Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3634. Pravilnik o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih - državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo), stran 8373.

Na podlagi zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00, 30/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) in 102. člena poslovnika Občinskega sveta občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 23. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih – državnih pomoči namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci (prečiščeno besedilo)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa uvedba ukrepov na področju kmetijske politike, ki temeljijo na nacionalnem programu in aktih Vlade RS, skladno z zakonom o kmetijstvu.
2. člen
Sredstva za finančno pomoč v kmetijstvo se zagotavljajo za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Markovci
– iz sredstev proračuna Občine Markovci,
– iz drugih virov.
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Markovci z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna, kar pomeni, da ni možno dodeliti pomoči za projekte, ki so že izvedeni oziroma se izvajajo.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je do 40% upravičenih stroškov investicije posameznega projekta, razen za investicije za namen opravljanja turizma na kmetiji, kjer je zgornja meja 50% upravičenih stroškov investicije. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
3. člen
Za ohranjanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Markovci se finančna sredstva usmerjajo v:
A) regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč,
B) pospeševanje spodbujanja strukturnih sprememb in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij (priprava razvojnih in investicijskih programov ter investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, kakor tudi podpora ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine),
C) investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v integrirano pridelavo, ekološko usmerjenih kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovci) in priprava zemlje za ozelenitev strnišč,
D) uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme,
E) spodbujanje vrtnarske proizvodnje,
F) sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
G) urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje),
H) pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizem na kmetiji ter izdelava projektne dokumentacije,
I) sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva,
J) obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa sadik,
K) nakup specialne kmetijske mehanizacije,
L) sofinanciranje letne realne obrestne mere pri najetju kredita pri poslovnih bankah za namen kmetijstva,
M) zavarovanje posevkov.
4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so tržni proizvajalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Markovci, s slovenskim državljanstvom in praviloma s statusom kmeta in pravne osebe (majhne družbe opredeljene po zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči – Uradni list RS, št. 59/00), ki imajo sedež in pridelovalne površine v Občini Markovci ter društva in Kmetijsko svetovalna služba.
Upravičenci morajo sredstva investirati na območju Občine Markovci.
Vloge s prilogami se dajejo preko Kmetijske svetovalne službe.
Vlogi je potrebno priložiti oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva s strani Kmetijsko svetovalne službe.
5. člen
Upravičenci uveljavljajo intervencijska sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga za posamezno proračunsko leto objavi župan Občine Markovci v sredstvih javnega obveščanja in mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva javnega razpisa za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičenci do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov na katerega se vložijo prošnje,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo intervencije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k zahtevku.
6. člen
Prijave na javni razpis obravnava komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva, ki jo imenuje Občinski svet občine Markovci, na predlog župana.
Komisija za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva ima tri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika občinskega sveta – iz Odbora za finance in gospodarjenje s premoženjem in iz Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo ter gospodarske javne službe,
– predstavnik Občinske uprave občine Markovci.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 30 dneh po prejemu posamezne vloge.
7. člen
Namensko uporabo sredstev spremljajo in preverjajo organi občine, pristojni za nadzor.
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
8. člen
Sredstva so namenjena za:
A) Regresiranje nakupa kmetijskih zemljišč – povečanje obsega obdelovalnih površin na kmetijah.
Sofinancira se nakup kmetijskega zemljišča v višini do največ 20%.
Upravičenci so fizične osebe – gospodarji na kmetijah, kjer je vsaj en član družine kmečki zavarovanec.
Pogoj: predložitev overjene kupoprodajne pogodbe, dokazilo o kmečkem zavarovanju in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
B) Pospeševanje podbujanja strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu ter ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – kmetij.
Sofinancira se
1. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini največ do največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije (stroški nabave gradbenega materiala, stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški nakupa hlevske opreme),
2. nakup hlevske opreme v višini do največ 20%,
3. obnova zaščitenih objektov na kmetiji v smislu ohranjanja kulturne dediščine do največ 20% stroškov nabave gradbenega materiala in plačila gradbenih in obrtniških storitev.
Pogoj:
pod 1.: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
pod 2.: predračun za nakup opreme (v tem primeru se sredstva nakažejo na račun dobavitelja) ali dokazilo o plačilu nabave opreme in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov,
pod 3.: ustrezno upravno dovoljenje za investicijo, soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in predračun izvajalca (v tem primeru se sredstva nakažejo na račun izvajalca) ali dokazilo o plačilu prenove objekta in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
C) Investicijska podpora razvoju kmetij, usmerjenih v integrirano pridelavo, ekološkemu usmerjanju kmetij, kmetovanju na zavarovanih območjih (Šturmovec) in priprava zemlje za ozelenitev strnišč.
Sofinancira se spodbujanje integriranih in ekološko sprejemljivih tehnologij kmetovanja, spodbujanje primernih oblik kmetovanja na zavarovanem območju in priprava zemlje za strniščne posevke v višini do največ 30% upravičenih stroškov priprave zemljišča za setev (stroški strojnega oranja, brananja in setve – upoštevani bodo normativi, ki jih bo podala Kmetijsko svetovalna služba). Sofinancira se tudi stroške ekološke kontrole, ki jo izvaja pooblaščena institucija do višine 100%.
Pogoj: predložitev sklenjene pogodbe o kontroli izvajanja navedenih tehnologij na kmetijah s pristojno pooblaščeno kontrolno organizacijo (npr. Kmetijski zavod Maribor), pozitivno mnenje in kalkulacijo pristojne kmetijsko svetovalne službe ter predložitev predračuna ter izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
D) Uvajanje kakovostnejših plemenskih živali na kmetiji, preventivno zdravstveno varstvo živali in sofinanciranje analize krme.
1. Regresira se umetno osemenjevanje krav, telic, svinj, kobil in drobnice iz kmečke reje v višini do največ 40%. Regresira se samo prva osemenitev.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
2. Regresira se zdravstveno varstvo živali kmečke reje, vključno s čebelami (preventiva) v višini do največ 40%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
3. Regresira se analiza krme za namen pomoči pri izračunu krmnih obrokov za živali kmečke reje v višini do največ 40%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu storitve in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
E) Spodbujanje vrtnarske proizvodnje.
Regresira se
– spodbujanje k intenzivnejši vrtnarski proizvodnji na manjših kmetijah,
– povečanje pridelave tržno zanimivih vrtnin,
– povečanje površin pod okrasnimi rastlinami,
– povečanje površin pod plastenjaki in stekljenjaki tako, da se regresira nakup plastenjakov od 150–500 m2, steklenjakov od 50 m2 naprej, nakup nizkih tunelov in nakup oziroma ureditev manjših hladilnic do 100 m3 v višini do največ 20% upravičenih stroškov investicije, to je nabavne vrednosti nizkih plastenjakov, steklenjakov, nizkih tunelov in nakupa oziroma ureditve manjše hladilnice.
Pogoj: predračun in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.V primeru predračuna se odobrena sredstva nakažejo na račun dobavitelja.
F) Sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev.
Regresira se testiranje strojev (škropilnic, pršilnikov in sejalnic) v višini do največ 80% stroškov testiranja.
Pogoj: predložitev potrdila o opravljenem testu in potrdila o plačilu storitve in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
G) Urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije, namakanje, osuševanje in analiza zemlje).
Agromelioracije: – sofinancirajo se manjša zemeljska dela in apnenje tal na podlagi analiz v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,50 do 4,00 ha na lastnika pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja do višine največ največ do 40% upravičenih stroškov investicije, to je strojnih del priprave zemljišča in nabave apna ter saturacijskega mulja.
Pogoji:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije,
– ekonomska upravičenost investicije, ki jo potrdi Kmetijska svetovalna služba,
– katastrska skica z vrisom območja,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijske,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno dokumentacijo,
– predložitev predračuna,
– izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Namakanje in osuševanje:
Sofinancira se preprečevanje posledic suše in moče ter ekonomičnosti proizvodnje: program namakanja in izsuševanja zemljišč za pridelavo vrtnin, poljščin in travinja ter trajnih nasadov. Pomoč se odobri v višini do največ 30% vrednosti opravičenih stroškov, to je stroškov nabave namaklanih sistemov in strojnih del za kopanje jarkov ter nabave in polaganja drenažnih cevi za namen izsuševanja.
Pogoji: pozitivno mnenje Kmetijske svetovalne službe, projekt namakanja, urejena dokumentacija, predložitev dokazila o plačilu oziroma predračuna in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov
Analiza zemlje:
Sofinancira se analiza zemlje za pomoč pri gnojenju in apnenju kmetijskih površin za tržno pridelavo vrtnin do višine največ 70%.
Pogoj: predložitev dokazila o plačilu in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
H) Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in turizma na kmetiji.
Namen ukrepa je ustvarjanje družinskih kmetij kot gospodarsko stabilnih enot z možnostjo dopolnilne dejavnosti in turizma na kmetiji.
Sofinancira se:
1. dopolnilna dejavnosti na kmetiji: do največ 30% upravičenih stroškov investicije (stroški ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost, kot je: sladkovodno ribogojstvo, alternativne reje gosi, rac, puranov, nojev, damjakov, polžev, vse vrste predelave doma pridelanih surovin, sušenje sadja, nabiranje in sušenje zelišč in gob, domačo obrt in drugo). Podpora se dodeli le za tisto proizvodnjo, katere proizvodi se bodo pojavili na trgu.
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt realiziranega programa, predložitev predračuna in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
2. turizem na kmetiji: do največ 50% upravičenih stroškov investicije (ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: Podpora se odobri po individualno predloženih projektih iz katerih je razviden namen in cilj projekta, predračunska vrednost in viri financiranja ter pričakovani efekt realiziranega programa ter predložitev predračuna in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
3. priprava razvojnih in investicijskih programov ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije v višini do največ 12% upravičenih stroškov celotne investicije za namen dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali turizma na kmetiji (stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dopolnilno dejavnost in stroškov ureditve prostorov in nabave opreme za dejavnost turizma na kmetiji).
Pogoj: dokazilo glede namena pridobitve sredstev kot je: predračun priprave razvojnega ali investicijskega programa ali poslovnega načrta in projektne dokumentacije in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
I) Prvo sodelovanje na kmetijskih – razstavnih sejmih, razstavah, promocije, izobraževanje na področju kmetijstva.
Sofinancira se strokovni napredek in prenos znanja v prakso, predstavitev za naše okolje tipične in kakovostne kmetijske proizvodnje, širitev trgov, doseganje višje kakovosti in uresničitev razvojnih programov Občine Markovci. Podpore so namenjene za naslednja področja:
– izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine,
– delo strokovnih društev s področja kmetijstva,
– sofinanciranje prve udeležbe na razstavi, demonstracije, posveti,
– poskusništvo in podobne dejavnosti oziroma storitve
– nakup opreme za izobraževanje in pripomočkov za delo na terenu kot pomoč Kmetijsko svetovalni službi za strokovno svetovanje na terenu.
Izobraževanje kmetov in podeželskih žena ter mladine se sofinancira v višini do največ 70% stroškov izobraževanja. Stroški dela strokovnih društev, razstav, demonstracij, posvetov, poskusništva in podobne dejavnosti ter nakup opreme in pripomočkov se sofinancirajo do največ 40% upravičenih stroškov dela strokovnih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna, stroškov priprave, organizacije in udeležbe na razstavah, demonstracijah, posvetih, poskusništvih in podobnih dejavnosti ter stroškov nakupa opreme in pripomočkov za delo strokovnega svetovanja na terenu.
Do subvencij so upravičena strokovna društva, v katera so vključeni občani Občine Markovci, ne glede na sedež društva ter fizične osebe – kmetovalci, ki so občani občine Markovci.
Pogoj: predložitev predračuna ali dokazilo o plačilu posamezne storitve oziroma dejavnosti; pri društvih pa še seznam članov – občanov Občine Markovci in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
J) Obnova vinogradov in sadovnjakov, razen nakupa sadik.
Sofinancira se priprava zemljišča v višini do največ 40% upravičenih stroškov (priprava zemljišča za bodoči sadovnjak in vinograd, ki zajema strojne ure, ovrednoteno fizično delo kmeta, stroške nakupa mreže proti toči).
Pogoj: predložitev posestnega lista, kopija katastrskega načrta, zapisnik o komisijskem ogledu površine, predvidene za obnovo, predračun za izvedbo del in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
K) Nakup specialne kmetijske mehanizacije.
Sofinancira se nakup specialne kmetijske mehanizacije v višini do največ 40% stroškov nakupa.
Pogoj: predračun dobavitelja in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
L) subvencioniranje realne obrestne mere ob najetju kredita pri poslovni banki v višini do 5% letne realne obrestne mere. Subvencioniranje letne realne obrestne mere in dotacije v kmetijstvo za namene pod točko A, B, E, G, H in K v 8. členu tega pravilnika ne sme preseči 40% upravičenih stroškov posamezne investicije v kmetijstvu za namene pod točko A, B, E, G, H in K 8. člena tega pravilnika, za turizem na kmetiji pa ne sme preseči 50% upravičenih stroškov posamezne investicije za namen turizma v kmetijstvu.
Pogoj: dokazilo o najetju kredita za namen ohranjanja in pospeševanja kmetijstva pri poslovni banki in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
M) Zavarovanje posevkov.
Sofinancira se letna zavarovalna premija do višine 40% za zavarovanje posevkov zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov ter zaradi nemogočih vremenskih razmer, ki jih je mogoče šteti med naravne nesreče. Pri tem šteje za naravne nesreče: potresi, plazovi, udori, poplave, toča; za izjemne dogodke pa: vojna, notranji nemiri, stavke z določenimi omejitvami in večjimi razsežnostmi, večje jedrske ali industrijske nesreče in požari, ki povzročajo razširjene izgube.
Pogoj: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja pri ustrezni zavarovalni hiši, predračun za zavarovalno premijo in izjava prosilca, da za ta namen – projekt ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01-5
Markovci, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost