Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 8382.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 16. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter 6. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je občinski svet na 30. seji dne 13. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/00).
2. člen
Za 5. členom se doda nov 6. člen, ki se glasi:
»Za izvajanje občinskega programa zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Mirna Peč skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občinska uprava.
Župan predloži Občinskemu svetu občine Mirna Peč poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov in programom za naslednje obdobje.
3. člen
Dosedanji 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. členi se spremenijo v 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. člene.
4. člen
Za 13. oziroma novim 14. členom se doda novo poglavje s pripadajočimi členi:
“VI. NAČRTOVANJE ZAŠČITE IN REŠEVANJA
14. člen
Občinski svet, kot najvišji organ odločanja v občini ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– sprejema dolgoročni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
– sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom,
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za financiranje požarne varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– odloča o zagotovitvi sredstev za opravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
15. člen
Župan ima na področju zaščite in reševanja naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrta zaščite in reševanja,
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– določa izvajalce javne službe,
– imenuje občinsko komisijo za pripravo občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugih strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva Občine Mirna Peč občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje Civilne zaščite
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči,
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrti in zakonom,
– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva v Občini Mirna Peč,
– imenuje občinsko komisijo za ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
16. člen
Poveljnik civilne zaščite ima naslednje naloge:
– vodi delo Občinskega štaba za civilno zaščito ter štabnih služb,
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči v lasti Občine Mirna Peč,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje sil zaščite, reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči,
– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vključenih v sistem varstva Občine Mirna Peč,
– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva v Občini Mirna Peč, predlaga županu organizacijo in delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,
– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja, izvaja druge naloge, ki jih določa zakon, izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.
17. člen
Občinska uprava Občine Mirna Peč opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdela predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,
– izdeluje načrte zaščite in reševanja v Občini Mirna Peč,
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri opravljanju strokovnih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje občinska uprava z občinsko komisijo za pripravo občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugih strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči.
Operativne naloge posameznih sestavnih delov občinske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu pooblaščen delavec v upravi.”
5. člen
Dosedanje VI. poglavje postane VII. poglavje, dosedanji 14. člen pa 18. člen.
Dosedanje VII. poglavje postane VIII. poglavje, dosedanji 15. in 16. člen pa postaneta 19. in 20. člen.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/02-56
Mirna Peč, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost