Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3672. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica, stran 8401.

Na podlagi 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 18/02), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), 26. člena odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99 in 13/00), 3. člena odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/01) ter 16. in 103. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. seji dne 31. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica.
Občinske ceste so kategorizirane lokalne ceste in javne poti.
2. člen
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
3. člen
Obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se zagotavlja skladno z določili tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Sevnica kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, zavarovanje resnosti ponudbe in pogodbenih obveznosti ter druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
4. člen
Službo rednega vzdrževanja javnih poti, na svojem območju zagotavljajo krajevne skupnosti Občine Sevnica, ob smiselni uporabi določil tega odloka, odloka o občinskih cestah in predpisov o javnih naročilih.
5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je določen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter koncesijsko pogodbo.
1. Predmet izvajanja koncesije
6. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja lokalnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
2. Območje izvajanja koncesije
7. člen
Območje Občine Sevnica se, za potrebe podelitve koncesije, razdeli na dva sektorja:
I. sektor: obsega območje severno od reke Save;
II. sektor: obsega območje južno od reke Save.
Koncesija se podeli po sektorjih.
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
8. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
8. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
9. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev.
4. Javna pooblastila
10. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja.
Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
11. člen
Koncesija se podeli za obdobje štirih let. Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
6. Viri financiranja koncesije
12. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
7. Način plačila koncesionarja
13. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela so cenovne osnove iz koncesijske pogodbe in, s strani nadzornika, potrjena dokumentacija o izvedenih delih.
Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za ceste, ali oseba, ki je s strani koncedenta pooblaščena za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
Koncesionar mora, v skladu s koncesijsko pogodbo, posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
16. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije se izvede po predpisih o javnih naročilih in določilih tega odloka.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo.
17. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cenovne osnove iz ponudbe,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost interesenta,
– izkušnje interesenta na področju predmeta koncesije,
– druge ugodnosti, ki jih nudi interesent.
Koncesija se lahko podeli, če je v postopku pridobljena vsaj ena primerna ponudba za vsak sektor.
18. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo, brez pismenega soglasja koncedenta.
11. Sklenitev koncesijske pogodbe
19. člen
S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
12. Zavarovanje resnosti ponudbe in pogodbenih obveznosti
20. člen
Od interesenta za pridobitev koncesije se zahteva finančno zavarovanje resnosti ponudbe.
Koncesionar zavaruje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim zavarovanjem.
Finančna zavarovanja se zahtevajo skladno z navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja in koncesijsko pogodbo.
III. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34404-0001/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost