
9. sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji, kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delo agencije.
(2) V odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja agencijo tisti namestnik direktorja, ki ga direktor pooblasti s pooblastilom.
(3) Namestnik direktorja zastopa agencijo v obsegu, ki ga v pooblastilu določi direktor.
V. POLOŽAJ, PRAVICE IN ODGOVORNOSTI TER DISCIPLINSKE KRŠITVE ZAPOSLENIH V AGENCIJI
17. člen
Za delavce agencije se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo določila splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo, zakona, ki ureja javne uslužbence in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
VI. JAVNOST DELA AGENCIJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O TEM
18. člen
Agencija je dolžna stranke v postopkih, ki so v njeni pristojnosti, operaterje ter uporabnike javnih telekomunikacijskih storitev ter izvajalce poštnih storitev in uporabnike poštnih storitev (v nadaljnjem besedilu: stranke) obveščati o svojih nalogah in pristojnostih, o svojem delu, o pravicah in obveznostih strank ter postopkih za njihovo uresničevanje, kakor tudi o vseh drugih okoliščinah, ki vplivajo na odnose s strankami.
19. člen
Agencija zagotavlja javnost dela tako, da:
1. na spletnih straneh in v prostorih, v katerih poteka poslovanje s strankami, objavi podatke o direktorju agencije ter o odgovornih osebah za poslovanje s strankami ter izjavo o svoji strategiji,
2. omogoči strankam, da dajo pripombe na njeno delo ali predloge pisno, v elektronski obliki, prek telefona ali na drug primeren način; agencija je dolžna na pripombe in predloge strank odgovoriti v 15 dneh pisno ali na enak način kot je bila pripomba ali predlog stranke dana.
20. člen
(1) Agencija zagotavlja vpliv javnosti pri sprejemanju splošnih aktov agencije tako, da predlog splošnega akta objavi na svojih spletnih straneh. Istočasno pozove k sodelovanju zainteresirano javnost, ki lahko da pripombe, predlaga spremembe in dopolnitve ter izrazi mnenje k objavljenemu gradivu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora agencija zainteresiranim osebam zagotoviti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pripravljen splošni akt, razen v delih, ki predstavljajo uradno ali poslovno tajnost, in jim na njihovo zahtevo in proti plačilu stroškov omogočiti prepis ali kopiranje dokumentacije ali njenih delov, za katere je dovoljen vpogled.
(3) Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 7 dni po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, objavi vsa prispele pripombe, predloge in mnenja.
(4) Najmanj 15 dni pred sprejetjem akta agencija objavi, kako so bile pripombe, predlogi in mnenja upoštevani pri pripravi splošnega akta, ter razloge, zaradi katerih niso bili upoštevani.
VII. NAČIN DOSTOPA DO PODATKOV, KI JIH AGENCIJA ZAGOTAVLJA STRANKAM BREZPLAČNO
21. člen
(1) Agencija zagotavlja brezplačne informacije o:
1. odločbi, s katero je posamezni operater oproščen dati ponudbo za medomrežno povezovanje,
2. pogodbah o medomrežnem povezovanju (najmanj cene, pogoji in roki),
3. odločbi, s katero agencija naloži posameznemu operaterju, da vzorčno ponudbo o medomrežnem povezovanju spremeni ali dopolni na način, določen z navedeno odločbo,
4. nadomestilu, ki pripada posameznemu operaterju, ki zagotavlja univerzalne storitve,
5. letnem poročilu o nadomestilu stroškov za zagotavljanju univerzalnih storitev in o vseh prispevkih za njegovo pokrivanje,
6. javnem elektronskem registru prostovoljno akreditiranih overiteljev.
(2) Agencija zagotavlja brezplačne informacije tudi o:
1. nadomestilu, ki pripada posameznemu izvajalcu univerzalnih poštnih storitev,
2. letnem poročilu o nadomestilu stroškov za zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev in o vseh prispevkih za njegovo pokrivanje,
3. pogodbah o dostopu do javnega poštnega omrežja (najmanj cene, pogoji in roki),
4. pogodbah, s katerimi se uredi način obračunavanja plačil poštnih storitev, ki so označena z veljavnimi poštnimi znamkami.
(3) Agencija objavlja izvlečke aktov, naštetih v prvem in drugem odstavku tega člena (v nadaljnjem besedilu: akti) na svojih spletnih straneh.
(4) Izvlečke aktov objavi agencija na spletnih straneh najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti akta.
(5) Na zahtevo stranke ji agencija pisno ali v elektronski obliki posreduje akte v celoti, razen delov, ki so bili določeni kot poslovna tajnost, v treh delovnih dneh od prejema zahteve za posredovanje kopij aktov.
22. člen
Agencija objavi v Uradnem listu Republike Slovenije:
1. izvleček odločbe, s katero je naložila operaterju javnih telekomunikacijskih omrežij oziroma storitev s pomembno tržno močjo ukrepe, kot so: zagotavljanje standardnih vmesnikov, uporabo posebnega vmesnika oziroma dostopa ter določitev pogojev tega dostopa v posamičnem primeru ali prepoved določenega ravnanja;
2. izvleček odločbe, s katero naloži operaterjem fiksnega javnega telefonskega omrežja oziroma storitev doseganja določene kakovosti storitev in omrežja, načine spremljanja oziroma merjenja ter načine poročanja o rezultatih;
3. izvleček vzorčne (referenčne) ponudbe o medomrežnem povezovanju operaterjev fiksnih javnih telefonskih omrežij oziroma storitev in operaterjev zakupa vodov s pomembno tržno močjo,
4. izvajalca univerzalnih poštnih storitev ter obseg njihovih pravic in obveznosti;
5. podatke o prispevkih za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, način njihove razporeditve in uporabe,
6. kvalificirano potrdilo akreditacijskega organa.
VIII. OBLIKE SODELOVANJA Z UPORABNIŠKIMI TELEKOMUNIKACIJSKIMI IN POŠTNIMI ORGANIZACIJAMI
23. člen
(1) Kot uporabniško telekomunikacijsko in poštno organizacijo agencija upošteva vsako združenje, ki se kot tako priglasi agenciji in ji predloži ustanovitveni akt.
(2) Poleg zagotavljanja vpliva javnosti v skladu z 20. členom tega statuta, agencija lahko organizira na predlog uporabniške organizacije javno predstavitev ter razpravo o predlogu splošnega akta.
IX. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega statuta preneha veljati statut Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/02).
25. člen
(1) Ta statut začne veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
(2) Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. avgusta 2002.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k statutu Agencije za telekomunikacije, radiofuzijo in pošto Republike Slovenije pod št. 2681-12/2001/11-0700 z dne 26. 7. 2002 – št. 2.

AAA Zlata odličnost