Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3712. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 8430.

Na podlagi 3. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01 in 74/02) ter v zvezi z letnim sporazumom o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/02 – MP) in letnim sporazumom o financiranju med Komisijo Evropskih Skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSF2001; Uradni list RS, št. 21/01 – MP) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K
o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa namene, za katere se dodelijo sredstva, višino sredstev za posamezen namen po Programu razvoja podeželja 2000–2006 (v nadaljnjem besedilu: program SAPARD) in obdobja izvajanja obveznosti plačil.
II. PROGRAM SAPARD ZA LETO 2000
2. člen
Za sofinanciranje izvajanja programa SAPARD za leto 2000 in za doseganje ciljev, opredeljenih v programu SAPARD, se iz proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 dodelijo nepovratna sredstva:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 243,753.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 278,575.000 SIT, in sicer za:
– sektorja predelave mesa in rib do višine 167,145.000 SIT in
– sektor predelave mleka do višine 111,430.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 97,505.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 69,644.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 4,643.000 SIT;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 487,506.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 557,150.000 SIT, in sicer za:
– sektorja predelave mesa in rib do višine 334,290.000 SIT in
– sektor predelave mleka do višine 222,860.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 195,010.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 139,287.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 13,929.000 SIT.
Višine sredstev iz prejšnjega odstavka so določene na podlagi finančnega načrta programa SAPARD za leto 2000 in menjalnega tečaja Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: ECB) na dan 16. oktobra 2001. Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se v primeru sprememb menjalnega tečaja ECB oziroma sprememb finančnega načrta programa SAPARD ustrezno prilagodi.
3. člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01 in 74/02; v nadaljnjem besedilu: uredba).
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se sredstva dodelijo za:
– izgradnjo ali obnovo prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah z nastanitvijo (1.a) točka 6. člena uredbe);
– domačo obrt na kmetiji (2.a) točka 6. člena uredbe).
Za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se sredstva dodelijo za:
– ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (druga alinea 1. točke 7. člena uredbe);
– ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo (2. točka 7. člena uredbe).
Za tehnično pomoč se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
III. PROGRAM SAPARD ZA LETO 2001
4. člen
Za sofinanciranje izvajanja programa SAPARD za leto 2001 in za doseganje ciljev, opredeljenih v programu SAPARD, se iz proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 dodelijo nepovratna sredstva:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 256,083.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 292,666.000 SIT, in sicer za:
– sektorja predelave mesa in rib do višine 175,600.000 SIT in
– sektor predelave mleka do višine 117,066.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 102,437.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 73,167.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 4,239.000 SIT;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 512,166.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 585,332.000 SIT, in sicer za:
– sektorja predelave mesa in rib do višine 351,199.000 SIT in
– sektor predelave mleka do višine 234,133.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 204,874.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 146,333.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 12,716.000 SIT.
Višine sredstev iz prejšnjega člena so določene na podlagi finančnega načrta programa SAPARD za leto 2001 in menjalnega tečaja ECB na dan 10. julija 2002. Višina sredstev iz prejšnjega člena se v primeru sprememb menjalnega tečaja ECB oziroma sprememb finančnega načrta programa SAPARD ustrezno prilagodi.
5. člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se sredstva dodelijo za:
– ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (druga alinea 1. točke 7. člena uredbe);
– ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo (2. točka 7. člena uredbe).
Za tehnično pomoč se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
IV. KORIŠČENJE SREDSTEV
6. člen
Sredstva iz prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka se koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra 2003.
Sredstva iz prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka se koristijo:
– za proračunsko leto 2002:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leto 2002.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 2/02).
Za vloge, prispele na javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD do uveljavitve tega odloka, se uporabljajo določbe odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 2/02).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-9
Ljubljana, dne 26. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost