Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3767. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 8492.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 29. seji dne 21. 8. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za subvencioniranje obrestne mere iz sredstev občinskega proračuna in bančnih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: družbe), ki morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene družbe v težavah.
3. člen
Sredstva so namenjena družbam iz prvega odstavka 2. člena, ki bodo v skladu s posojilno pogodbo banke, pridobljena sredstva vložili v tekočem letu, v razvoj in razširitev poslovanja v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, in sicer za naslednje namene:
– graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnovnih sredstev,
– investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja,
– spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Prednost pri dodelitvi subvencije ima tisti prosilec, ki v zadnjih dveh letih ni prejel subvencije.
4. člen
Višina pomoči za namen spodbujanja obrti in malega gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Zgornja meja višine pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik poda izjavo, da za določen namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Pomoč je možno dodeliti v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
II. POGOJI ZA DODELITEV SUBVENCIJE
5. člen
Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb,
– stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc).
6. člen
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 5 odstotnih točk, glede na sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev.
Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna posojila do 100% predračunske vrednosti investicije prosilca.
7. člen
Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se dodelijo v enkratnem znesku direktno na račun prejemniku subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja kredita.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE
8. člen
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Razpis mora vsebovati:
1. skupen znesek sredstev,
2. namene, za katere se sredstva lahko pridobijo,
3. subjekte, ki lahko zaprosijo za subvencijo,
4. pogoje, za pridobitev subvencije,
5. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave,
6. navedbo, kaj mora prošnja vsebovati,
7. navedbo mesta za vložitev prošnje.
9. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
a) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, (potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov ali sklep o vpisu podjetja v sodni register oziroma redni izpisek iz sodnega registra),
b) dokazilo o namenu pridobitev sredstev pri širitvi poslovanja:
– kupoprodajno pogodbo za nakup poslovnih prostorov,
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opreme ali popravilo opreme,
– gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov, pogodbo za večji posel, ki pomeni trajnejšo širitev poslovanja,
– predračun za projekte, ko gre za obsežnejšo novo dejavnost,
c) samostojni podjetniki in družbe predložijo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto in polletno poročilo poslovanju, če je razpis objavljen v drugi polovici leta,
d) samostojni podjetniki predložijo potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, družbe pa BON 2.
10. člen
Prijava za subvencijo s prilogami vložijo prosilci na sedežu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta št. 14.
Prijavo prouči Občinska uprava občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki preveri popolnost prošenj.
Strokovno finančna dela opravlja izbrana banka.
11. člen
Predlog sklepa o razdelitvi sredstev pripravi izbrana banka.
12. člen
Sklep o razdelitvi sredstev sprejme komisija, ki jo imenuje Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
Komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta,
– dva predstavnika izbrane banke.
Komisija je dolžna seznaniti občinski svet o razdelitvi sredstev.
13. člen
Sklep o razdelitvi sredstev mora biti sprejet najkasneje v roku petinštirideset dni od dneva objave razpisa.
Sklep se posreduje prosilcem najkasneje v roku osem dni po sprejemu in je dokončen.
Med prejemnikom subvencije in izbrano banko se sklene ustrezna pogodba.
14. člen
Prejemnik subvencije mora po končanem investiranju oziroma najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe, podati pisno vsebinsko in finančno poročilo o namenski porabi posojila, Občinski upravi občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi.
15. člen
S prejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 53/95).
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 31300-00001/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost