Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3705. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 8418.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 17. in 116. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 22. 8. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) se v drugem odstavku 1. člena za besedo “Polana,” doda beseda “Pušča,”.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črta besedilo 7. točke in nadomesti z naslednjim besedilom:
“7. Krajevna skupnost Černelavci, ki obsega naselje Černelavci,
8. Krajevna skupnost Kupšinci, ki obsega naselje Kupšinci,
9. Krajevna skupnost Polana, ki obsega naselje Polana,
10. Krajevna skupnost Pušča, ki obsega naselje Pušča,
11. Krajevna skupnost Veščica pri Murski Soboti, ki obsega naselje Veščica pri Murski Soboti,”.
Sedanja 8., 9., 10. in 11. točka tega odstavka se preštevilčijo in postanejo 12., 13., 14. in 15. točka.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se v štirinajsti alinei besedi »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«;
ter doda nova alinea, ki glasi:
“– sprejema odločitev o uvedbi samoprispevka”.
4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 18. člena tega statuta ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana mestnega sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Zoper ugotovitev mestnega sveta lahko član mestnega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
5. člen
V 30. členu se v prvem odstavku beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
V drugem odstavku se doda besedilo: »Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 15. člena tega statuta.«
6. člen
V 38. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo župana in podžupana.«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Zoper ugotovitev mestnega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Besedilo sedmega odstavka se dopolni z naslednjim besedilom:
»Postopek za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začne po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
7. člen
V 48. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Upravne naloge občine izvaja mestna uprava.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorja mestne uprave«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Mestno upravo usmerja in nadzira župan, delo mestne uprave pa vodi direktor mestne uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
8. člen
Besedilo petega odstavka 63. člena se spremeni in glasi: »Glede nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti se uporabljajo določila zakona.«
9. člen
V prvem odstavku 65. člena se črta tretja alinea.
10. člen
V prvem odstavku 68. člena se črta besedilo “s samoprispevkom”.
V sedmem odstavku tega člena se črta beseda “žiro” in nadomesti z besedo “transakcijske”.
11. člen
V prvem odstavku 71. člena se črta četrta alinea.
12. člen
Na koncu prvega odstavka 72. člena se črta beseda “zaselek” in nadomesti z besedilom “eno ali več ulic”.
13. člen
V prvem odstavku 95. člena se za besedo ”ustanovi” doda beseda “javni”.
Drugi odstavek tega člena se spremeni in glasi: “Javni stanovanjski sklad je pravna oseba javnega prava.”
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Krajevne skupnosti Černelavci, Kupšinci, Polana, Pušča in Veščica pri Murski Soboti so pravne naslednice dosedanje Krajevne skupnosti Černelavci.
Obstoječa Krajevna skupnost Černelavci in svet te krajevne skupnosti nadaljujeta z delom do konstituiranja novoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti Černelavci, Kupšinci, Polana, Pušča in Veščica pri Murski Soboti.
Prve volitve svetov novonastalih krajevnih skupnosti se opravijo istočasno z rednimi volitvami v Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
Za prve volitve svetov novoustanovljenih krajevnih skupnosti v letu 2002 se določi naslednje število članov svetov:
1. Svet krajevne skuposti Černelavci šteje sedem članov. Za volitve članov sveta KS Černelavci se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Černelavci.
2. Svet krajevne skuposti Kupšinci šteje pet članov. Za volitve članov sveta KS Kupšinci se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Kupšinci.
3. Svet krajevne skuposti Polana šteje pet članov. Za volitve članov sveta KS Polana se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Polana.
4. Svet krajevne skuposti Pušča šteje pet članov. Za volitve članov sveta KS Pušča se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Pušča.
5. Svet krajevne skuposti Veščica pri Murski Soboti šteje pet članov. Za volitve članov sveta KS Veščica pri Murski Soboti se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Veščica pri Murski Soboti.
Sedeže novoustanovljenih krajevnih skupnosti določijo sveti teh krajevnih skupnosti.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti preneha veljati 3. člen odloka o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/98).
Št. 015-02-1/02
Murska Sobota, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost