Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3632. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci, stran 8371.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02 in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 30. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Markovci
1. člen
V statutu Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) se v 2. členu doda nov tretji odstavek z naslednjo vsebino:
Vaške skupnosti nimajo organa, t.j. sveta ožjega dela občine, temveč vaške odbore kot posvetovalna telesa.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
Občina zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena prostovoljno sodeluje z drugimi občinami. V ta namen z njimi soustanavlja zveze, lahko združuje sredstva in v skladu z zakonom soustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, soustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.
Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.
Občina ter skupne občinske zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
3. člen
V prvem stavku drugega odstavka 10. člena se za besedo samostojni dodata besedi in neodvisni.
4. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače župana.
Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi organ na podlagi zakona o lokalni samoupravi. Na podlagi meril določene plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.
5. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
V prvem stavku dosedanjega petega odstavka (zadnjega) se za besedo organih postavi pika. Preostalo besedilo ... in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta se črta.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij.
6. člen
V 22. členu se črta četrta alinea. Dosedanja šesta alinea postane del dosedanje pete alinee. Pred dosedanjo sedmo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Tretji odstavek se dopolni z naslednjo vsebino: Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za samo izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah.
7. člen
V prvem stavku 29. člena se beseda državljani nadomesti z besedo volivci.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena tega statuta.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je bil izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
8. člen
V 37. členu se črta peta alinea. Pred dosedanjo šesto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana.
Dosedanja sedma alinea se črta.
Tretji odstavek se črta.
Prvi stavek 4. člena se črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek se nadaljuje z naslednjo vsebino: Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za izvolitev novega župana ali za imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za samo izvolitev župana in imenovanje podžupana se upoštevajo določbe zakona o lokalnih volitvah in zakona o lokalni samoupravi.
Dodata se novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
V zadnjem (dosedanjem devetem) odstavku se besedna zveza po drugem odstavku tega člena nadomesti z naslednjo besedno zvezo: iz prejšnjega odstavka.
9. člen
V 47. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor-ica občinske uprave, ki ga (jo) imenuje in razrešuje župan. Direktor-ica občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
V dosedanjem drugem (zadnjem) odstavku se za besedo upravi doda besedilo na predlog direktorja-ice občinske uprave.
10. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov, ki jih določa zakon.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.
11. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali več občinami zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti vseh občin, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne zveze kot osebe javnega prava.
Zveza se ustanovi v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.
12. člen
Doda se nov 49.b člen, ki se glasi:
Občina lahko skupaj s še najmanj eno ali več občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje kot osebo javnega prava.
Združenje se ustanovi v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi.
Združenje predstavlja interese svojih članic pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi.
13. člen
Za prvim stavkom prvega odstavka 89. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
Kolikor nastopi potreba po drugačni rabi proračunskih sredstev, kot je to predvideno s proračunom, mora to predhodno odobriti občinski svet s sklepom.
14. člen
V prvem stavku 102. člena se besedilo v višini 0,5 odstotkov proračuna nadomesti z besedilom: v skladu z zakonom, ki ureja javno financiranje.
V tretjem odstavku se besedilo 2 odstotka nadomesti z besedilom: z zakonom določen odstotek.
15. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
Rezerva se uporablja v skladu z določili zakona in odloka o proračunu.
16. člen
Določba 9. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, kolikor se nanaša na položaj direktorja-ice občinske uprave po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03-1/99
Markovci, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost