Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3708. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah

MINISTRSTVA

3611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
3612. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3613. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001
3614. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Bistrica ob Sotli
3615. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Brezovica

3616. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica

Ilirska Bistrica

3617. Pravilnik o nadomestitvi dela plače pripravnikov na območju Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

3618. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Kamnik

3619. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti

Koper

3620. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper

Kozje

3621. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Kranj

3622. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Krško

3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško

Laško

3624. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti

Lenart

3625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za kompleks rekreacijskega centra ob Globovnici-Polana
3626. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Lenart

Litija

3703. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija
3704. Razpis rednih volitev članov v svet mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Ljutomer

3627. Odlok o spremembah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v Krajevnih skupnostih občine Ljutomer
3628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer

Logatec

3629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec

Loški Potok

3630. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Loški Potok

Majšperk

3631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk

Markovci

3632. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci
3633. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Markovci
3634. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo)
3635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci

Medvode

3636. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v Svete krajevnih skupnosti občine Medvode
3637. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Medvode
3638. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode
3639. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode

Mirna Peč

3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje Občine Mirna Peč
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3642. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
3643. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč
3644. Sklep o javni razgrnitvi; a) osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Čemše in; b) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč zaradi programske zasnove za kamnolom Čemše

Mozirje

3645. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo volitev v sveta KS Mozirje in KS Rečica ob Savinji
3646. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Mozirje in volitve župana Občine Mozirje
3647. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje

Murska Sobota

3705. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota
3706. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

3648. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto

Osilnica

3649. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Osilnica

Pivka

3707. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Podčetrtek

3650. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3651. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov sveta KS Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj za volitve članov sveta krajevne skupnosti
3652. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet in za volitve župana Občine Podčetrtek
3653. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
3654. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Polzela

3655. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela

Postojna

3656. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Prevalje

3657. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje

Puconci

3658. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

Radeče

3659. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče
3660. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče

Ribnica

3661. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
3662. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica
3663. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica
3664. Program priprave lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači
3665. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Ribnica
3666. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Rogaška Slatina

3667. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Rogašovci

3668. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci
3669. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogašovci

Rogatec

3670. Razpis rednih volitev svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec

Semič

3671. Odlok o spremembi odloka o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič

Sevnica

3672. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
3673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
3674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3675. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3676. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3677. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Sežana

3678. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

3679. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in primestnih vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

3680. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

3681. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

3682. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone P3 in P4 - proizvodna dejavnost
3683. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjur
3684. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Škocjan

3685. Sklep občinske volilne komisije
3686. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Škofljica

3687. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

3688. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah
3689. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Štore

3690. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tabor

3691. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Tabor

Trebnje

3692. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
3693. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
3694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3695. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Tržič

3696. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2001

Veržej

3697. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Veržej

Videm

3698. Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm

Vipava

3699. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

Vojnik

3700. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

Zreče

3701. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče

Železniki

3702. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti