Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3764. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 8489.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) in v skladu z določbami zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 29. redni seji sveta dne 21. 8. 2002 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
V statutu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.«
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.«
2. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom dodajo novi trije odstavki, ki glasijo:
»Od upravljalca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
3. člen
V 13. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustu prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
4. člen
Triindvajseta alinea 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi ter daje mnenje o kandidatih za ravnatelje javnih zavodov.«
5. člen
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 20. člena se črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino glasov.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »četrto« doda vejica ter črta beseda »in« za besedo »peto« pa se doda besedi »in šesto«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V prvem stavku prvega odstavka 28. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporabljajo določba tretjega odstavka 13. člena tega statuta. »
Spremeni se tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
Doda se nova šesta alinea prvega odstavka 36. člena tako, da se glasi:
»- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo župana in podžupana.«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
V drugem stavku četrtega odstavka se za besedo »peto« doda vejica ter črta beseda »in«, za besedo »šesto« pa doda besedi »in sedmo«.
V šestem odstavku se doda novi drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitve občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočnosti odločitve sodišča.«
Doda se nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita: »Če je župan imenovan:
na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali dela iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 38. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
10. člen
Doda se novi prvi odstavek 46. člena, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorice občinske uprave.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktorica občinske uprave, ki jo imenuje in razrešuje župan. Direktorica občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 49. člena, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi aktov iz drugega odstavka 46. člena tega statuta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«
12. člen
Tretji odstavek 71. člena se spremeni tako, da glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00103-00001/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost