Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3779. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina, stran 8499.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) – odločb US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99) in 16. člena statuta občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99 in 47/01) je Občinski svet občine Tišina na 39. redni seji dne 23. 8. 2002 in 2. izredni seji dne 26. 8. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Tišina
1. člen
V statutu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99 in 47/01) se spremeni 2. člen statuta in se glasi:
Na območju Občine Tišina so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacijo in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Tišina so določeni s tem statutom in odlokom občine.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni, tako, da se glasi:
Občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev skupnega pomena. V ta namen lahko ustanavljajo zveze, združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Samoupravne lokalne skupnosti (občine) se zaradi usklajevanja in zagotavljanja svojih interesov povezujejo v združenja.
Občina, njihove zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
3. člen
10. členu se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
Za volitve člana sveta pripadnika romske skupnosti občinski svet imenuje posebno volilno komisijo in komisijo za pripravo volilnega imenika.
Ostali odstavki se ustrezno pomaknejo navzdol.
4. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni, tako, da se glasi:
Občinski svet šteje petnajst članov.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni, tako, da glasi:
Na podlagi splošne in enake volilne pravice se po proporcionalnem sistemu izvoli štirinajst članov.
Na podlagi posebne volilne pravice se po večinskem sistemu izvoli en član.
6. člen
V sedmem stavku 20. člena se namesto predsedniku KS doda: ... in predsedniku odbora vaških skupnosti.
7. člen
V 25. členu se doda:
Odbori:
– Odbor vaških skupnosti
Komisije:
– Komisija za romska vprašanja.
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 29. člena in se glasi:
Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri volitvah v občinski svet.
9. člen
Spremeni se 58. člen in se glasi:
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih vasi so v občini kot ožji deli občine ustanovljene vaške skupnosti.
Vaške skupnosti so: Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas in romska vaška skupnost Vanča vas – Borejci.
Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.
Ožje dele občine ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje, občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju ožjega dela. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovil ožji del.
Mnenje občanov za sklep občinskega sveta ni zavezujoče.
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 59. člena, da se glasi:
Vaške skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini in sicer:
Dodata se novi alinei:
– upravljajo s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju, organizirajo prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.
11. člen
60. člen se črta v celoti.
12. člen
Spremeni se 61. člen in se glasi:
Vaška skupnost ni pravna oseba. Vaško skupnost zastopa vaški odbor.
13. člen
Spremeni se 62. člen in se glasi:
Organ vaške skupnosti je odbor, ki ga izvolijo vaščani s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način izvolitve članov odbora določa zakon.
Volitve v ožje dele občine razpisuje župan.
Število članov odbora določi občinski svet z odlokom ali sklepom, s katerim določi volilne enote za volitve vaških odborov.
Vaški odbori štejejo tri člane.
Njihov mandat se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija v vaškem odboru je nezdružljiva s funkcijo župana, s članstvom v nadzornem odboru ter delom v občinski upravi.
Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana vaškega odbora.
14. člen
Spremeni se 63. člen in se glasi:
Predsedniki vseh vaških odborov tvorijo delovno telo pri občinskem svetu, odbor vaških skupnosti.
Delovno telo ima svojega predsednika in podpredsednika, ki ga izvolijo člani odbora izmed sebe na prvi seji, ki jo skliče župan, potrdi pa občinski svet.
15. člen
Spremeni se 64. člen in se glasi:
Razen nalog, ki so določene s tem statutom, odbor opravlja še naslednje naloge:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje vaških skupnosti ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– sklicuje zbore občanov za obravnavo posameznih vprašanj.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora niso pogoj za izvrševanje nalog s strani občine in jih ne zavezujejo.
16. člen
65. člen se črta v celoti.
17. člen
Spremeni se 66. člen in se glasi:
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov posamezne vaške skupnosti lahko občina zbira sredstva iz prostovoljnih prispevkov, donacij in samoprispevka. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna evidentirati na posebnem stroškovnem mestu in so namenski prihodki za financiranje točno določene investicije.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe vaških skupnosti in njihovih odborov zagotavlja občinska uprava.
18. člen
V celoti se črtajo 67., 68. in 69. člen.
19. člen
Prvi trije odstavki 72. člena se spremenijo in se glasijo:
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več vaških skupnosti.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta, predsednika odbora vaške skupnosti ali predsednika vaške skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v posameznem naselju pa na zahtevo 5 odstotkov volivcev v naselju.
20. člen
Spremeni in dopolni se 90. člen.
Osma alinea se spremeni in se glasi:
– vzdrževanje občinskih javnih cest in zimske službe.
Dodajo se nove alinee:
– vzdrževanje in urejanje pokopališč in organizacija pogrebne službe,
– javna razsvetljava,
– druga področja, če tako določa zakon.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Tišina začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/02
Tišina, dne 27. avgusta 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost