Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje Občine Mirna Peč, stran 8381.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 13. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP so bile narejene z upoštevanjem usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 37/01).
Spremembe in dopolnitve PUP je izdelalo podjetje BD PROJEKTIRANJE d.o.o. pod št. PUP-01/02 – 2002. Sestavljata jih tekstualni del in grafična priloga.
II. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP IN NJIHOV OBSEG
2. člen
V naselju Mirna Peč veljajo kot dokument izvedbenega nivoja prostorsko ureditveni pogoji za pomembnejša lokalna središča (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91). Gre za dokument, ki je v območju naselja Mirna Peč pretežno omejevalnega in začasnega značaja, saj večino potrebnih ureditev prepušča bodočim prostorsko izvedbenim načrtom (ureditveni načrti) ter zaradi tega nekako zamrzuje obstoječe stanje. Kljub začasnosti tega dokumenta, se je njegova veljavnost podaljšala na zelo dolgo obdobje tako, da je omejevanje večine gradenj in uvedbe novih dejavnosti, povzročilo v prostoru velike težave.
Občina Mirna Peč namerava v kratkem pristopiti k pripravi ustreznejših prostorsko izvedbenih aktov za svoje osrednje naselje. Izhajala bo iz veljavne urbanistične zasnove naselja Mirna Peč in ostalih potrebnih strokovnih gradiv ter prostorskih dokumentov. Kljub temu pa želi nekatere najbolj pereče probleme posameznih investitorjev rešiti že sedaj s spremembo veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev, saj smatra, da bodo težave teh občanov na ta način našle najhitrejšo rešitev. Pri tem gre za odpravo omejitev glede gradnje in uvedbe novih dejavnosti za določena območja v naselju, vse skupaj pa je usklajeno z izhodišči, ki jih podaja veljavna urbanistična zasnova za Mirno Peč.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve PUP zajemajo naslednje korekcije obstoječega dokumenta:
– razširitev območja Morfološke enote 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka);
– spremembo dela besedila 72. člena v točki Morfološka enota 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka);
– spremembo dela besedila 74. člena v točki Morfološka enota 197 II/C4 (pod Vihrami).
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP
Razširitev območja morfološke enote 197 I/C6
4. člen
Razširi se območje Morfološke enote 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka) na del območja Morfološke enote 197 I/C7 (območje za šolo) v predelu ob glavni cesti, v smeri proti osnovni šoli. Sprememba meja teh dveh morfoloških enot je razvidna iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev PUP.
5. člen
Razširi se območje Morfološke enote 197 II/C4 (pod Vihrami) proti severu na del območja parcele št. 588 k.o. Mirna Peč, ki je z zadnjimi spremembami občinskih prostorskih planskih aktov postalo stavbno zemljišče. Sprememba meje je razvidna iz grafičnega dela sprememb in dopolnitev PUP.
Sprememba dela besedil 72. in 74 člena
6. člen
Besedilo točke Morfološka enota 197 I/C6 (območje kmetijske zadruge Krka) iz 72. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
Poleg obnove obstoječih stavb je dovoljena tudi njihova predelava, dozidava ali nadomestna gradnja po pogojih iz 18. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) v točkah: Mestna gradbena enota in Mestna stavba. Poleg določil iz teh dveh točk, je potrebno dodatno upoštevati:
– dovoljena višina stavb je P+1+M;
– streha mora imeti naklon 45° in kritino iz opečnih bobrovcev;
– strešni napušč nad trikotnim čelom ne sme biti večji od 50 cm;
– pri morebitni graditvi objekta vzdolž glavne ceste na travniku v smeri proti osnovni šoli, je potrebno upoštevati pozicijo obstoječe cevi za odvodnjavanje meteornih voda iz območja za šolo ter pri eventualni gradnji objekta v bližini ali v območju kjer poteka cev, pripraviti ustrezno tehnično rešitev, ki naj prepreči, da bi prišlo do poškodbe te cevi.
7. člen
Besedilo točke Morfološka enota 197 II/C4 (pod Vihrami) iz 74. člena se črta in nadomesti z naslednjih besedilom:
Poleg obnove obstoječih stavb je dovoljena tudi njihova predelava, dozidava ali nadomestna gradnja po pogojih iz 18. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) v točkah: Suburbana gradbena enota in Gradbena enota individualne stanovanjske hiše. Poleg določil iz teh dveh točk, je potrebno dodatno upoštevati:
– pri pogojih Gradbene enote individualne stanovanjske hiše se ne upošteva omejitev glede števila možnih osebnih in dostavnih vozil na dan, vendar sta pogoja soglasje sosedov in urejeno parkirišče;
– v Morfološko enoto 197 II/C4 (pod Vihrami) je dovoljeno uvajati servisne in storitvene dejavnosti, vendar samo tiste, ki ne povzročajo hrupa ali onesnažujejo okolje.
IV. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega dokumenta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
9. člen
Dokument je stalno na vpogled na Občini Mirna Peč.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-55
Mirna Peč, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost