Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3791. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Vitanje za leto 2001, stran 8505.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta Občine Vitanje Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 28. redni seji dne 31. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je bil realiziran v višini 256,552.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini               256,552.000 SIT
– odhodke v višini                256,850.000 SIT
– proračunski primanjkljaj              298.000 SIT
 
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil          2,753.000 SIT
 
c) v računu financiranja
– odplačilo dolga                 3,202.000 SIT
– skupaj                     –3,202.000 SIT
 
č) rekapitulacija
– bilanca prihodkov in odhodkov           –298.000 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb        2,753.000 SIT
– račun financiranja               –3,201.000 SIT
– zmanjšanje sredstev na računih          –747.000 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta 2001 zanaša 6,122.000 SIT in se vključi v proračun Občine Vitanje za leto 2002 za kritje obveznosti iz leta 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-06-14/2002
Vitanje, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost