Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3661. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, stran 8392.

Na podlagi 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 20. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) sta Občinski svet občine Ribnica v skladu z 82. členom statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) na 20. redni seji dne 20. 6. 2002 in Občinski svet občine Sodražica v skladu z 72. členom statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) na 27. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ribnica s sedežem Gorenjska cesta 3, Ribnica in Občina Sodražica s sedežem Trg 25. maja 3, Sodražica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) ustanavljata javni zavod Knjižnica Miklova hiša (v nadaljnjem besedilu: zavod) za opravljanje knjižnične dejavnosti splošne knjižnice na območju Občine Ribnica in na območju Občine Sodražica.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Knjižnica Miklova hiša.
Sedež zavoda je: Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica.
Skrajšano ime zavoda je: Miklova hiša.
V sklopu zavoda deluje enota knjižnice Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica.
V sestavo zavoda sodita še naslednji organizacijski enoti:
– Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica in
– Muzej Miklova hiša, Škrabčev trg 21, Ribnica.
Zavod ima pečat, njegovo obliko in vsebino določa statut zavoda.
3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti, ki se uvršča med obvezno javno službo, na območjih Občine Ribnica in Občine Sodražica.
Za galerijsko in muzejsko dejavnost, ki se uvrščata med izbirne javne službe, zadovoljuje zavod potrebe Občine Ribnica, potrebe Občine Sodražica pa po pogodbi, ki jo sklene zavod z Občino Sodražica in v kateri je določena vsebina in obseg izbirne javne službe.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določata zakon in ta odlok.
Za knjižnično dejavnost, zagotavljata sredstva ustanovitelja v skladu s sprejetima programom dela in finančnim načrtom. Finančna obveznost za skupne stroške se razdeli med občini premosorazmerno s številom njunih prebivalcev, med tem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.
Izvajanje galerijske in muzejske dejavnosti, za Občino Ribnica financira Občina Ribnica. Občina Sodražica financira le tisti obseg izbirnih dejavnosti, ki je bil predhodno dogovorjen oziroma naročen s posebno pogodbo.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod za vsako organizacijsko enoto zagotavlja ločeno vodenje finančnega poslovanja.
5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Miklova hiša, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, registrski vložek št. 1/15845/00, št. srg 1583/92 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je:
– O 92.511   Dejavnost knjižnic,
– O 92.512   Dejavnost arhivov,
– O 92.521   Dejavnost muzejev,
– O 92.522   Varstvo kulturne dediščine,
– O 92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– M 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje, d.n.,
– DE 22.110  Izdajanje knjig,
– DE 22.130  Izdajanje revij in periodike,
– DE 22.140  Izdajanje posnetih nosilcev
        zvočnega zapisa,
– DE 22.150  Drugo založništvo,
– G 52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– G 52.500   Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– K 72.400   Omrežne podatkovne storitve,
– K 73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju humanistike,
– K 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– O 91.330   Dejavnost drugih članskih organizacij,
– O 92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
V okviru teh dejavnosti opravlja zavod naslednje naloge:
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizacija dejavnosti, ki so posebej namenjene vzpodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– skrb za premično dediščino v muzeju in izven njega,
– skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja izven matične hiše,
– evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, obdelovanje in konzerviranje muzejskega gradiva,
– vodenje registra premične dediščine,
– hranjenje – deponiranje muzejskega gradiva v skladu z mednarodnimi normativi in standardi,
– vodenje inventarnih knjig za premično dediščino v muzeju in izven njega,
– priprava strokovnih predlogov za razglasitev premične dediščine izven muzejskih zbirk,
– predstavljanje pridobljenega gradiva javnosti,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresirani javnosti, zagotavljanje dostopnosti gradiva, popularizacijski program,
– srednjeročni in dolgoračni programi varovanja in prezentiranja premične dediščine,
– zbiranje, hranjenje, proučevanje, razstavljanje in popularizacija likovne umetnosti,
– evidentiranje in dokumentiranje del likovne umetnosti,
– sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in pri popularizaciji likovne umetnosti,
– strokovne storitve fizičnim in pravnim osebam v zadevah, ki se nanašajo na likovno umetnost,
– izdaja strokovnih publikacij s področja likovnih umetnosti,
– izposoja in prodaja likovnih del,
– odkup umetniških del, eksponatov in drugih gradiv vezanih na dejavnost zavoda,
– izvajanje založniške dejavnosti,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
– opravljanje drugih nalog s področja kulture.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem ustanoviteljev.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
a) Direktor
9. člen
Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod,
– vodi poslovanje in strokovno delo zavoda,
– svetu zavoda dvakrat letno predloži poročilo o rezultatih poslovanja,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah in obveznostih zaposlenih iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
10. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje Občine Ribnica in mnenje Občine Sodražica ter mnenje strokovnih delavcev zavoda. Strokovni delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno.
Če ustanoviteljice in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje pozitivno.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti, ki jih zavod pokriva,
– strokovni izpit s področja knjižničarstva,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jih dokazuje z minulim delom,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– predložitev programa dela za svoj mandat.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
b) Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov in ga sestavljajo:
– en predstavnik ustanovitelja Občine Ribnica,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Ribnica,
– en predstavnik ustanovitelja Občine Sodražica,
– en predstavnik uporabnikov iz Občine Sodražica,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnika ustanoviteljev imenujeta občinska sveta občin. Praviloma občine ustanoviteljice zastopajo župani ali po njihovem pooblastilu druge osebe.
Predstavnika uporabnikov na podlagi javnega poziva imenujeta ustanovitelja Občina Ribnica oziroma Občina Sodražica izmed uporabnikov dejavnosti zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah v skladu z zakonom in na način, ki ga določi statut zavoda.
Mandat članov traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Po preteku mandata je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
13. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov sveta, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
O imenovanju in razrešitvi direktorja odloča svet z večino glasov vseh članov sveta.
14. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na ustanovitveni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta lahko predlaga vsak član sveta.
15. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
16. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda,
– obravnava polletno poročilo,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z Občino Ribnica in z mnenjem Občine Sodražica ter mnenjem strokovnih delavcev zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljema odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o letni nagradi direktorja,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, izvršilnih organov in stalnih ter občasnih komisij,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
c) Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statutu zavoda v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
18. člen
Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelja zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Premoženje in sredstva (oprema), s katerimi zavod upravlja, so v lasti občine ustanoviteljice, na območju katere je le-to locirano, kolikor ta odlok na določa drugače.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakon in ta odlok.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanoviteljev kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljev in države,
– iz drugih javnih sredstev,
– s plačili uporabnikov za storitve,
– s prodajo blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z donacijami, prispevki sponzorjev in darili,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Z odlokom o proračunu ustanovitelja določita letno višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi programa dela in finančnega načrta zavoda, h katerima sta ustanovitelja predhodno podala soglasje. Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti, ki jih zagotavljata ustanovitelja iz proračuna, pokrivajo stroške za plače, za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva.
Za opravljanje dejavnosti zavoda, ki se zaradi specifike zagotavljajo na enem mestu in služijo potrebam obeh občin, zagotavljata ustanovitelja potrebna sredstva v deležih, določenih v delitvenem sporazumu in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanovitelja nesporno ugotovita skupen interes. Ustanovitelja ugotavljata skupni interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej ter glede na izkazan interes in določila delitvenega sporazuma določata sofinancerske deleže.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
21. člen
Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev, ustanovitelja pa le do višine v vsakoletnem proračunu zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja. Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter jima dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
23. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem in drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljev v skladu s tem odlokom.
24. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje opreme, stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno, do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
26. člen
Ustanovitelja imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljata skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občin,
– dajeta soglasje k statusnim spremembam,
– dajeta soglasje k programu dela in finančnemu načrtu zavoda,
– dajeta soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– dajeta soglasje k statutu zavoda in k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– dajeta soglasje k enkratni letni nagradi direktorja,
– dajeta soglasje k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu,
– dajeta soglasje k najemanju kreditov in zadolževanju,
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
27. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje ustanoviteljema v soglasje. Zavod je dolžan poročati ustanoviteljema o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
28. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic lahko Občinski svet občine Ribnica in Občinski svet občine Sodražica ustanovita skupni organ, ki ga sestavljata župana obeh občin ustanoviteljic.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
29. člen
Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
IX. NADZOR
30. člen
Nadzor nad opravljanjem osnovne dejavnosti v zavodu, upravljanjem z nepremičninami ter izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje in namensko porabo sredstev izvajajo inšpektorji ministrstva, pristojnega za kulturo in ustanovitelja preko pristojnih organov.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v roku šestih mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda konstituirati v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
32. člen
Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po preteku mandata sedanjemu direktorju.
33. člen
Financiranje javne službe po določilih tega odloka poteka od podpisa sporazuma o delitvi premoženja dalje.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Miklova hiša (Uradni list RS, št. 70/97).
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Ribnica, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 01-67-1/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.
Št. 00201-6/02
Sodražica, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost