Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3687. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofljica, stran 8410.

Na podlagi 64. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) – odl. US (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 37. redni seji dne 23. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Škofljica
1. člen
V statutu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) se v drugem odstavku 2. člena za dvopičjem besedilo zamenja z naslednjim:
Krajevne skupnosti so: Lavrica (Ulica pod Strahom, Babnogoriška cesta, Babškova pot, Pot na debeli hrib, Nebčeva ulica, Vrečarjeva ulica, Kamnikarjeva ulica, Srednjevaška ulica, Selska ulica, Jagrova ulica, Šeparjeva pot, Dolenjska cesta od št. 185 do 439 A – Lavrica, Cesta ob barju 4), Pijava Gorica (Pijava gorica in Drenik), Želimlje.
Četrtne skupnosti so: Pevčeva dolina in Hribi (Ulica ob pošti, Hribi, Albrehtova, Finčeva, Ulica bratov Zakrajšek, Tonijeva, Puciharjeva, Gratova, Mijavčeva, Dolenjska cesta od št. 466 do 477 – Škofljica), Ravenska dolina (Ravenska pot, Dolenjska cesta od št. 433 do 464 – Škofljica), Žaga (Žagarska ulica, Ahlinova ulica, Habičeva ulica, Ulica Jerneja Petriča, Cesta ob Barju), Novo Lanišče (Bučarjeva ulica, Ulica bratov Kastelic, Laniška ulica, Ulica 16. maja, Rabska ulica, Šmarska cesta).
Vaške skupnosti so: Orle, Lanišče (vas in Lisičje), Zalog – Klanec (Zalog, Klanec, Primičeva ulica, Kočevska cesta), Glinek, Pleše, Dole in Reber, Gumnišče, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Klada.
2. člen
V 14. členu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
Občinski svet šteje petnajst članov.
3. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni in se glasi:
˝Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta˝.
4. člen
V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
˝Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja˝.
Za deveto alineo istega člena statuta se doda nova:
˝– Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan˝.
5. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo vsaj enega podžupana zamenja z besedilom ˝najmanj enega podžupana˝.
6. člen
V 39. členu se po drugem stavku prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: ˝Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji˝.
7. člen
Besedilo 58. člena se v celoti briše in se glasi:
˝Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko – finančnem in pravnem smislu.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti nimajo statusa osebe javnega prava.
Pobuda za ustanovitev nove krajevne skupnosti, četrtne skupnosti ali vaške skupnosti ali ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti, četrtne skupnosti in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet z odlokom po prej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
8. člen
V 59. členu se v prvem odstavku za krajevne skupnosti doda vejico ter besedilo: Četrtne skupnosti in vaške skupnosti.
9. člen
V 60. členu se za sveti krajevnih skupnosti doda, četrtni odbori in vaški odbori.
10. člen
Prvemu odstavku 61. člena se na koncu doda besedilo: o lokalnih volitvah.
Tretjemu odstavku se doda:
˝Občinski svet z odlokom ustanovi kot svoja posvetovalna telesa četrtne in vaške odbore.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet po predlogih zbranih na zborih prebivalcev četrtnih ali vaških skupnosti ali na predlog komisije KVIAZ.
Četrtemu odstavku se za besedo skupnosti doda:, četrtnih odborov in vaških odborov.
V petem odstavku se črta: ˝ člana občinskega sveta in podžupana˝.
11. člen
V šestem odstavku 62. člena se prvi stavek črta, zamenja pa se z naslednjim: ˝Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti, četrtnega ali vaškega odbora po potrebi˝.
V sedmem odstavku se za besedo skupnosti doda:, četrtnih odborov in vaških odborov.
12. člen
V prvem odstavku 63. člena se za besedami svet krajevnih skupnosti doda: “četrtni in vaški odbori izvršujejo”. Za besedo svet se doda: “in odbori”.
V zadnjem odstavku se za svet krajevne skupnosti doda: “četrtni in vaški odbori”.
Za krajevne skupnosti se doda:, ter zbore četrtnih in vaških skupnosti.
13. člen
V 64. členu se za besedo skupnosti doda: “četrtnih in vaških odborov”.
14. člen
V 65. členu se za vsemi besedami krajevnih skupnosti doda: “četrtnih in vaških skupnosti”.
Zadnji odstavek se črta v celoti.
15. člen
V tretjem odstavku 78. člena se črta beseda ˝vseh˝.
16. člen
V prvem odstavku 119. člena se besedilo uradnem glasilu zamenja z besedilom ˝Uradnem listu RS˝.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01502/02/02/25-2
Škofljica, dne 6. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost