Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8413.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 45.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02) je Občinski svet občine Trebnje na 28. redni seji dne 24. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/99) se v vseh členih besede “plača” ali “dela plače” nadomesti z besedilom “plačilo za opravljanje funkcije” s tem, da se smiselno uporabi ustrezen sklon.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo “sveta” doda beseda “letno” in za besedilom “ največ 15%” besedo “letnega”.
3. člen
Na koncu drugega in tretjega odstavka 7. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo “kadar opravlja funkcijo poklicno”.
V zadnjem odstavku istega člena pa se briše besedilo “mesečno ali”.
4. člen
V 8. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek ki se glasi:
“Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.”
Sedanji šesti in sedmi odstavek pa postaneta sedmi oziroma osmi odstavek.
5. člen
12. člen se v celoti nadomesti z besedilom:
“Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik ter tajnik imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije podžupana v občini.
Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje funkcije župana.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.”
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11001/001/99
Trebnje, dne 2. julija 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost