Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3696. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2001, stran 8414.

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001 (Uradni list RS, št. 2/01, 38/01 in 79/01) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 23. redni seji dne 16. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2001 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                           Zneski v SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.  Skupaj prihodki               1.559,268.017
II.  Skupaj odhodki                1.638,416.294
III. Proračunski presežek oziroma
   primanjkljaj (I.-II.)             – 79,148.277
B)  Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev          1,259.145
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                     15,373.600
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)    – 14,114.455
C)  Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna             125,359.944
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           32,097.212
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)       93,262.732
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)           79,148.277
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
                           Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega
sklada 31. 12. 2001                  6,969.710
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2001 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2001, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/00-06
Tržič, dne 16. julija 2002.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost