Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3660. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče, stran 8391.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 18. člena statuta Občina Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 17. redni seji dne 14. 8. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem pravilnikom se določita namen in način razdeljevanja sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Radeče namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.
2. člen
Sredstva za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče so predvidena za naslednje namene:
– prevozi mleka,
– melioracije zemljišč in urejanje pašnikov,
– analize zemlje in krme,
– izobraževanje, tekmovanja, ekskurzije,
– ostale aktivnosti.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih postavk vsako leto določi odbor za razvoj kmetijstva in podeželja.
3. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Radeče in praviloma izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin
ter pravne osebe, povezane s kmetijsko dejavnostjo.
II. UKREPI
4. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Prevozi mleka
Občina sofinancira prevoz mleka iz območja Čimerno, Zavrate in Jelovo.
Občina sofinancira prevoz v višini 25% od cene traktorske ure.
Upravičenec je organizator odkupa mleka (kmet, ki opravlja prevoz), ki zagotovi sredstva kmetom izvajalcem prevoza.
2. Melioracije zemljišč in urejanje pašnikov
A) Melioracije
Občina subvencionira melioracije v naslednji višini:
– samo planiranje in ob setev 100.000 SIT/ha,
– agromelioracije z delnim odvodnjavanjem
(do 100 m drenažnih cevi) 150.000 SIT/ha,
– agromelioracije z več drenažami 200.000 SIT/ha.
Upravičenci do sredstev so kmetje, ki so že izvedli melioracijo, skladno s projektom KSS Laško.
Upravičenec k vlogi predloži projekt, ki ga je izdelala KSS Laško, ter račune opravljenih del in nabavljenega in porabljenega materiala.
B) Urejanje pašnikov
Urejanje pašnikov se izvaja na podlagi programa, ki ga izdela KSS Laško in dokazila o že izvedenih delih, in sicer:
a) za novo postavitev pašnika
– do 30.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 40.000 SIT/ha za drobnico in rejno divjad,
b) za obnovo pašnika: (obnova ne prej kot po 10 letih),
– do 20.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 25.000 SIT/ha za drobnico in rejno divjad.
Največja površina pašnika znaša 2,5 ha.
Upravičenec k vlogi priloži projekt, ki ga je izdelala KKS Laško ter račune opravljenih del in nabavljenega materiala.
3. Analize zemlje in krme
– Višina regresiranja znaša 50% za analize zemlje in 70% za analize krme.
– Izvedbo analiz spremlja KSS Laško.
– Upravičenec k vlogi priloži dokazilo o plačilu analize.
4. Izobraževanje, tekmovanja, ekskurzije
a) Izobraževanje
Zagotovi se sofinaciranje tečajev, predavanj, delavnic namenjene kmetovalcem.
Občina sofinancira zunanjega predavatelja, ali prostor ali do 50% stroškov za izobraževanje obvezno po kmetijski zakonodaji.
Upravičenec k vlogi priloži račun o nastalih stroških.
b) Tekmovanja
Sofinancira se tekmovanja, ki se nanašajo na kmetijsko dejavnost.
Občina sofinancira 30% takega tekmovanja.
Upravičenec k vlogi priloži stroške tekmovanja.
c) Ekskurzije
Sofinancira se strokovne ekskurzije s kmetijsko tematiko.
Občina praviloma sofinancira prevoz.
Upravičenec k vlogi priloži račun za prevoz.
III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
5. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi sklepa komisije za kmetijstvo.
6. člen
Upravičenci morajo k vlogi priložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih s tem pravilnikom.
Komisija za kmetijstvo opravi pregled vlog ter jih odobri ali zavrne na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika. Komisija lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo.
Dodelitev sredstev pomoči iz proračuna RS, izključuje vlogo upravičenca za dodelitev pomoči iz občinskega proračuna.
7. člen
Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo kmetje, katerih kmetovanje je osnovni vir preživljanja.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
8. člen
Nadzor nad namensko porabo opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03200-1/02-63
Radeče, dne 14. avgusta 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar l. r.

AAA Zlata odličnost